Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Rovnost mužů a žen - proč a jak na to?


25. 7. 2003 - PRAHA [Econnect]

Lucie Kolářová

Na konci července se završuje jednoletý česko-švédský twinningový projekt realizovaný pod záštitou Oddělení rovnosti mužů a žen Ministerstva práce a sociálních věcí a švédské Rady pro trh práce. Expertky a experti ze Švédska, kteří před dvěma lety zvítězili ve výběrovém řízení na realizaci projektu, stojí před závěrečným bilancováním dvanáctiměsíčních aktivit. Co se vlastně skrývá pod zdlouhavým názvem "Zlepšení státního institucionálního mechanismu pro provádění, prosazování a kontrolu rovnosti zacházení pro muže a ženy" ?

Finišující projekt by měl České republice umožnit provést acquis a splnit další požadavky Evropské unie v oblasti rovnosti mužů a žen a pomoci s naplněním Národní strategie rovnosti zacházení pro muže a ženy. Český právní řád již desetiletí uznává rovnost mužů a žen, např. právo na rovnou odměnu za stejnou práci, v reálných situacích - většinou v neprospěch žen - však k naplnění principu rovnosti nedochází. Pokud např. připustíme, že zákonům vznikajícím ve sněmovně se sedmnáctiprocentním zastoupením žen podléhají muži a ženy bez rozdílu, není něco v pořádku. A v tomto duchu lze pokračovat dále. Tlak blížícího se přistoupení do EU tedy pro Českou republiku není jediným důvodem, pro který je třeba se praktickou rovností mužů a žen vážně zabývat. Důvodů pro uplatňování politiky rovných příležitostí lze najít mnoho, zajímavým impulsem mohou být například pozitivní zprávy z ekonomické oblasti – firmy, které aktivně prosazují genderovou rovnost, zaznamenávají vyšší spokojenost zaměstnanců, a tedy i vyšší výkonnost a kreativitu, které vedou k nárůstu konkurenceschopnosti organizace. Nelze opomenout i důležitost rovnoprávnosti v soukromé oblasti – mnohé ženy jsou v našich podmínkách neúměrně zatížené současným plněním rolí matky, hospodyně a zaměstnankyně na plný úvazek, zároveň je stále podceňována role otce v rodině, což se projevuje zejména v porozvodových opatřeních.

Partnerství se Švédskem

Vedle přímé finanční pomoci prostřednictvím předstupních fondů je metoda twinningu jedním z hlavních způsobů, jakými se kandidátské země připravují na plnoprávné členství v EU. Spočívá v jasně vymezené spolupráci a předávání zkušeností ze strany některé z členských zemí, která se v dané oblasti jeví jako expertní. O přednostech Švédska v oblasti rovných příležitostí není pochyb.

Politika rovnosti zde byla nastartována v 70. letech minulého století především z důvodů ekonomických - situace na trhu práce tehdy přiměla politiky k podpoře větší účasti žen na trhu práce. Vyrovnávání příležitostí je také jednou z hlavních priorit švédské evropské politiky.

„Švédský systém není něco samozřejmého, pracujeme na podpoře rovných příležitostí již řadu let a dá se říct, že stejnou měrou, jakou působí tlak zezdola, působí i z oblasti politické a institucionální,“ vysvětluje paní Asklöf. I v tradičně vstřícném skandinávském prostředí to byl až systém kvót, byť fungující na bázi doporučení, který otevřel ženám dveře do politiky a k rozhodovacím pozicím. Třináctiprocentní zastoupení žen ve švédském parlamentu se po roce 1970 ztrojnásobilo a během devadesátých let ustálilo na 43 %.

Využívání kvót jako nástroj navracející rovnou šanci do pokřivených poměrů se v tradičním českém prostředí považuje téměř za nemyslitelné. Zapomíná se také, že existují další podstatné mechanismy – např. politická podpora idee rovnosti či podpora v rovině institucionální - oba mechanismy ve Švédsku bohatě využívané (viz. související odkazy).

Současný stav - nedostatek genderovaných statistik

Již úvodní vyhodnocování aktuálního stavu rovnosti v ČR, které twinningové aktivity loňský podzim odstartovalo, odhalilo základní úskalí – nedostatek genderově orientovaných dat. Několik měsíců proto funguje meziresortní pracovní skupina pro genderovou statistiku, slibně se v tomto směru vyvíjí i spolupráce s Českým statistickým úřadem a několika ministerstvy. Genderová statistika neznamená pouze sběr dat s ohledem na kategorii pohlaví, ale především využívání metod, které sami o sobě nezkreslují a nepřispívají k podpoře stereotypů – ne vždy jsou např. v tabulkách uváděna čísla týkající se mužů a žen vedle sebe, aby bylo možné snadné srovnání, u některých témat pak muži nebývají vůbec zviditelněni, protože čísla se předkládají jen jako celkem a z toho dívky/ženy.

Švédské know-how bylo prezentováno na řadě školení a netradičních workshopů pro úředníky státní správy a samosprávy v několika krajských městech, dále na seminářích pro zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů, poslance a novináře. Těmto cílovým skupinám jsou určeny i praktické informační příručky, mimo jiné s návodem, které otázky si klást s ohledem na rovné příležitosti (Poskytují regiony, obce a ministerstva služby rovnoměrně a spravedlivě pro obě pohlaví? Jsou prostředky rovnoměrně rozděleny mezi muži a ženy? Jak vypracovat firemní plán rovnosti apod.). Přínosná se ukázala i studijní návštěva Švédska, díky níž dnes např. Ministerstvo vnitra ČR jedná o možnosti bilaterální spolupráce s policejním velitelstvím v Uppsale v oblasti násilí proti ženám.

Uplatňování politiky rovných příležitostí na institucionální úrovni

Ve světle propracovaného švédského systému se ale jako nejdůležitější přínos twinningových expertů jeví návrh nové institucionální struktury pro rovnost žen a mužů pro ČR, jehož kompletní finální podoba bude na webových stránkách MPSV ČR zveřejněna nejdříve v srpnu. Již z pracovní verze vyplývá, že předpokladem úspěšné politiky rovnosti je zajistit na každé úrovni - od celostátní, přes krajskou a obecní – osobu odpovědnou za problematiku rovných příležitostí.

„Většina návrhů není ekonomicky zatěžujících, nekladou nové personální požadavky, spíše se snaží politiku rovnosti včlenit do již existujících struktur a formálně v nich vymezit zodpovědnost,“ shrnuje Asklöf doporučení a má tím na mysli především nejnižší úrovně. Již v rámci projektu se rozběhla těsnější spolupráce se třemi kraji - Moravskoslezským, Jihočeským a Libereckým. „Struktura na ministerské úrovni je vybudována velmi dobře, v posledních pěti letech jste podnikli krok kupředu, vzniklo oddělení rovnosti na MPSV, Rada vlády pro rovné příležitosti, Výbor pro odstraňování všech forem diskriminace žen, na každém ministerstvu existují speciální pracovníci, ani tady však práce nekončí, z okrajového tématu by se měla stát samostatná politika s jasnou politickou podporou a formulací konkrétních kvantitativních závazků – např. ve třech volebních období zdvojnásobit zastoupení žen v parlamentu.“

Vedle obecně formulovaných doporučení najdeme v návrhu skutečně i konkrétní cíle – např. pro státní podniky s více jak padesáti zaměstnanci zákonnou povinnost zachovat rovnost prostřednictvím speciálních plánů. Zůstává otázkou, zda ze strany české vlády existuje reálný zájem a vůle k takovým krokům.


* * *

Výklad použitých pojmů:

Acqui communitaire – souhrn zákonů a ustanovení, které byly přijaty během jednotlivých etap integrace a vytváření společného trhu. Používá se především ve vztahu k zemím, které jsou přijímány za nové členy EU – nová země přijme stávající i budoucí práva a povinnosti spjaté se systémem a institucionálním rámcem EU, včetně práv a povinností plynoucích z multilaterálních i bilaterálních dokumentů, jež EU a její členské země podepsaly.

Twinning – od r. 1998 základní bilaterální nástroj předvstupní pomoci v institucionální rovině – především v oblastech vytváření moderní a účinné státní správy a při práci s lidskými zdroji. Přestavuje minimálně dvanáctiměsíční působení projektového poradce z jedné členské země na příslušném ministerstvu kandidátské země, kde dohlíží na naplňování konkrétního projektu a je prostředníkem pro další experty a znalce problematiky z obou zemí.

Gender mainstreaming - systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů

Švédský Ombudsman pro otázky rovnosti
Švédský Národní sekretariát pro výzkum pohlaví
Švédská Říšská organizace pro ženy
Twinningový projekt Phare v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Komentáře

   21. 7. 2009 cialis
PtOXIZDLAWQkfPozKTS
 
   28. 7. 2009 kaufen viagra online
cySSFxXrgYjaoXJKP
 

< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 21. srpna 2019 08:00 - 20:00 - Praha
Latino na Andělu [cz,  mkc]

Ve středu 21.8. 2019 hoďte všechny starosti za hlavu a povinnosti nechte až na další den – mañana. Na pěší zóně Anděl na vás čeká pravá latino fiesta se spoustou dobrého jídla a pití. Můžete se těšit na mexické burrito, španělskou paellu, kubánské mojito, brazilské feijoada či koktejl caipirinha, venezuelské arepas či empanada nebo argentinské churasco, corizo či báječné steaky.

• místo: Pěší zóna Anděl
• pořádají: Food Event
• kontakt:

.........

pondělí 26. srpna 2019 - sobota 31. srpna 2019 - Praha
11th IOM School on Migration Studies [cz,  en,  mkc]

Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be Unixe opportunity to get familiar with different migration topics: migration and development trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender, integration of migrants and others. IOM Prague has implemented the program annually since 2009. It was attended by more than six hundred students and professionals. The program is open for university students and young professionals (from NGOs, academia, state administration, etc.). The 11th IOM School on Migration Studies will be held from August 26th to 31st 2019 in Prague.


 

• místo:
• pořádají:
• kontakt:

.........

sobota 31. srpna 2019 12:00 - 22:00 - Praha
Barevná devítka 2019 [cz,  en]

Těšte se 31. srpna na Barevnou Devítku 2019!

• místo: Barevná devítka - multikulturní festival PODVINNÝ MLÝN, 19000 Praha
• pořádají: Barevná devítka - multikulturní festival
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu


1 | 2 | Další

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz