OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení – vzor podání


Podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení podle § 65 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu


Ministerstvo životního prostředí
územní odbor pro královéhradeckou oblast:
Sušilova 1337, 511 16 Hradec Králové

od
Ochránci Krkonoš
Kunčická 21, 463 21, Vrchlabí

D o p o r u č e n ě.Ve Vrchlabí dne 5. června 2000


Věc: Podnět k přezkoumání rozhodnutí č.j. Se/16-98/Ls/R o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, ze dne 20.12.1999, mimo odvolací řízení, ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu.


Navrhuji, aby Ministerstvo životního prostředí, územní odbor pro královéhradeckou oblast, přezkoumal rozhodnutí č.j. Se/16-98/Ls/R o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, ze dne 20.12.1999, mimo odvolací řízení a toto rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 2 správního řádu

z r u š i l

pro rozpor se zákonem.

Tento svůj podnět odůvodňuji následujícím:

Následuje podrobné zdůvodnění v čem spatřuje navrhovatel nezákonnost rozhodnutí.


S pozdravem
Jan Nový, student,
bytem
Vrchlabí, K šachtě 18
463 21, Vrchlabí
(podnět může dát kdokoliv)X   ZAVŘÍT OKNO