Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Založení občanského sdružení - Jak na to

Založení občanského sdružení


Pokud se nám v našem okolí něco zásadně nelíbí anebo chceme něco důležitého prosadit, potřebujeme silné spojence v podobě vlivných známých či dobrého (a asi i drahého) právníka. Existuje však i další cesta. Někdy je výhodné se při prosazování vlastních zájmů spojit s dalšími občany, kteří mají stejné názory či zájmy. Výsledkem takového účelového či zájmového spojení může být vznik občanského sdružení.

Podle zákona o sdružování občanů mají öbčané právo svobodně se sdružovat a k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu (je třeba pouze registrace). Občané tak mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich.

Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskové organizace v ČR. Mezi další formy patří .obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond.. Vzhledem k zaměření našeho portálu se jim zde podrobněji nevěnujeme. Na konci tohoto textu však můžete najít některé užitečné dokazy na více informací.

Důvody proč zakládat občanské sdružení

 • Je výhodné být spojen s lidmi, kteří sledují stejný cíl. Hlas takto vytvořené skupiny může obecně mít (i když to tak nemusí být vždy) větší váhu než hlas jednotlivce. Občanské sdružení se například mohou za určitých podmínek stát účastníky správního řízení, v němž se rozhoduje o velkých investičních projektech.
 • Občanské sdružení je osvobozeno od některých správních poplatků. Toto osvobození je stanoveno v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Zákon nestanovuje osvobození občanských sdružení paušálně, ale v Sazebníku, který je přílohou zákona, u jednotlivých položek: pol. 3 (pořízení kopie úředních dokumentů), pol. 4 (ověření úředních dokumentů), pol. 5 (ověření podpisu), pol. 119 (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy apod.). pol. 120 (podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí apod.).
 • Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.

Jak založit občanské sdružení

Založení o.s. upravuje zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.

V podstatě jediné, čeho je zapotřebí k založení občanského sdružení, je vytvoření přípravného výboru skládajícího se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let, a sepsání stanov.
Poznámka: Občanská sdružení u nás mohou zakládat také cizinci. To je rozdíl od politických stran a hnutí, která mohou zakládat pouze občané ČR.

Přípravný výbor podává návrh na registraci, přílohou návrhu jsou dva stejnopisy navržených stanov.

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat:

 • podpisy členů přípravného výboru,
 • jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob,
 • označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výboru,
 • text stanov ve dvou vyhotoveních.

Stanovy musí obsahovat :

 • název sdružení (název sdružení musí od července 2006 obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o. s."; stávající sdružení musí provést změnu do 3 let - tedy do července 2009)
 • sídlo sdružení,
 • cíl jeho činnosti,
 • práva a povinnosti členů sdružení,
 • orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
 • ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,
 • zásady hospodaření.

Formát stanov není jednotně určen, jak jsou složité záleží na předmětu vaší plánované činnosti a také složitosti struktury zakládané organizace. Při přípravě stanov je vhodné využít služby právníka.

Registrace občanského sdružení

Občanské sdružení vzniká registrací. Návrh registrace (viz vzorový návrh) se podává písemně Ministerstvu vnitra ČR (odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, úsek sdružování, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4). Můžete jej poslat poštou, nebo podat do podatelny osobně.
Má-li návrh vady, ministerstvo na to do pěti dnů upozorní přípravný výbor, jinak zahájí řízení.

Poplatky

Správní poplatek se za podání návrhu na registraci sdružení neplatí.

Možné důvody zamítnutí registrace

I když jsou formality pro registraci splněny, ministerstvo může registraci zamítnout z následujících důvodů:

 • Ze stanov vyplývá, že se nejedná o občanské sdružení, nýbrž politickou stranu, výdělečnou společností, profesní komorou, náboženským spolkem nebo církví.
 • Stanovy obsahují diskriminující opatření proti členům anebo jsou namířeny proti nečlenům.
 • Jedná se o nedovolené sdružení (§ 4, Zákon číslo 83/1990 Sb.) - (sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sledující dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavnímy prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky)

Lhůty pro registraci a možnosti odvolání

Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace (§ 8), provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. Jinak ministerstvo do 10 dnů odmítne registraci. Proti rozhodnutí o odmítnutí se lze odvolat k Nejvyššímu soudu.

Pokud nebylo ve lhůtě 40 dnů od zahájení řízení (tj. od doručení bezvadného návrhu) doručeno zmocněnci rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, vzniká sdružení i bez výslovné registrace.

Poznámka: Úředníci nemají pravomoc požadovat, abyste stanovy nějak měnili.

Další kroky související se založením občanského sdružení

Ustavující členská schůze

Dalším krokem existence občanského sdružení je svolání členské schůze, kde by mělo proběhnout schválení stanov a volba statutárních orgánů. Až do jejich vytvoření jedná jménem sdružení přípravný výbor, pokud stanovy neurčují něco jiného (§ 6).

Na ustavující členské schůzi by mělo být konstatováno, kdo je v souladu se stanovami zakládajícím členem (vložte to do zápisu), popřípadě můžete přijmout další členy a teprve poté by mělo dojít k volbě orgánů sdružení. Jestliže předsedu volí jiný orgán sdružení než členská schůze (např. výbor), je vhodné, aby tuto volbu provedl okamžitě.

O takové zakládající členské schůzi je potřeba vést pečlivý zápis obsahující podepsanou prezenční listinu. Jestliže proběhne i schůze jiného orgánu sdružení (výboru), pak je potřeba pořídit zápis i z tohoto jednání — tyto zápisy mohou být fyzicky na jednom papíře.

Finance

Bude-li mít sdružení nějaký majetek, musí vést účetnictví. Účtovat lze jak jednoduše, tak i podvojně, přechod z jednoho na druhý způsob je možný jen ke konci účetního období, tj. ke konci roku.

Aby mělo sdružení majetek, musí mít nějaké příjmy — k nim se váže povinnost podat daňové přiznání. Finanční úřady požadují, aby se sdružení registrovalo u finančního úřadu jako plátce daně (podle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků).

Poznámka: Podle názoru právníků Ateliéru pro životní prostředí občanské sdružení nemá tuto povinnost se registrovat — podle § 33 zákona ji totiž mají subjekty vzniklé za účelem provozování podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Provedením registrace však nic nezkazíte a možná si ušetříte další nesmyslné dohadování s úředníky.

Schůze občanského sdružení a zápisy ze schůzí

Pravidelně, v intervalu podle stanov sdružení, by se měly konat členské schůze, obzvláště má-li být na nich zvolen výbor či jiný orgán oprávněný jednat jménem sdružení. Například má-li výbor jednoroční funkční období, musí být jednou za rok zvolen!

O takové schůzi je potřeba vést pečlivý zápis, jehož součástí či přílohou musí být podepsaná prezenční listina. Zápis musí obsahovat označení jednání, z kterého je pořízen; datum; hlavní body, o kterých se jednalo a doslovně/jednoznačně napsaný text bodů, o kterých se rozhodovalo spolu s označením, jestli tyto body byly schváleny či ne, popřípadě záznam o hlasování o těchto bodech (pro/proti/zdrželi se/minimum hlasů potřebných pro schválení).

Tyto zápisy pak okopírujte a nechte úředně ověřit (na obecním úřadě provedou ověření zdarma, jedná-li se o sdružení splňující podmínky vyhlášky — viz přílohu č. 2). Takový zápis je jasným a jednoznačným dokladem o tom, že řádně proběhla členská schůze, kdo byl zvolen do orgánů sdružení, koho a čím pověřily tyto orgány a kdo je tedy oprávněn jednat za sdružení.

Plná moc

Je vhodné, aby ten, kdo je oprávněn jednat navenek jménem sdružení, udělil plné moci k zastupování sdružení těm osobám, na kterých se schůze dohodne. Plná moc musí být písemná. Její originál si zástupce rovněž může nechat nakopírovat a kopie úředně ověřit (opět u obecního úřadu), aby měl více exemplářů a mohl je například nechat zakládat do správních či soudních spisů.

Změna stanov existujícího občanského sdružení

Změnu stanov musí schválit ten orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn (obvykle členská schůze), není-li tato otázka v platných stanovách upravena, lze dovodit, že je změnu stanov schválit nejvyšší orgán sdružení. O tom musí být proveden řádný zápis.

Změnu stanov je sdružení povinno oznámit Ministerstvu vnitra do 15 dnů od schválení změny a zároveň mu zaslat ve dvojím vyhotovení text změny (§ 11).

Lhůty při změně stanov

Je-li vámi odsouhlasená změna v souladu s principy zakládání občanského sdružení, zašle vám ministerstvo do 10 dnů oznámení, že bere změnu na vědomí. Jinak vás ministerstvo upozorní na závady stanov sdružení má ze zákona 60 denní lhůtu na odstranění vytčených závad a povinnost vyrozumět o tom ministerstvo do dalších 10 dnů. Neodstraní-li sdružení závady, ministerstvo jej rozpustí. Proti takovému rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR.

Doporučujeme, abyste ministerstvu zaslali vedle textu změny i kompletní stanovy v nově schváleném znění a požádali o vyznačení registrace na tyto nové úplné stanovy pro případ, že po vás budou úředníci požadovat prokázání existence sdružení a toho, že stanovy vašeho sdružení splňují nějaké podmínky (pro účast ve správním řízení atd.).

(Je mnohem jednodušší jim předložit platné stanovy jako celek a ne stanovy spolu s několikerými změnami, na nichž je označeno, že je ministerstvo vzalo na vědomí. )


Další právní formy neziskových organizací

Vedle občanského sdružení můžete založit také jinou formu neziskové organizace. Záleží především na tom, k jakému účelu organizaci zakládáte:

Obecně prospěšná společnost
Je subjektem poskytujícím obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. Zisk nemůže být přerozdělován mezi zakladatele nebo zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit společnosti.
Právní úprava: Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ¨ve znění pozdějších předpisů (novela - zákon č. 208/2002).

Nadace
Je účelovým sdružením majetku zřízeným za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační příspěvky se poskytují z výnosů nadačního jmění a ostatního majetku nadace.
Právní úprava: Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů (novela - zákon č. 210/2002 Sb.)

Nadační fond
Je účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační fond nezřizuje nadační jmění a pro dosažení účelu smí použít veškerý svůj majetek.
Právní úprava: Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů (novela - zákon č. 210/2002 Sb.)

Více informací nabízí:
- Sdružení Vita - Potřebujete založit neziskovou organizaci?
- Neziskovky.cz - Přehled právních typů NNO (soubor .pdf)

Vzory podání:
Vzor návrhu na registraci občanského sdružení
Vzor plné moci
Vzor stanov občanského sdružení
Vzor zápisu ze schůze občanského sdružení

Související dokumenty:
Podrobný manuál k založení občanského sdružení na stránkách Ateliéru životního prostředí (rtf, 130 Kb)
Registrace občanských sdružení v praxi Ministerstva vnitra (studie NETTu)


Související odkazy:
Ateliér pro životní prostředí
Centrum pro komunitní práci - CpKP
Econnect: Informační servis pro NNO
Ekologický právní servis: Poradna
Nejvyšší soud ČR
Registrace občanského sdružení (stránky Ministerstva vnitra)
Seznam občanských sdružení na stránkách Ministerstva vnitra
Studujte.cz: Vzdělávací nabídky pro NNO
Škola občanské iniciativy
Veřejnáprospěšnost.ecn.cz

Související zákony:
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty (504/2002 Sb.)
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.)
Zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.)
Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
Zákon o účetnitví (563/1991 Sb.)


Související zprávy:

29.5.2007 - Občanské poradny mohou lidem pomoci i s ekologickými problémy
Dne 18. 5. proběhl seminář, jehož cílem bylo proškolení zástupců devíti občanských poraden z celé České republiky v oblasti environmentálního poradenství a účasti veřejnosti na rozhodování. „Od této chvíle jsou poradci připraveni poskytovat vedle zavedeného sociálněprávního poradenství i poradenství zaměřené na řešení problému v oblasti ekologie,“ říká Martin Mach z ekoporadny Zelená domácnost.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

29.8.2006 - Občanská sdružení musí mít do tří let v názvu svou právní formu
Od 3.7.2006 je účinná novela zákona o sdružování občanů - č. 83/1990 Sb., podle níž název občanského sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o. s.". Stávající sdružení musí uvést svůj název do souladu s uvedeným požadavkem do 3 let ode dne nabytí účinnosti této novely (3.7. 2006) tedy do července 2009.
kategorie: Účast na rozhodování

14.3.2006 - NETT zveřejnil k diskusi Praktický materiál k postupu MV ČR při registraci občanských sdružení
Nezávislý think tank NETT zveřejnil Praktický materiál k postupu MV ČR ve věci registrace občanských sdružení, který otevřeně popisuje praxi při registraci a změnách stanov občanských sdružení na Ministerstvu vnitra ČR (MV ČR).
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

pomoc,prosba
Denisa, 9. 2. 2010
Hledám pomoc a také zároven prosím a ptám se jestli existuje zájmové sdružení občanů,kteří potřebují pomoc jelikož se nachází ve výkonu trestu.Prosím Vás napište,na uvedený email.Potřebuji Vážně poradit a pomoci.Děkuji za kladné vyřízení.Jsem z Moravskoslezského kraje,okr.Karviná.Děkuji ještě jednou.
Reagovat

Za správnost textu odpovídá Karel Novotný, Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 31.05.2010

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz