OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Návrh na povolení obnovy řízení – vzor podání


Návrh na povolení obnovy řízení podle § 62 odst. 1 /písm. a) a e)/
zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu


Okresní úřad Semily
Husova 73, 513 01 Semily
referát životního prostředí

od
Ochránci Krkonoš
Kunčická 21, 463 21, Vrchlabí

D o p o r u č e n ě.

Ve Vrchlabí dne 5. června 2000

Věc: Návrh na obnovu územního řízení o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, č.j. Se/16-98/Ls/R, ve smyslu § 62 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu.

Jako účastníci řízení o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, č.j. Se/16-98/Ls/R, žádáme ve smyslu § 62 odst. 1, aby Okresní úřad Semily – odbor životního prostředí, jako orgán, který ve smyslu § 63 odst. 1 v řízení rozhodl v posledním stupni,

povolil obnovu tohoto řízení

z důvodů uvedených v § 62 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu.

Podle § 62 odst. 1 písm. a) a písm. e) správního řádu „Řízení před správním orgánem, ukončené rozhodnutím, které je v právní moci, se na návrh účastníka obnoví, jestliže
a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení“.
… e) rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly nepravdivými, nebo rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem.

Výše uvedené ustanovení správního řádu je taxativní, tj. správní orgán je povinen řízení obnovit, jakmile je splněna alespoň jedna z podmínek, uvedených v § 62 odst. 1 pod písm. a) až e) a pochopitelně v případě, je-li napadané rozhodnutí pravomocné. V daném případě je rozhodnutí v právní moci (rozhodnutí o odnětí pozemků nabylo právní moci dne 4.3.2000, což vyplývá z oznámení OkÚ Semily o nabytí právní moci rozhodnutí) a zároveň jsou splněny podmínky uvedené pod § 62 odst. 1 písm. a) a e).

Ad. písm a)

Následuje podrobné zdůvodnění jaké nové skutečnosti vyšly najevo, proč mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a že nemohly být uplatněny bez zavinění účastníka
K § 62 odst. 1 písm e) zase účastník zdůvodní jaké důkazy se ukázaly být nepravdivými

Za občanské sdružení Ochránci Krkonoš
Mgr Jan Blahoš
X   ZAVŘÍT OKNO