OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vybrané termíny pro volby do Poslanecké sněmovny, Senátu a obecních zastupitelstev


* Vybrané termíny vyplývají z příslušných zákonů o volbách.
* Počet dní vyjadřuje termín či lhůtu, kolik dní před volbami nejpozději je daný úkol nutno splnit dle zákona.
* Pokud je v závorce za počtem dní uveden typ voleb, platí termín jen pro tento typ voleb. Není-li uvedeno nic, platí pro všechny volby.

 

90 dní – Prezident vyhlašuje volby nejpozději 90 dnů přede dnem voleb. Toto rozhodnutí je publikováno ve Sbírce zákonů.

Od termínu voleb se odvozují další termíny.

Ode dne vyhlášení voleb: - Se již nesmí měnit vymezení volebních okrsků
- (Volby do PS a Senátu) Zastupitelské úřady mají v dostatečném časovém předstihu poskytnout informace voličům s bydlištěm mimo území ČR o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a o povinnosti před hlasováním předložit doklad k prokázání totožnosti a státního občanství ČR
- (Volby do PS a Senátu) Počátek lhůty pro voliče, zapsané ve stálých a zvláštních seznamech, pro podání žádosti o vydání voličského průkazu - písemné podání s ověřeným podpisem voliče nebo osobně na obecní nebo zastupitelský úřad

85 dní (Obecní volby): - Stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro příští období. Současně může zastupitelstvo rozhodnout o vytvoření volebních obvodů. Do dvou dnů od rozhodnutí oba údaje zveřejní na úřední desce obce.
- Zveřejní pověřený obecní úřad seznam obecních úřadů (v obcích s alespoň 2 odbory), kterým se podávají kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Zveřejnění proběhne na úřední desce.
- Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

66 dnů,16 hodin - Volební zmocněnci příp. nezávislí kandidáti musí odevzdat kandidátní listiny resp. přihlášky k registraci na registrační úřad (v obecních volbách; seznam těchto úřadů zveřejňuje pověřený obecní úřad - viz výše), na krajský úřad (volby do PS), pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu (volby do Senátu)

66 – 60 dnů:
- Úřad přezkoumá kandidátní listiny - (obecní volby a volby do PS) Volební strany mohou ještě doplňovat kandidáty či měnit jejich pořadí.

58 dnů - Úřad vyzve k odstranění případných závad na kandidátních listinách.

53 dnů – Volební strany v obecních volbách odstraní případné závady na kandidátních listinách
50 dnů – Strany ve volbách do PS a do Senátu odstraní případné závady na kandidátních listinách resp. přihláškách k registraci

49 dní (volby do PS a Senátu) a 48 dní (obecní volby) – Úřad rozhodne o registraci kandidátní listiny, o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a odmítnutí kandidátních listin.

45 dní - Starosta obce zveřejní na úřední desce počet a sídla volebních okrsků.

45 dní (volby do PS a Senátu) - Losování čísel Státní volební komisí (volby do PS) a pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu (volby do Senátu), kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých stran resp. kandidátů.
40 dní (volby do PS a Senátu) - Voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky, doručí nebo předají písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

30 dní (volby do PS a obecní volby) - Volební strana může delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí

20 dní – Úřad zaregistruje kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu

16 dní (volby do PS a Senátu) a 10 dní (obecní volby) – Starosta vyhradí plochu pro vylepení volebních plakátů.

15 dní – Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým informace o době a místech konání voleb - které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, adresy volebních místností.

15 dní (volby do PS a Senátu) - Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.

7 dní (volby do PS a Senátu) - Konec lhůty pro doručení písemného podání - žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče.

3 dny – do ukončení hlasování - Zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů

3 dny - Dodání hlasovacích lístků voličům.

3 dny a 48 dní (volby do PS) – Ministerstvo zahraničních věcí dodá hlasovací lístky na zastupitelské úřady.

2 dny - Uzavření stálých a příp. zvláštních seznamů voličů.

2 dny (volby do PS a Senátu) - Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

48 hodin před zahájením voleb - Možnost vzdání se nebo odvolání (politickou stranou) kandidatury.

 

Všechny termíny pro jednotlivé volby najdete na stránkách Ministerstva vnitra: Obecní volby Volby do Poslanecké sněmovny Volby do Senátu

X   ZAVŘÍT OKNO