Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Příprava investice automobilky Hyundai v ČR: pochybnosti od samotného počátku


27. 6. 2006 - [Via Iuris ]

Jiří Nezhyba

Automobilka Hyundai Motor Company v září 2005 oznámila, že Česká republika připadá do úvahy pro vybudování jejího nového závodu.

Hyundai přichází

Především blízkost k Žilině, kde již dokončila stavbu sesterská automobilka KIA, hovořila pro lokalitu v Nošovicích pod Beskydami, kde je k dispozici více než 260 ha úrodné půdy. Na této půdě stále ještě hospodaří družstvo vlastníků vyrábějící známé nošovické kysané zelí. Ačkoliv Moravskoslezský kraj nabízel i další zóny, jako např. Mošnov (později přišla také nabídka z Holešova), území Nošovic preferovalo samotné vedení společnosti Hyundai, a to i díky jeho krásné poloze na úpatí Beskyd.

Tlak na prodej pozemků sílil, jádro nošovických vlastníků půdy v budoucí zóně, v čele s vedením místního družstva, však dlouhou dobu odolávalo. Kraj však přišel s nápadem, kterým vyjednávání a celkovou atmosféru v Nošovicích a okolí posunul do jiné dimenze. Všem rodinám v Nošovicích a Nižních Lhotách totiž jako kompenzaci za snížení pohody bydlení kvůli stavebním pracím slíbil rovných 100 000 Kč. A do toho všeho se ještě přidal premiér Paroubek, který veřejně „vyhrožoval“, že pokud vlastníci neprodají, budou jejich pozemky vyvlastněny. Objevovala se podivná argumentace, že stavba automobilky je veřejným zájmem.

Ačkoliv žádný zákon v dané době neznal možnost vyvlastnění ve prospěch průmyslové zóny (a nezná ji ani nyní nový stavební zákon či zákon o vyvlastňování), tyto hrozby zabraly. Zcela zásadní roli pak sehrály anonymní dopisy, v nichž bylo třem klíčovým vlastníkům polí vyhrožováno smrtí. Nošovičtí podlehli a svou půdu prodali.

Proces EIA

Ihned poté se rozběhl proces EIA na automobilku Hyundai, přičemž ten byl téměř současně zahájen na všechny tři možné lokality (v Nošovicích, Mošnově, Holešově), každá z předložených dokumentací však obsahuje pouze jedinou variantu. Uvedené je v rozporu s čl. 5 odst. 1 a odst. 3 ve spojení s Přílohou IV. Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnic 97/11 ES a 2003/35/ES. Podle těchto ustanovení je investor povinen mezi jinými informacemi uvést „nástin hlavních studovaných alternativ s uvedením hlavních důvodů pro svůj výběr s ohledem na environmentální vlivy“.

Zpracovatel posudku však ve shodě s názorem MŽP a se závěry zjišťovacího řízení, bez ohledu na argumentaci Směrnicí a poukaz na nesprávnou transpozici Směrnice do české legislativy a odkaz na uplatnění bezprostředního účinku Směrnice, uvedl, že: „Z dikce české právní úpravy nevyplývá povinnost vždy předložit varianty, protože logicky v řadě případů by ani nebylo možné takto formulovanou dikci zákona naplnit (např. u většiny nových technologií na úrovni BAT (= Nejlepší možná technologie, pozn. redakce)). Proto z dikce výše uvedeného bodu je v rámci oznámení porovnávána varianta aktivní s variantou nulovou (neprovedení záměru). Z dikce zákona vyplývá povinnost uvést „přehled zvažovaných variant“ – jedná se o přehled oznamovatelem případně zvažovaných variant, nikoli o povinnost stanovit a řešit varianty.“

Nástin hlavních studovaných variant je ovšem investor povinen předložit vždy, nikoliv s omezeními a pravomocí uvážení správního orgánu, která vyplývají z ustanovení § 7 odst. 5 zákona EIA. V tomto bodu je tedy závazek vyplývající ze Směrnice nesprávně transponován do našeho právního řádu.

Pokud existovaly 3 reálné varianty umístění záměru (Nošovice, Mošnov, Holešov), oznamovatel byl povinen zvažovat další varianty a provést alespoň jejich nástin a základní hodnocení, nikoliv jen provést „přehled oznamovatelem případně zvažovaných variant“. Citované ustanovení zákona EIA by totiž jinak ztrácelo své opodstatnění, protože vždy by mohl oznamovatel tvrdit, že jiné varianty nezvažoval. Směrnice však požaduje uvedení studovaných alternativ. Pokud zde alternativy reálně existují, byl je povinen oznamovatel studovat.

Jak se pozná oznamovatel?

Problematika subjektu oznamovatele mimochodem také není bez zajímavosti. Podle § 6 odst. 1 zákona EIA je totiž oznamovatelem záměru „ten, kdo hodlá provést záměr“. Je více než zjevné, že oznamovatel záměru s názvem „Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Nošovice“, kterým byl Kraj, nemůže realizovat stavbu automobilky společnosti Hyundai. Tu zjevně může realizovat jen tato společnost. Domníváme se tedy, že Kraj nebyl osobou oprávněnou k tomu, aby takový záměr oznámil. Mimo jiné totiž např. nijak nedoložil ani nezmínil oprávnění, z něhož by plynulo, že byl k takovému kroku společností Hyundai zmocněn.

Oznámený záměr zjevně zahrnuje jak realizaci v budoucnu prováděnou Krajem (např. příprava zóny, terénní úpravy, zasíťování zóny apod.), tak realizaci samotné stavby automobilky Hyundai. Skutečnost, že záměr oznámil pouze a jen Kraj a nikoliv samotná společnost Hyundai proto považujeme za problematickou a pochybnou. Minimálně uvedené poukazuje na faktický projev tlaku a spěchu s přípravou podkladů směřujících k vydání povolení ve prospěch automobilky.

Lze tedy shrnout, že nejprve měla být provedena EIA na samotnou průmyslovou zónu Nošovice, kterou by oznámil Kraj, a teprve poté, nejdřív však souběžně s projednáním tohoto záměru, mohla společnost Hyundai oznámit záměr výstavby svého výrobního závodu.

Sen o podzimním termínu stavby automobilky

Jak vidno, když jde o státní zájem, na zákony, tím méně na požadavky evropské legislativy, hledět netřeba. Již nyní, teprve na počátku prosazování investice Hyundai, můžeme sledovat závažná porušování právních předpisů v její prospěch.

Kraj se opakovaně nechal slyšet, že stavba automobilky samotné má být zahájena na podzim roku 2006. Kraj to veřejně tvrdí v době, kdy ještě ani nebylo požádáno o vydání územního rozhodnutí pro stavbu. Po něm čeká automobilku proces podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a teprve poté stavební řízení, v němž se může Hyundai dočkat stavebního povolení, které jej bude opravňovat k zahájení výstavby.

Při pouhém součtu nejrůznějších správních lhůt, především těch nutných ke zveřejnění písemností z uvedených správních řízení určených k vyjádření veřejnosti či k podání námitek účastníků řízení, musíme dojít k tomu, že podzimní termín zahájení výstavby patří do kategorie „nereálné“. Stavba by tedy mohla být v ideálním případě zahájena nejdříve na přelomu roku 2006 (kdy k tomu jen stěží mohou být vhodné klimatické podmínky), ale to pouze tehdy, kdy žádné z vydaných povolení nebude napadeno odvoláními.

Vzhledem k tomu, že již dnes jsou některá z vydaných podkladových rozhodnutí týkajících se průmyslové zóny napadena odvoláními občanských sdružení (především z důvodu absence souhlasného stanoviska EIA v době jejich vydání), lze další odvolání dosti pravděpodobně předpokládat.

A to je příprava zóny oproti naplánovanému harmonogramu (také díky korupčnímu skandálu v jehož rámci byl generální ředitel automobilky Hyundai Čong Mong-ku vzat do vazby) již dnes v několikaměsíčním skluzu.

Investice Hyundai tedy již od počátku potvrzuje dosavadní zkušenosti EPS s jinými nadnárodními společnostmi v ČR jako jsou např. Nemak, LG. Philips Displays či TPCA: nezodpovědnost korporací doprovázená a podporovaná nelegální snahou samosprávy i státní správy maximálně investorovi vyhovět.

Autor působí v programu GARDE – Globální odpovědnost sdružení právníků EPS.
Via Iuris je Bulletin pro právo ve veřejném zájmu.

Automobilka Hyundai v Nošovicích (kauza na stránkách EPS)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

pátek 27. září 2019 10:00 - sobota 28. září 2019 15:00 - Praha
RefuFest [cz,  mkc]

Jedinečný festival měnící klima ve společnosti se blíží, odehraje se už 27. do 28. 9. Vstup jako každoročně zdarma.
 

• místo: Invalidovna, Sokolovská 24/136, 18 600 Praha
• pořádají: RefuFest
• kontakt:

.........

sobota 28. září 2019 10:00 - 17:00 - Praha
Celodenní seminář + workshop: Digiděti [cz,  mkc]

Zveme všechny cizince na seminář a následný workshop pod vedením odbornic z projektu Replug me na téma digitální technologie a děti. Akce se koná 28. září od 10:00. 
 

• místo: Kovářská 4, 190 00 Praha, Česká Republika
• pořádají: OPU, Komunitní centrum OPU, Replug me
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz