Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

EIA v Malinovce

Autor:Jan Činčera, Jiří Neustupa, Josef Šedlbauer na základě jiných her obdobného typu (např. Spring Green Motorway). Lektoroval ing. Josef Marek (Pražské ekologické centrum).
Cíl hry:Hra seznamuje hráče s možnostmi ovlivnění budoucnosti svého okolí na příkladě simulace veřejného projednávání. Ilustruje různost pohledů na jediný problém a nutnost nalézt obecně akceptovatelnou dohodu.
Věk:Střední škola
Čas hry:90 minut

Pravidla

Víkendový kurs pro skautské vedoucí. Foto: J. Klápště, březen 2002. 1. Připravte místnost, kde se bude hra odehrávat tak, aby u jedné zdi byla pověšena mapa Malinovky (např. na tabuli). Pak pozvěte dál účastníky. Při vstupu je vítejte, podávejte jim ruce a rovnou jim dejte kartičku s jejich rolí.

2. Řekněte účastníkům, že je vítáte na veřejném projednávání úseku plánovaného investičního záměru vybudování dálniční přípojky procházejícího katastrem obce Malinovka. Upozorněte je na všechny zákony, podle kterých toto jednání probíhá a na to, že vy sám jste referent z krajského úřadu, jehož povinností je toto projednávání řídit. Řekněte jim, že výsledek tohoto projednávání bude jedním z podkladů pro rozhodnutí úřadu o tom, kterou z posuzovaných variant doporučit k další realizaci.

3. Ve zhruba desetiminutovém projevu shrňte hlavní body ze zpracované expertízy. Ukazujte přitom na mapě.

4. Vyzvěte účastníky, aby se ptali na nejasnosti k analýze jednotlivých variant. Vtahujte je do hry: požádejte je vždy, aby se před otázkou představili podle role, jakou dostali.

5. Po zhruba patnácti minutách diskuse vyzvěte účastníky, aby se každý vyslovil pro některou z variant a odůvodnil svou volbu. Na tabuli zapisujte čárky.

6. Na závěr poděkujte účastníkům za účast na veřejném projednávání. Řekněte jim, že zápis z veřejného projednávání je pouze jedním z podkladů pro rozhodování. Nicméně i tak jim můžete oznámit, že varianta, která bude pravděpodobně doporučena k realizaci, bude … (vyberte podle uvážení některou z variant).

7. Po závěrečné diskusi můžete shrnout základní informace o procesu EIA a možnostech aktivního zapojení občanů do rozhodování o plánovaných projektech.

Varianty:

Místo jednoho referenta může ve hře vystupovat více vedoucích hry, např. v rolích moderátora, zástupce krajského úřadu, propagujícího potřebnost stavby pro region a experta, věcně rozebírajícího výhody a nevýhody jednotlivých tras. Hra je tak pestřejší a zábavnější.

Vyznění hry značně ovlivní vaše volba některé z variant na závěru hry. Zde rozhodujete, jestli hra skončí pesimisticky (všechno bylo předem rozhodnuté), nebo optimističtěji. Realistické je asi zvolit některou ze dvou preferovanějších variant, případně zmínit potřebu stavebních úprav, navržených účastníky.

Dále zvažte, jak charakterní roli budete hrát. Nejvíce se mi osvědčila role mírně demagogického úředníka, který je rozhodnutý prosadit stavbu silnice v některé z variant a odráží proto všechny argumenty, které nutnost výstavby zpochybňují. Pokud je vás v roli vedoucích hry více, můžete si nahrávat na jednu preferovanou variantu (např. tunelovou variantu B – je nejdražší, tedy pro investora nejatraktivnější).

Hru můžete v podstatě modifikovat na jakékoliv prostředí a jakýkoliv problém. Můžete ji využít při hodinách geografie a např. zapojit studenty do výroby mapy, můžete na ní projednávat reálný investiční záměr ve vaší obci, můžete ji využít jako odrazový bod pro delší projekt. Hra je natolik jednoduchá, že jí můžete po formulačních úpravách a zjednodušeních použít i na základní škole (uváděl jsem jí i ve skupině, kde byli dvanáctiletí účastníci).

Otázky do závěrečné diskuse:

Jaký máte dojem ze hry, kterou jste právě dohráli? Cítili jste se ve hře manipulováni? Jaké má podle vašeho názoru veřejnost šance ovlivnit rozhodování o podobných projektech? Má někdo zkušenost s podobnou aktivitou?

Zkušenosti:

EIA v Malinovce se v prostředí našich kursů, ale i mojí výuky stává pomalu evergreenem. Je to hra nenáročná, použitelná téměř pro jakoukoliv skupinu. Zažil jsem velice euforické průběhy plné skvělých dramatických výkonů i průběhy slabší, nikdy ale hra neskončila vyloženě špatně. Hra stojí a padá na hereckých výkonech, ale také na motivovanosti účastníků hry. Není vhodná v prostředí, kde se účastníci ještě příliš neznají. Míra úspěšnosti hry také roste s počtem účastníků – menší skupinky jsou zpravidla zakřiknuté a bojí se promluvit. Hrajete-li svého úředníka jako demagoga, můžete sršet odvážnými paralelami typu – stavba dálnic jako otevírání kupeckých stezek v době Otce vlasti Karla IV., dálnice jsou estetickým krajinotvorným prvkem, dálnice budou pro Malinovku znamenat nové pracovní příležitosti, dnes již existují technická řešení na všechny myslitelné problémy stavby, atd.

Role pro účastníky

Matka dvou malých dětí, bydlí v severní části Malinovky.
Obyvatel centra města, má zahrádku v kolonii Malinovka.
Obyvatel města, entomolog, sbírá na lokalitách přírodního parku.
Předseda rybářského spolku v Hřebí.
Obyvatel jižní části města, dojíždí autem do zaměstnání v Hřebí.
Správa přírodního parku.
Hnutí Mlha (regionální pobočka celostátního občanského sdružení)
Městská samospráva.
Podnikatel v pohostinství.
Majitel pily.
Majitel lesa u Bobíka (západ).
Majitel benzínové pumpy na okraji Malinovky.
Soukromý zemědělec hospodařící na poli u Malinovky.
Autobusový dopravce na lince Žlebá – Hřebí.
Zahrádkář z kolonie Bobík, bydlí v Malinovce.
Zahrádkář z kolonie Bobík, bydlí v Jahodíně.
Zahrádkář z kolonie Malinovka.
Krajský hygienik.
Člen představenstva ZD Žlebá.

Odborný posudek k třem variantám spojení úseku Žlebá - Hřebí na plánované přípojce k dálnici D3

Vypracoval: Ateliér Činčera a spol., spol. s r.o.
Zadavatel: Stavba silnic a železnic
Pro potřebu veřejného projednávání v obci Malinovka
 

Obecné informace:

Zprovoznění dálnice D3 (Praha - České Budějovice - Villach) v úseku Sudoměřice u Tábora - Tábor je plánováno do roku 2005. Součástí projektu je realizace tzv. přivaděčů. Úsek Žlebá - Hřebí leží na přivaděči z Mladé Vožice. Předpokládaná využívanost přivaděče v tomto úseku je 5.800 vozidel denně, z toho jde zhruba z jedné čtvrtiny (1200 vozidel) o nákladní a kamiónovou mezinárodní a vnitrostátní dopravu.
 

Malinovka

Obec Malinovka je poprvé zmíněna v roce 1255. Status města získala v roce 1495 za vlády Jiřího z Poděbrad. V 16. století vybudován v obci pivovar, zásobující okolní region a sklárny. Význam obce klesá od 2. poloviny 19. století.

V současné době zde žije 2540 obyvatel (k 1.1.2002). Historické centrum je situováno v jižní části města, v severní části převládá výstavba vilového typu. Průměrný věk obyvatel 45.6 roku.
V současné době je z hospodářského hlediska významný dřevozpracující průmysl a zemědělství.
 

Přírodovědecké zhodnocení regionu:

Horninové podloží:
Podél obou vodních toků protékajících regionem (řeka Doudleba a Žambožský potok) se rozkládají úrodné nivní půdy. Masív Bobíku a přilehlých vrcholů je tvořen třetihorními čedičovými vyvřelinami. Mocnost čedičového podloží je z hlediska potencionální možnosti ražby popř. hloubení tunelů hodnocena stupněm 3/c, tj. v podstatě jako stabilní hornina v seizmologicky klidné oblasti.

Hydrologické hodnocení oblasti:
Z hlediska stavby jedné ze tří variant dálniční spojky je významná hydrologie Žambožského potoka a rybníku Žamboch. Potok pramení na území přírodního parku Bobík. Už za územím přírodního parku leží rybník Žamboch, který slouží jako zdroj pitné vody pro obec Malinovku. V okolí Žambochu je z tohoto důvodu vyhlášeno ochranné pásmo 1. stupně. Stavební zásahy do této ochranné zóny se z hlediska ochrany vod nedoporučují. Faktem ovšem je, že při vybudování vhodných izolačních a ochranných zábran je možné hranici ochranné zóny posunout.

Přírodní park Bobík:
Přírodní park Bobík byl vyhlášen v roce 1993 podle Zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb. na rozloze 553 ha. Přírodní park chrání zachovalé dubo-habrové porosty na svazích vrchu Bobík a kosené louky u rybníka Žamboch. Oblast je využívána pro rekreaci obyvatel Malinovky a přilehlých obcí. Z hlediska ochrany druhové rozmanitosti má největší význam území o rozloze 35 ha okolo vrcholové kóty Bobíku, kde byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Vrchol Bobíku. Rezervace chrání xerotermní lesostepní společenstva na čedičovém podkladě. Území je významné jak z hlediska botanického (Daphne mezereum, Stipa capilata, Pulsatila pratensis aj.), tak zoologického (různí střevlíkovití). Přírodní památka Louky u rybníka Žamboch s významnou květenou (Orchis maculata, Trolius europaeus aj.) chrání ekosystém kosené louky na nivních půdách. Už mimo území přírodního parku leží rybník Žamboch, v jehož litorálu roste populace zelené řasy (Chara foetida).
 

Rozbor projednávaných variant:


Varianta A (tzv. Anka)
Varianta A prochází nejkratší možnou trasou mezi Žlebou a Hřebím. Celková délka této trasy je 7.2 km. Trasa má nejméně zatáček a je zcela vyhovující z hlediska bezpečnosti. Nejkratší vzdálenost a plynulá jízda zaručuje nejmenší emise a nejméně úkapů. Trasa kopíruje údolí řeky Doudleby a má proto nejnižší nivelitu (výškové převýšení - cca 35 m).

Varianta A se dále vyhýbá přírodní rezervaci Bobík, tak jako rezervoáru pitné vody pro region.

Konfliktní úsek varianty A je v křížení s obcí Malinovkou, kterou by trasa proťala v jejím severním okraji, podél jižního úpatí vrchu Bob (551 m.n.m.).

V důsledku stavby by muselo být vystěhováno 8 rodin, vlastnících nemovitosti (vilky) ležící na plánované trase komunikace. Výkup jejich nemovitostí zvyšuje cenu této varianty o cca 10 mil Kč. Provoz komunikace by znamenal výrazné zhoršení životního prostředí dalších zhruba 50 domácností, ležících v blízkosti komunikace. V případě zhruba 12 domácností by zatížení NOx a hlukem u jejich bydliště značně překračovalo hygienickou normu.

Komplikací je i zásah do trasy podzemní stoky A24, kterou by bylo nutné odvést jiným směrem.
Celkový finanční odhad varianty A je 1.8 mld Kč.

Varianta B (Blanka)
Celková délka trasy je 8.1 km. Trasa se vyhýbá severním obloukem obci Malinovka a s mírným převýšením (celková nivelita 60 m) obchází severní úpatí vrchu Bob. Vzhledem k delší trase a převýšení je možné konstatovat zhruba 15% nárůst emisí NOx a 0.8 násobné množství úkapů oproti variantě A. Větší nivelita a delší trasa prodražují trasu na cca 2.1 mld Kč.
Trasa protíná území, patřící k přírodní rezervaci Bobík, celkem by kvůli stavbě muselo být vykáceno asi 45 ha smíšeného lesa. Trasa dále zasahuje do restituovaných lesů se soukromými majiteli, výkup jejich pozemků je odhadnut na zhruba 15 mil Kč. Trasa rovněž prochází pozemky zemědělského družstva Žleby.

Z hydrologického a hygienického hlediska je závažná kontroverze s rezervoárem pitné vody, tento problém je ale možné řešit technickými prostředky (přemostění), které by ovšem variantu prodražily o dalších 250 mil Kč.

Dalšího ošetření stavby je možné dosáhnout např. zastřešením komunikace průhledným tubusem, izolujícím dopravu od okolí, případným vedením trasy raženým tunelem. Ražený tunel pod přírodním parkem Bobík by prodražil stavbu na 4.8 mld Kč, zastřešení na 2.5 mld Kč.

Varianta C (tzv. Cecilka)
Varianta C obchází dlouhým širokým obloukem přírodní rezervaci Bobík. Nivelita trasy je 52 m, celková délka 9.3 km, odhadovaná cena 3.4 mld Kč. Nárůst emisí NOx o 26% a úkapů o 96% oproti variantě A. Vzhledem k méně přehledné pravotočivé zatáčce je větším zatížením pro bezpečnost a plynulost dopravy, než ostatní varianty, nejsou ale překročeny bezpečnostní normy. Z dopravního hlediska je problematické určit, zda by trasa byla pro dopravu dostatečně atraktivní.

Trasa znamená značný zásah do zemědělské plochy družstva Žleby.

Trasa prochází přes zahrádkařskou kolonii obcí Malinovka a Jahodín, jde ale o pozemky, které jsou ze 40% ve vlastnictví obcí.

Doporučení
Po vyhodnocení ekonomických, ekologických i dopravních požadavků považujeme za optimální realizaci varianty B s dopracováním ochranných zabezpečení chráněného vodního zdroje a s maximální šetrností v úseku procházejícím přírodním parkem Bobík. Variantu A nepovažujeme za ideální kvůli přílišnému zásahu do životního prostředí obyvatel obce Malinovka a varianta C nesplňuje dostatečně přepravní požadavky investora a je příliš finančně nákladná.
 

V Liberci, dne 3.8.2003
J. Činčera
Činčera a spol., spol. s r.o.
Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz