Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Účast na rozhodování - Zákony

Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ()

Atomový zákon (18/1997 Sb)
ZÁKON ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Evropský veřejný ochránce práv - Prováděcí ustanovení ()
Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, kterým se přijímají prováděcí předpisy, přijaté dne 8. července 2002 a pozměněné rozhodnutím veřejného ochránce práv ze dne 5. dubna 2004.

Evropský veřejný ochránce práv - Statut ()

Horní zákon (44/1988 Sb)
ZÁKON ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Jednací řád Poslanecké sněmovny (90/1995 Sb.)
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb. a 192/2002 Sb.

Jednací řád Senátu (107/1999 Sb.)
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu

Listina základních práv a svobod (23/1991 Sb.)
§ 1-Čl. 44 23/1991 Sb. Ústavní zákon ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Nařízení Rady č. 1260-1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Nařízení Rady (ES) č. 1260-1999)

Nařízení Rady hl.m.Prahy o místě, kde lze konat shromáždění bez oznámení (19/2004)
Právní předpis hl. m. Prahy č. 19/2004 - Nařízení, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecné zásady a minimální standardy konzultací Evropské komise (COM(2002)704)
Toward a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission

Prováděcí vyhlášky ke Stavebnímu zákonu (498-503/2006 a 526/2006 )

Rámcová směrnice pro vodní politiku ES (2000/60/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Směrnice kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) (97/11/ES)
Směrnice Rady ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Směrnice o environmentální odpovědnosti s ohledem na prevenci a odstraňování škod na ŽP (2004/35/CE)
Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage

Směrnice o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA) (2001/42/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí

Směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) (85/337/EHS)
Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Směrnice o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí (2003/35/EC)
Směrnice 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí.

Směrnice Rady 94/80/ES o právu být volen a volit v obecních volbách (94/80/ES)
Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky

Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (96/61/ES)
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění

Směrnice Rady č. 93/109/ES o právu volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie (93/109/ES)
Směrnice Rady č. 93/109/ES kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
Zákon č. 150 ze dne 21. března 2002, soudní řád správní.

Správní řád (500/2004 Sb.)
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení - Správní řád

Stavební zákon (183/2006 Sb.)
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Trestní řád (141/1961 Sb.)
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákon (140/1961 Sb. )
ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ústava České republiky (1/1993)
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Vodní zákon (254/2001 Sb.)
ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty (504/2002 Sb.)

Vyhláška kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení (353/2004 Sb)
VYHLÁŠKA kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (457/2001 Sb)
VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 6. prosince 2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (135/2001 Sb.)

Zákon o hl. m. Praze (131/2000 Sb. )
ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze.

Zákon o integrované prevenci (IPPC) (76/2002 Sb. )
Zákon ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon o krajích (129/2000 Sb.)
ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení).

Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů (22/2004 Sb. )
ZÁKON ze dne 11. prosince 2003 o místním referendu a o změně některých zákonů.

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (78/2004 Sb. )
ZÁKON ze dne 22. ledna 2004 o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

Zákon o obcích (128/2000 Sb. )
ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení).

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.)
ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii.

Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)
§ 1-51 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb. )
ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny.

Zákon o Policii ČR (283/1991 Sb. )
ZÁKON České národní rady ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky.

Zákon o politických stranách (424/1991 Sb.)
424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA + SEA) (100/2001 Sb.)
ZÁKON o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ze dne 27.03.1990

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb. )
Zákon ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím.

Zákon o přestupcích (200/1990 Sb. )
Zákon České národní rady ze dne 17. května 1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.)
ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů.

Zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.)
337/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků

Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
634/2004 Sb. Zákon Ministerstva financí ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

Zákon o účetnitví (563/1991 Sb.)

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.)
§ 1-48 312/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zákon o Veřejném ochránci práv (ombudsmanovi) (349/1999 Sb.)
Zákon o Veřejném ochránci práv

Zákon o volbách do Evropského parlamentu (62/2003 Sb.)
Zákon ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR (247/1995 Sb.)
247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (130/2000 Sb. )
130/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001 Sb.)
491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.)
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (186/2006 Sb.)
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz