OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vzor stanov občanského sdružení


STANOVY
občanského sdružení
”Ochránci”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Ochránci” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je ……………… — adresa:………………………… (viz poznámku 1)

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; (viz poznámku 2)

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. (stačí) v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí.
k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti… v němž se sdružili zastánci ochrany přírody, zejména z řad přírodovědců, architektů, památkářů… (má-li být profesní)
k ochraně přírody na území… a rozvoji občanské společnosti v této oblasti (a mnoho dalších variant).

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou: (viz poznámku 3 a 4)
— ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení; (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny)
— ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o vodách)
— ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
— tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
— ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
— ochrana zeleně v obci…
— péče o území…
— … (podle potřeby)

čl. III
(Náplň a) Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí (tuto formuli je vhodné uvést z důvodu osvobození od některých správních poplatků — viz poznámku 5)), zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;
— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl…
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 15/18 let) (fyzická i právnická osoba)…

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze/ výbor sdružení…. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 (4/5) členů sdružení/ prostý souhlas členské schůze/ výboru… (nestanovit žádnou podmínku nedoporučuji — snadno se usadí kukačky, bude-li sdružení nějak ”zajímavé”)

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení (to vyplývá ze zákona… netřeba opisovat)

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
— ……

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)…
— platit členské příspěvky

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky (to však nemusí být psáno)/Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši xx,–Kč./ Výši členských příspěvků stanoví členská schůze/ výbor sdružení. (vyberte se co se líbí)

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení

— kancelář sdružení (pro ”profesionální” sdružení…)

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou (dvakrát…) ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 (1/4) (1/10) členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný (tří až pětičlenný; 7,…), jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí) (a pokladníka). Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou /výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení). (opět záleží na Vás, jak toto upravíte — doporučujeme však jednoduchou úpravu) Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě (viz poznámku č. 6).

čl. VIII
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.


Vzor stanov byl převzat od Ateliéru životního prostředí. Následující poznámky ke vzoru odrážejí zkušenosti právníků AŽP s praxí při zakládání občanského sdružení.


Poznámky ke vzoru stanov:
1) V poslední době požaduje ministerstvo přesnou adresu sídla sdružení.

2) Jde o případy podle § 70 odstavce 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., kde jsou někdy nedostatky zákonné formulace zneužívány k účelovým výkladům v neprospěch zejména malých sdružení, jež se dále nečlení na organizační složky s právní subjektivitou.

3) Budete-li chtít, aby se sdružení mohlo účastnit správních řízení, musí mít v části stanov definujících jeho cíle
— jako hlavní poslání ochranu přírody a krajiny — pro správní řízení, jež se mohou dotýkat ochrany přírody a krajiny (viz § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
— jako cíl ochranu životního prostředí — pro správních řízení vedených podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. (viz § 115) a zákona č. 153/2000 o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (viz § 12)

4) Ustanovení, podle kterého sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, je úředníky ministerstva vnitra vykládáno tak, že sdružení nemůže mít ve svých stanovách jako svůj cíl napsáno ”…chránit životní prostředí…” (neboť to je prý výlučná funkce státních orgánů), ale jen ”…ochrana životního prostředí…” — jedná se o absurdní výklad, nemáte-li však chuť hádat se o jedno slovo, vyhovte těmto požadavkům.

5) Jde o formulaci, která ve smyslu vyhlášky č. 81/1995 Sb opravňuje k osvobození od správních poplatků za vydání kopií z úředních spisů, ověřování listin a podpisů.

6) Již jsme se setkali s naprosto nesmyslným tvrzením, že osoba oprávněná jednat jménem sdružení nemůže udělit plnou moc, neboť to není napsáno ve stanovách (tuto množnost přitom upravuje občanský zákoník v hlavě třetí, § 22 až § 33a, a proto to vůbec nemusí být ve stanovách napsáno). Také jsme se setkali i s tvrzením, že plnou moc může dát jen ta osoba, o které to je ve stanovách napsáno (např. předseda). Proto doporučujeme co nejobecnější formulaci — ”plnou moc mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení”.

X   ZAVŘÍT OKNO