OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vzory podání ve věcech přístupu k informacímTento dokument je součástí knihy Právo na informace o životním prostředí JUDr. Petra Kužvarta, vyd.: Ekologický právní servis, Brno 1998.
     Obsah:
  1. Žádost o poskytnutí informace
  2. Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace
  3. Upřesnění žádosti o poskytnutí informace
  4. Podnět k vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
  5. Podnět k vydání rozhodnutí o částečném odepření zpřístupnění informace
  6. Podnět k opatření proti nečinnosti
  7. Oznámení o správním řízení
  8. Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
  9. Odvolání proti rozhodnutí o odepření
  10. Stížnost pro překročení lhůty


Vzor č. 1.
Žádost o poskytnutí informace

DOPORUČENĚ
Okresnímu úřadu v .......
referátu životního prostředí
(adresa)

V .......dne .........

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí žádám o zpřístupnění informací o působení výtopny v (provozovatel a adresa provozovny) na životní prostředí. Žádám o dostupné údaje o emisích sledovaných škodlivin alespoň za 2 roky zpětně.
Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na mou níže uvedenou adresu.

S pozdravem

(jméno, příjmení, adresa,
případně podle potřeby
telefon či fax, e-mail)


Vzor č. 2.
Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace

Poznámka: Upřesnění podle §3 odst. 2 se bude týkat odstranění nesrozumitelnosti nebo přílišné obecnosti podané žádosti. Doplnění podle §3 odst. 1 přichází v úvahu tehdy, když se napravují vady nebo nekompletnost ústně, telefonicky, telegraficky, faxem, jinou elektronickou formou podané žádosti.


Okresní úřad v ........
(adresa)

Vážený pán
................
(adresa)

č.j. ............
V ......dne 21.7. 1998

Věc: Výzva k upřesnění žádosti

Dne 16.7. 1998 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace o vlivech skládky ve Vaší obci na životní prostředí, zejména na jakost vody v nejbližších studních. Protože jsme na pochybách, kterou z několika v minulosti vzniklých skládek v obvodu Vaší obce máte na mysli, vyzýváme Vás k uvedení takových údajů, jež předmět Vaší žádosti blíže specifikují, zejména čísla popisného nejbližší stavby nebo čísel parcelních pozemků, na nichž se skládka nachází, případně jiné vhodné identifikace.
Toto upřesnění nám zašlete do 15 dnů od doručení této výzvy. Pokud tak neučiníte, budeme předpokládat, že jste od své žádosti upustil (§ 3 odst. 2 zákona č. 123/1998 Sb.).

...........................
vedoucí referátu životního prostředí
(razítko)


Vzor č. 3.
Upřesnění žádosti o poskytnutí informace


DOPORUČENĚ
Okresnímu úřadu v ........
(adresa)

V ......dne 30.7. 1998

Věc: Upřesnění žádosti o informaci

Vyhovuji tímto výzvě, jež mi byla doručena dne 23.7. 1998 a v předepsané 15 denní lhůtě upřesňuji svou žádost podanou o poskytnutí informace o životním prostředí

takto :

Žádám o zpřístupnění informací o skládce, jež se nachází v terénní depresi u železniční tratě Praha-Beroun, vedle objektu č.p. 505, v jehož sousedství je umístěna opravna automobilů a autobazar firmy Novák. Parcelní číslo pozemku mi není známo.
Věřím, že toto upřesnění žádosti postačuje k tomu, abyste mi zpřístupnili ty informace o zmíněné skládce, jež máte k dispozici.

S pozdravem

.................... (jméno, příjmení, bydliště)


Vzor č. 4.
Podnět k vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace


DOPORUČENĚ
ČIŽP, oblastnímu inspektorátu
v ...............
oddělení ochrany ovzduší
(adresa)

V ..........dne 21.8. 1998

Věc: P o d n ě t k vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace

Dne 10.7. 1998 jsem Vám doporučeným dopisem zaslal žádost o zpřístupnění informace o emisích z výtopny podniku .........., provozovny umístěné v našem městě, Lidické ul. č. 65.
Od té doby uplynula již řada týdnů, aniž bych od tohoto úřadu obdržel jakékoli vyrozumění. Upozorňuji, že lhůta pro vyřízení věci podle §7 zákona č. 123/1998 Sb. již zjevně uplynula, pročež ve smyslu §9 odst. 3 téhož předpisu mám za to, že jste se rozhodli informaci odepřít. Proto žádám, aby bylo vydáno rozhodnutí o odepření jejího zpřístupnění. Na vydání takového rozhodnutí mám podle zákona právo, nicméně budu akceptovat i dodatečné zpřístupnění požadované informace (zasláním na mou adresu, případně sdělením, kde a kdy se s ní mohu osobně seznámit).

....................
(jméno, příjmení, bydliště)


Vzor č. 5.
Podnět k vydání rozhodnutí o částečném odepření zpřístupnění informace


DOPORUČENĚ
ČIŽP, oblastnímu inspektorátu
v ...............
oddělení ochrany ovzduší
(adresa)

V ..........dne .........

Věc: Podnět k vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace

Dne .........jsem Vám doporučeným dopisem zaslal žádost o zpřístupnění informace o .........................Protože jste mi zpřístupnili jen část požadovaných informací a uvedli, že v ostatku jde o utajované skutečnosti, podávám tímto podnět k vydání rozhodnutí o odepření těchto nezpřístupněných informací.
Na vydání takového rozhodnutí mám podle §§9 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb. právo, nicméně budu akceptovat i dodatečné zpřístupnění požadovaných a dosud nezpřístupněných informací.

....................
(jméno, příjmení, bydliště)


Vzor č. 6.
Podnět k opatření proti nečinnosti


DOPORUČENĚ
Ministerstvu životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V .....dne .........

Věc: Podnět k provedení opatření proti nečinnosti

Dne ...........jsem ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. podal na Okresní úřad v ..........žádost o zpřístupnění informací o ........................Od té doby jsem věc několikrát marně urgoval. Podal jsem podnět k vydání rozhodnutí o odepření informace, tedy rozhodnutí, na jehož vydání mám podle zákona nárok. Uplynulo dalších několik týdnů, aniž by zmíněný úřad ve věci učinil vůči mně nějaký úkon. Z těchto důvodů podávám proto

podnět

k provedení opatření proti nečinnosti podle §50 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu. Očekávám, že neprodleně zjednáte nápravu a zajistíte buď zpřístupnění požadovaných informací, nebo vydání rozhodnutí o odepření jejich zpřístupnění.

....................
(jméno, příjmení, bydliště)


Vzor č. 7.
Oznámení o správním řízení


Okresní úřad v ........
Referát životního prostředí
(adresa)

Vážený pán
................
(adresa)
č.j. ...........

V ......dne 5.7. 1998

Věc: Správní řízení o žádosti o zpřístupnění informací
- oznámení

Doručením Vaší žádosti o poskytnutí informací o vykácení mimolesní zeleně při železniční trati na okraji města Radnic bylo dne 25.6. 1998 zahájeno řízení o této žádosti. Ústní jednání nebude nařizováno, protože to povaha věci nevyžaduje (§ 21 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu).
Do podkladů, jež tento úřad shromáždil, můžete nahlédnout v úředních hodinách (pondělí a středa od 8.00 do 17.00) v sídle tohoto úřadu, na referátě životního prostředí (u Josefa Sluky, č. dveří 234, tel. č. 92415). K těmto podkladům se můžete vyjádřit ve lhůtě do 19.7. 1998 a navrhovat ve stejné lhůtě jejich doplnění.

(jméno, příjmení, funkce)
.......................
vedoucí referátu životního prostředí
(razítko)


Vzor č. 8.
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace


Okresní úřad v ........
Referát životního prostředí
(adresa)

Vážený pán
................
(adresa)
č.j. ..........

V ......dne 23.7. 1998

Věc: Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací

Dne 25.6. 1998 byla tomuto orgánu doručena žádost pana ......bytem v ................., kterou bylo požadováno zpřístupnění informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Její podstatou byl požadavek poskytnout veškeré informace o případu vykácení porostu na pozemku č. kat. 2314 v kat. území Radnice, který je situován na okraji města Radnice, při železniční trati Rokycany - Radnice. Požadoval zejména poskytnout jména osob, jež vykácení velkého počtu hodnotných stromů rostoucích mimo les způsobily, jaká škoda (ekologická újma) tím vznikla, jaké následky má tento zásah pro životní prostředí města a okolí, jaká řízení se v této věci vedou a jaké kroky podnikají příslušné orgány k potrestání viníků a k nápravě škody.
Tento orgán věc uvážil a na základě shromážděných podkladů vydává toto

rozhodnutí :

Zpřístupnění informací požadovaných panem ........v podání doručeném dne 25.6. 1998 se ve smyslu §8 odst. 2 písm. c) a §9 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace odpírá .

Odůvodnění:

Podáním došlým tomuto orgánu dne 25.6. 1998 se pan ......... domáhal zpřístupnění informací, jež se přímo týkají probíhajícího správního řízení o uložení pokuty za jiný správní delikt podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zároveň je tomuto orgánu známo, že Policie České republiky šetří případ na základě trestního podání a již si vyžádala příslušné podklady od tohoto orgánu.
Okresní úřad si nejprve vyžádal sdělení o prošetřování podnětu v této věci a jeho výsledcích od orgánu Policie ČR. Následně uvědomil dne 13.7. 1998 jediného účastníka řízení, kterým byl žadatel, o tom, že vede správní řízení, že nebude nařizováno ústní jednání a že je možno do shromážděných podkladů nahlédnout v úředních hodinách v sídle tohoto orgánu ve lhůtě do 19.7. 1998. Žadatel této možnosti ve stanovené době nevyužil. §8 odst. 2 písm. c) zákona č. 123/1998 Sb. stanoví, že orgán je povinen odepřít zpřístupnění informace, pokud jde o informace opatřované v rámci přípravného řízení (vyšetřování) ve věcech trestních, nebo se týká neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech. V předmětném případě sice policie dosud pouze prošetřuje podnět a nezahájila přípravné řízení ani jinak o podnětu nerozhodla, nicméně správní řízení i uložení pokuty za správní delikt je v běhu. Proto nelze požadované informace zpřístupnit a žadateli nezbývá nežli vyčkat dobu, kdy uvedené zákonné důvody utajení ve smyslu §8 odst. 7 pominou. Poté může podat novou žádost. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí, podáním u Okresního úřadu v ........se sídlem na adrese ...............

(jméno, příjmení, funkce)

.......................
vedoucí referátu životního prostředí
(razítko)


Vzor č. 9. Odvolání proti rozhodnutí o odepření


DOPORUČENĚ
Ministerstvu životního prostředí ČR
prostřednictvím Okresního úřadu
v ..........
(adresa)
k č.j. ..............

V ......dne .........

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění

informace Okresní úřad v .............svým rozhodnutím ze dne ...... rozhodl o odepření informací, o něž jsem žádal svým podáním ze dne .......Toto rozhodnutí, jež mi bylo doručeno dne ...... považuji za nesprávné a v rozporu se zákonem. Proti tomuto rozhodnutí podávám proto

odvolání ,

a to z těchto důvodů:
...(zde uvést přehledně argumenty a navrhované důkazy o vadách rozhodnutí, případně předcházejícího řízení, podrobně zejména v čem spatřuji nesprávnost právního názoru, že požadovanou informaci je nutno podle zákona utajit)... . Vzhledem k tomu navrhuji, aby odvolací orgán vydal toto

rozhodnutí:

Rozhodnutí Okresního úřadu v .........ze dne ........č.j. se ruší a ukládá tomuto úřadu požadovanou informaci zpřístupnit.

..............................
(podpis účastníka řízení nebo jeho zástupce)

Přílohy: ....(zde uvést přiložené listinné důkazy) ...


Vzor č. 10.
Stížnost pro překročení lhůty


DOPORUČENĚ
(název a adresa orgánu, jemuž je stížnosti určena - zpravidla nadřízený orgán nebo pracovník ve vztahu k tomu, na něhož si stěžujeme)

V ......dne ......

Věc: Stížnost ve věci překročení lhůty ke zpřístupnění informace

Vzhledem k tomu, že mi byla požadovaná informace zpřístupněna až bezmála po dvou měsících, aniž by došlo k řádnému prodloužení lhůty podle §7 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., (alternativa: rozhodnutí o odepření bylo vydáno až na můj podnět, po uplynutí příslušné lhůty) podávám

stížnost

na postup v této věci. Tuto stížnost odůvodňuji tím, že došlo k porušení zákona, jež by se nemělo opakovat. Bylo poškozeno mé právo na včasné vyřízení žádosti.
Vyřízení této své stížnosti očekávám nejpozději do 30 dnů ve smyslu vyhlášky o vyřizování stížností.

........................
(jméno, příjmení, podpis
a adresa stěžovatele)

 

X   ZAVŘÍT OKNO