Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Balón

Autor:Jan Činčera
Cíl hry:Vyvolat diskusi o důležitosti lidských práv a hranici důstojného života, naučit se argumentovat, ale i naslouchat názorům druhých.
Věk:Střední škola
Čas hry:1,5 hodiny

Pravidla

Vytvořte v místnosti příjemnou atmosféru, nejlépe pološero se svíčkami. Vyzvěte účastníky, ať si příjemně sednou do kroužku a zavřou oči. Pusťte připravenou hudbu s přírodními zvuky.

1. Začněte předčítat první část legendy:

Váš starý klidný svět skončil a nadešlo období změny. Musíte opustit své domovy a vydat se jinam - nevíte kam, ale víte, že cesta vede k moři a pak snad kamsi za něj, kamsi dál. Opouštíte nejen věci a lidi, kteří byli součástí vašeho života, ale i bezpečí a záruky společnosti, ve které jste žili. Společnost nová, která snad vznikne, bude postavena podle jiných pravidel - podle těch pravidel, na kterých se budete schopni domluvit s těmi, které postihnul stejný osud, jako vás. Život v novém světě - pokud se vám podaří jej založit, bude ale obtížný a tvrdý - alespoň ze začátku. Musíte se umět zříct řady jistot a záruk, které vám až dosud přišly samozřejmé. Ve vašem novém světě budete schopni garantovat jen ta nejzákladnější práva - ta, na kterých se dokážete dohodnout s většinou ostatních ... Vaše cesta je těžká a plná překážek. Abyste mohli pokračovat, musíte něco slevit. Práva, která jste považovali za samozřejmá, vás tíží jako kameny v batohu, ve kterém nesete nejnutnější ku přežití.Nejste schopni je sami všechny unést. Naštěstí jste získali společníka - dalšího takového ztroskotance v bouři, jako jste vy. Před sebou vidíte výčet práv, které vám byly garantovány ve světě, který opouštíte. Vyberte z nich osm. Osm, které považujete pro svůj život za nejdůležitější. Osm, kterých jste schopni unést s sebou po cestě, která vás ještě čeká. Osm, na kterých se dokážete shodnout s tím druhým.
V této fázi vyzvěte účastníky, ať otevřou oči. Jejich společníkem, se kterým mají vybrat osm práv, které ponesou dál, je jejich soused po pravé ruce, počítáno od vás. (Je-li hráčů lichý počet, udělejte jednu trojici.) Rozdejte do dvojic pracovní listy. Ztlumte hudbu a nechte hráčům zhruba deset minut na rozmyšlenou.

2. Po deseti minutách upozorněte hráče na to, že čas na rozmýšlení končí a oni musí pokračovat dál. Zesilte hudbu, vyzvěte hráče, ať zavřou oči a pokračujte ve čtení legendy:
Procházíte drsnou krajinou a vaše cesta je stále těžší a těžší. Nejste již schopni si ve dvojici sami zajistit plnění těch osmi práv, která jste si vybrali. Naštěstí už na to nemusíte být sami. Potkali jste další dvojici poutníků, kteří jsou na tom stejně jako vy. Můžete si proto náklad rozdělit - společně se vám jistě podaří si těch osm nejdůležitějších práv udržet. Musíte se ale dohodnout, která práva to budou. Pro která je ochotný každý z vás osmi žít i dýchat - a bez kterých byste snad ani raději nechtěli žít. Vybírejte tedy, cesta bude ještě dlouhá ...
Opět vyzvěte hráče, aby otevřeli oči a vytvořili čtveřice: s dvojicí, která sedí po jejich pravé straně. Tentokrát nechte hráčům na rozmyšlenou trochu kratší dobu – začněte je upozorňovat na blížící se limit již tak po sedmi minutách.

3. Poté opět vyzvěte hráče k zavření oči a pokračujte ve čtení. Máte-li k dispozici i hudbu se zvuky moře, je vhodné ji teď použít:

Konečně se vzduch projasnil a vy jste dorazili k moři. Je stříbrné od příbojové pěny, voní a vzduchem nad ním se ozývá křik racků. Krajina hřmí a zpívá, jako zvuk flétny. Od pobřeží se zvedá balón. Nádherný, horkovzdušný balón, který vás může odvézt do vašeho nového domova. Do domova, ve kterém budou platit jen ta práva, která do něj přivezete. Prostorný, veliký balón, ve kterém je právě šestnáct míst - pro osm lidí a osm práv, které s sebou povezou - každé právo je totiž břemenem, které vydá svojí tíhou za právě jednoho člověka. Pospícháte k balónu - a vidíte, že z druhé strany se k němu blíží cizí čtyřčlenná skupina. V balónu je ale právě jen šestnáct míst - pro šestnáct lidí, nebo šestnáct práv. Nepobere vás všechny, ledaže byste se dokázali dohodnout s druhou skupinou na osmi stejných právech, které se spolu s vámi do koše vejdou. Kdokoliv z vás se ovšem může rozhodnout zůstat na břehu a neletět - čeká jej v tom případě jistá smrt - hlady, či něčí zlou rukou, v koši pak ale bude o jedno místo více - pro deváté právo. Kohokoliv z vás také můžete k setrvání na břehu přinutit - stačí, když se pro jeho nepřijetí na palubu dohodne nadpoloviční většina všech zúčastněných. Rozhodujte se ale rychle, co nejrychleji byste již zemi měli opustit ...
Hráči mají opět krátký čas na rozmyšlenou. Pokud se některý hráč rozhodne nepokračovat v cestě, vyřaďte ho z kruhu a posaďte stranou.

4. „Vzlétli jste. Byl to krásný pohled na pěnící se a šumící mořskou pláň pod sebou. Brzy zůstala ze země jen temná čára pevniny na obzoru a pak zmizela i ta. Máte radost - víte, že letíte vstříc svému novému domovu. Po několika dnech letu se ale nebe ocelově zatáhlo. Vlny vzrostly a vašim balónem začal smýkat vítr. Vlétli jste přímo do bouře. Prudké poryvy větru balón poškodili. Ztrácíte výšku a blížíte se ku hladině. Pokud nic neuděláte, brzy se všichni utopíte. Máte stěží pět minut na rozhodnutí. Je jisté, že budete muset balónu ulevit -
nejméně o dvě místa. Dva lidé nebo dvě práva. Rozhodněte se.

Nyní byste na hráče měli spěchat a tlačit je k rychlému rozhodnutí. Když padne, pokračujte ihned dále ve čtení:
Váš zákrok na krátkou dobu pomohl a balón znovu nabral výšku. Oddechli jste si - a pak jste začali opět padat. Tentokráte je to ještě horší. Musí vám stačit tři minuty - na rozhodnutí o tom, jak získat další dvě prázdný místa, která jsou ještě potřeba. Hladina se blíží a žádná země není široko daleko na obzoru.
I tentokrát požadujte po hráčích velice rychlé rozhodnutí, nejpozději do tří minut. Když padne, vyzvěte hráče znovu k zavření oči a pusťte opět hudbu.

5. Pokračujte ve čtení: „Vyvázli jste. Letěli jste ještě další dva dny a potom jste na obzoru spatřili vytoužený domov. Je to ostrov, na první pohled vypadá pustě a nehostinně, ale snad na něm budete šťastni. Přistáváte a vynášíte na břeh ta práva, která jste si dovezli. Vtom k vašemu údivu vedle vás přistává další balón a vedle něj ještě jeden. . Vystupují z něj lidé a vynáší si na břeh svá práva. Ostrov je ale skutečně pustý a nehostinný. Bude-li vás na něm žít hodně, budete se muset některých práv zříci - ostrov uživí maximálně dvacet pět bezprávných lidí, nebo patnáct s deseti právy ... Vybírat můžete ovšem jen z těch práv, které jste přinesli s sebou na ostrov - buď vy, nebo posádka druhého balónu. Kdokoliv z vás se ovšem opět může soužití s vámi zříct a kdokoliv z vás k tomu může být přinucen vůli většiny. Toho pak čeká jistá smrt. Z práv, která vám zůstanou zachována, pak postavíte základy nové civilizace. Tato práva v ní budou platit přinejmenším pro prvních několik generací, dokud se vám nepodaří váš nový život povznést na vyšší úroveň. Stanou se základy smýšlení dalších pokolení - a jako ty nejdůležitější společenské záruky se pak stanou stavebními kameny všech dalších společností, které na vás naváží. Vybírejte proto jak nejlépe umíte.
Tato fáze diskuse je nejnáročnější. Nyní dopřejte hráčům dostatek času na přijetí společného seznamu. Měli byste hráče nechat, ať se organizují sami, jen sledujte proces diskuse. Budou-li hotovi, zeptejte se jich, zda s výsledkem opravdu všichni souhlasí. Přečtěte vybraná práva ještě jednou nahlas.
 

Otázky do závěrečné diskuse:

Jaké máte pocity ze hry? Co vás v jejím průběhu napadlo?
Jak hodnotíte proces volby, který u vás probíhal? Byl demokratický? Má někdo pocit, že byl překřičen? Byl někdo ve skupině vůdčí osobností?
Jak hodnotí hru ti, kteří z ní předčasně vystoupili? Chápali své rozhodnutí jako oběť? Jak hodnotí jejich rozhodnutí ostatní? Byl někdo „vyhozen“ proti své vůli? Bylo by něco takového ospravedlnitelné?
Jak jste spokojeni s výsledným seznamem práv? Žilo by se vám dobře ve společnosti, která by garantovala pouze tato práva?
S jakým právem se vám nejhůře loučilo? Zdálo se vám naopak nějaké nadbytečné?
Jaká z uvedených práv neplatí ve vaší zemi? Jsou v seznamu práva, která ve vaší zemi platí, ale v jiných zemích nikoliv?
Může nastat v reálném světě situace, kdy je nutné se některých práv zříct? Jakým způsobem o tom může být rozhodnuto?


Pracovní list

Seznam práv na cestu

 1. Právo stavět ze sněhu sněhuláky.
 2. Právo na státem garantované vzdělání (nikomu nesmí být odepřeno).
 3. Právo na děti (rozhodnout kolik a zda je budu mít).
 4. Právo svobodně si vybírat (sexuálního) partnera.
 5. Právo svobodně si vybírat svoje zaměstnání.
 6. Právo svobodně disponovat svým majetkem a penězi.
 7. Právo komukoliv svobodně říct, co chci a svobodně publikovat svoje názory.
 8. Právo svobodně si zvolit své vyznání.
 9. Právo spolurozhodovat o řízení své obce (regionu, státu).
 10. Právo svobodného pohybu (cestování, volby bydliště).
 11. Právo svobodně rozhodnout o ukončení vlastního života.
 12. Právo vychovávat svoje děti podle vlastního uvážení.
 13. Právo poškozovat svoje vlastní tělo (jíst nezdravé věci, kouřit, pít alkohol, přijímat omamné prostředky).
 14. Právo na obranu sebe, své rodiny či přátel (i za cenu zabití útočníka).
 15. Právo na společností garantovanou minimální sociální úroveň (zabezpečení ve stáří, v nemoci).
 16. Právo zakládat či stát se členy libovolné politické strany, zájmového sdružení, klubu.
 17. Právo na odpor proti společenské praxi, se kterou nesouhlasím (např. otrokářství, kanibalismus, atd.).
 18. Právo na společenskou ochranu vlastního života (tj. nikdo mě nesmí beztrestně zabít či jinak mí ublížit).
Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz