Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Výchova k občanství

 

Dostaneme-li jako učitelé, vychovatelé, vedoucí a pedagogové volného času do rukou své žáky, studenty, účastníky či svěřence, budeme na ně chtít vhodně výchovně působit. Vhodně - to znamená v duchu určitého ideálu, kterému věříme, hodnot, které považujeme za důležité, budoucnosti, která nám připadá žádoucí.

Takovým ideálem může být i občanská společnost. Občanská společnost je společností aktivních občanů, tj. těch, kteří umí nejenom vzít svůj život do vlastních rukou, ale jsou ochotni najít si trochu času k péči o věci obecné, snaze o nápravu poměrů, které nevyhovují, či ke zlepšení toho, co zlepšení vyžaduje. K tomu je často zapotřebí i jistá občanská odvaha; aktivita a přesvědčení, že jsme to my, kdo spoluurčujeme běh věcí a nejsme jimi jen pasivně smýkáni; také určitá schopnost empatie - nazření problému z více stran; otevřenost vůči jiným názorům; umění diskuse.

Výchova k občanské společnosti tak není totožná s občanskou výchovou. Může probíhat při jakékoliv příležitosti a různými formami. Není jí memorování pouček o systému státní správy a samosprávy v České republice. Je více formou, než obsahem. Výzvou, ne faktem. Příležitostí a prostorem …

Chcete-li vychovávat k občanské společnosti, můžete se inspirovat některým z následujících bodů:

  • Co je obsahem 'skrytého curricula' vaší výuky? Co vyčte student 'mezi řádky' vašeho výchovného působení?
  • Otevřenost k diskusi nebo přednášku proloženou definicemi s jedinou správnou formulací? Kolik místa ve vaší výuce zabírají diskusní nebo kooperativní techniky? Hry nebo jiné prostředky aktivní pedagogiky? Projektové výuky?
  • Mají studenti (účastníci kursu) možnost vyslovit se k provozu školy (kursu)? Existuje u vás studentská samospráva? Systém kontrolní zpětné vazby od studentů (např. pravidelná anketa vyhodnocující učitele a poměry na škole, elektronické diskusní fórum)? Jak reagujete na názory, se kterými nesouhlasíte?
  • Využíváte moderní informační zdroje? Jsou pro vaše studenty přednášky jediným doporučeným zdrojem informací nebo je naopak vedete k samostatnosti při vyhledávání a analýze nalezených informací?
  • Účastní se vaše škola nějakého kooperativního projektu s jinými školami či jinými institucemi? Jsou studenti aktivní součástí takového projektu?
  • Mají studenti v rámci výuky možnost diskutovat o problémech svého okolí a navrhovat možnosti řešení? Diskutujete s nimi i o aktuálních globálních problémech lidstva? Mají možnost seznámit se s nimi z více různých stran?
  • Měříte všem studentům stejným metrem? Nejste na některé nezaslouženě přísnější? Nedopouštíte se při výuce žádných diskriminačních komentářů vůči jinému pohlaví, rase, náboženství či národnosti?
  • Spolupracuje vaše škola s občanskými sdruženími? Má některé z nich na škole přímo svoje sídlo? Jsou vaši studenti v některém z nich aktivní?

 


Následující přehled je pouze výběrem z množství zdrojů relevantních k výchově k občanské společnosti. Seznam samozřejmě není úplný. Berte jej pouze jako inspiraci, pokud s výchovou k občanské společnosti začínáte:

Monografie

 
* DOPITA, Miroslav; HRACHOVCOVÁ, Marie. Výchova k demokracii v transformující se společnosti: sborník příspěvků ze 7. ročníku Letní školy "Výchova k demokracii v transformující se společnosti" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 21.-24. srpna 2000 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 184 s.
* DOSTÁLOVÁ, Radmila. Výchova k občanství didaktický text pro učitele středních škol. Praha: NS Svoboda, 1997, 217 s.
* MÜLLER, Karel jr.. Češi a občanská společnost. 2. vyd. Praha : TRITON, 2003. 271 s. Filosofická setkávání 26. ISBN 80-7254-387-3.
* MÜLLER, Karel jr.. Stát, demokracie a občanská společnost za 1. republiky. Krnov 16.05.2003 – 17.05.2003. In: JENÍK, Zdeněk, KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století. Krnov : Literature&Sciences, 2003, s. 129–139. ISBN 80-902981-4-1.
* ONDRÁČKOVÁ, Jana. Projekt Výchova k občanství pro základní školu. Praha: Český helsinský výbor, 1995. 48 s.
* PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994.
* PIKE, G., SELBY, D. Hry pro globální výchovu 1, 2. Praha: Portál, 2000.
* PROCHÁZKOVÁ, Ivana; RAABOVÁ, Eva. Výchova k občanství a demokracii: ukázky úloh a náměty pro výuku občanské výchovy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001, 52 s.
* VALENTA, J. Učit se být.Témata a metody pro osobnostní a sociální výchovu. Praha: STROM, 2000.
* VÝCHOVA k demokracii, konstitucionalismu a občanství: sborník příspěvků z Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd ... konané ve dnech 24.-26.8.1998 v Olomouci. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, 1999. 149 s.

 


Články z českých periodik

 
* BŮŽEK, Antonín a další. Cesty demokracie ve výchově a vzdělání. Aula, Roč. 5 č. 3 (1997), s. 28-32.
* HAUSENBLAS, Ondřej. K demokratickému občanství nás vychovávají žáci. Učitelské noviny. Roč. 101, č.22 (1998), s.14.
* MÜLLER, Karel jr.. Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 5, s. 607–624. ISSN 0038-0288.

 


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto webu. Uvítáme také vaše zkušenosti s občanskými aktivitami - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 12/11/2003

Související zprávy


Komentáře k textu

   7. 12. 2011 mili
hasisa
 
-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit