OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vzor zápisu ze schůze občanského sdružení


Ochránci
občanské sdružení se sídlem ………………………………………

Zápis z členské schůze sdružení konané dne 23. 12. 2002

přítomni: ……………………………………………………………………
omluveni ……………………………………………………………………
nepřítomni ……………………………………………………………………

hosté ……………………………………………………………………

(stačí, když budou přítomní členové /a hosté/ jmenovitě zapsáni jen na prezenční listině, zde mohou být jen počty, aby bylo zřejmé, jestli byla členská schůze usnášeníschopná či nikoli)

členská schůze tedy je/není v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná

1) Na schůzi byl zvolen nový výbor sdružení ve složení …………………, …………………, ……………………
Pro hlasovalo x členů, proti y, zdrželo se z členů.

2) Na schůzi byly dále navrženy a všemi členy sdružení odsouhlaseny následující změny stanov sdružení:

v čl. 2 odst. 1 stanov sdružení
se vloží za slova ”zastánci ochrany přírody a krajiny” slova ”, životního prostředí”

3) Dále byly projednány tyto věci (další už nemusí být v zápisu, který ukazujete úředníkům — jim musí stačit takto zkrácený zápis — snad bude lépe ho přímo nazvat ”výpis ze zápisu členské schůze…”, hlavně musí být řádně podepsán a doložen kopií prezenční listiny)

zapsal: …………………………
ověřil: …………………………

Příloha: Presenční listina ze dne 23. 12. 2002

X   ZAVŘÍT OKNO