OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Trestní oznámení I. - vzor podání


D o p o r u č e n ě
Státnímu zastupitelství v
nebo
Oddělení Policie ČR v

....................................

od

Františka Smutného, bytem Krátká 13 / 2 , Mikulov

V Mikulově dne .........


Věc : T r e s t n í o z n á m e n í


Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141 / 1961 Sb., o trestním řízení soudním ( trestního řádu ) podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 158 trestního zákona - zneužití pravomoci veřejného činitele, a to neznámým pachatelem .

Odůvodnění : ............ ( stručné vylíčení události - dne toho a toho, tam a tam, došlo k tomu a tomu )........... .
Svá tvrzení mohu já a další očití svědkové dokázat .................. ( navržené důkazy - svědecké výpovědi, písemné materiály a další návrhy, jak lze dokázat vaše tvrzení. ) .......
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domníváme, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona.


Žádám Vás, abyste mě ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměl o přijatých opatřeních a stavu věci.S pozdravem
...............................................................


Příloha : ..... ( listinné důkazy, fotografie a pod. ) .................
X   ZAVŘÍT OKNO