OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva - vzor


Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva


...............................................
obce (města, městského obvodu, městské části) x)

konané ve dnech (dne)..........................
Volební obvod č. ............. xx)

...................................................................

...................................................................
Název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, xxx)
s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

Kandidáti:

1. .................................... .........................
jméno, příjmení, věk, povolání
.........................
část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
.........................
název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez politické příslušnosti"
.........................
jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo; jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta

2. .................................... .........................


3. .................................... .........................


...............................................................
Zmocněnec volební strany
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

..............................................................
Náhradník zmocněnce
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

........................
podpis zmocněnce

..................................................................
jméno, příjmení a označení funkce a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem politické strany nebo politického hnutí popř. organizační jednotky, je-li ustavena xxxx)

.........................
u nezávislého kandidáta podpis kandidáta xxxxx)


V ............. dne .............


x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny
xxx) § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
xxxx) V případě, že volební stranu tvoří koalice politických stran nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, uvedou se osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena, všech politických stran, které ji tvoří
xxxxx) V případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát, neuvádí se údaje o zmocněnci


X   ZAVŘÍT OKNO