Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ekologické organizace požadují po EU zelenější regionální politiku


4. 6. 2004 - PRAHA [Zelený kruh / Hnutí DUHA / Centrum pro komunitní práci]

Nevládní organizace z celé Evropy, včetně ČR předložily evropským politikům svou vizi podpory rozvoje evropských regionů pro léta 2007-2013. Stanovisko s názvem Za cestu k zelenější Evropě obsahuje konkrétní návrhy ke zlepšení životního prostředí v Evropě i nástin kroků , jak by k němu měly napomoci strukturální fondy Evropské unie a Fond soudržnosti (1).

Současné výrobní a spotřební vzorce nejsou udržitelné. Důkazy nacházíme všude kolem nás. Jsme svědky změn klimatu, ztráty biodiverzity, rostoucího tlaku globální migrace na nejbohatší země, stejně jako narůstajících rozdílů v bohatství a společenském blahobytu mezi státy EU i uvnitř nich,“ uvádí se ve stanovisku.

Signatáři proto požadují, aby se rámcem regionální politiky EU staly cíle evropské Strategie udržitelného rozvoje, přijaté na summitu EU v Goteborgu. Těmto cílům by měly odpovídat i projekty podpořené ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Projekty by měly podporovat například šetrnou dopravu, využívání obnovitelných zdrojů energie nebo péči o soustavu chráněných území Natura 2000. Kromě ekonomického rozvoje by měly být přínosem v oblasti environmentální i sociální. Pokud by se u některého z projektů ukázalo, že vede k poškozování životního prostředí, mělo by být financování ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti zastaveno.

„Řízení a monitorování fondů musí být průhledné a odpovědné,“ zdůrazňuje stanovisko, které považuje za důležitý prvek rozhodování o přidělování evropských peněz i kontrolu ze strany veřejnosti. I v České republice již zástupci nevládních organizací působí v některých monitorovacích výborech či pracovních skupinách podílejících se na rozhodování o projektech a kontrole využití poskytnutých prostředků (2).

„Peníze ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti už jsou tak říkajíc na cestě, avšak z hlediska rozhodování o nich jsme ve fázi, kdy se jak zástupci veřejnosti, tak státní správa stále ještě učí, jak o nich kvalifikovaně rozhodovat. Ekologickým organizacím jde o to, aby se peníze neutápěly v takových investicích, jejichž důležitost je přinejmenším sporná,“ uvedla Zuzana Drhová z asociace českých ekologických organizací Zelený kruh.

„Česká republika teprve začíná čerpat peníze ze strukturálních fondů pro léta 2004-2006. Přitom se však už pomalu rozbíhá plánování na další finanční období. Ekologické organizace načasovaly své stanovisko na dobu, kdy probíhá hodnocení současné zkušenost EU s politikou soudržnosti. Uspokojivá praxe v plánování programů na posílení soudržnosti a přidělování prostředků je přitom důležitou podmínkou pro omezení rizika, že Evropská komise shledá ex-post realizaci řady projektů neuspokojivou a státy budou nuceny část finančních prostředků vrátit zpět do unijního rozpočtu,“ doplňuje k tomu Pavel Přibyl z Hnutí DUHA.

Kontakt:
Zelený kruh, Zuzana Drhová, tel. 777 230 356, e-mail: zuzana.drhova@ecn.cz
Hnutí DUHA, Pavel Přibyl, tel. 603 207 249, e-mail: pavel.pribyl@hnutiduha.cz
Centrum pro komunitní práci, Martina Svobodová, tel. 777 793 738, e-mail: martina.svobodova@cpkp.cz

Poznámky:

(1) Celý text stanoviska environmentálních organizací k regionální politice EU po roce 2006, zpracovaného organizacemi Birdlife International, CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe, WWF, Milieukontakt OostEuropa a CEEWEB a seznam jeho signatářů z ČR lze nalézt na adresách www.hnutiduha.cz\\publikace\\infolisty\\pdf\\zelenejsi_evropa.pdf, http://www.cpkp.cz/regiony/zel_evr.pdf a www.zelenykruh.cz v rubrice Dokumenty.

(2) Kontakty na zástupce českých nevládních organizací v monitorovacích výborech strukturálních fondů: www.zelenykruh.cz, stránka Oborová platforma, odkaz Zástupci do komisí a poradních orgánů.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit