Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (76/207/EHS) o zavedení zásady rovného zacházení

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady (76/207/EHS) ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání, a pracovní podmínky

Tato direktiva uvádí, že princip rovného zacházení není možné omezit pouze na absenci diskriminace na pracovišti. Jakákoliv forma diskriminace (přímá i nepřímá) založená na pohlaví je zakázána a to vzhledem k přístupu na trh práce (výběrová kritéria), profesnímu vzdělávání, kariérnímu postupu a obecným pracovním podmínkám. Direktiva do jisté míry autorizuje i afirmativní akci, vzhledem k rozhodnutí Evropského soudního dvora (především případy Kalanke a Marschall) však vnesly do aplikace těchto opatření určité pochyby. Direktiva 76/207/EHS byla na jaře 2002 doplněna o definici sexuálního obtěžování, které je nyní chápáno jako forma diskriminace na základě pohlaví.Direktiva zajišťuje vyšší úroveň podpory zaměstnaným, kteří se cítí být diskriminováni zaměstnavatelem. Legislativa přijatá národními parlamenty má zajišťovat požadavek, aby zaměstnavatelé zajistili prevenci sexuálního obtěžování na pracovišti a aby pravidelně připravovali plánu na podporu rovnosti. Nový text direktivy zaručuje i lepší podmínky pro rodiče potřebující více volna vzhledem k péči o děti.

Kompletní verze direktiv je možné získat na portálu EurLex nebo na stránkách ISAP – Informační systém pro aproximaci práva při Úřadu vlády.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz