Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Děti Země žádají územní řízení pro kanál u Přelouče přerušit


24. 7. 2012 - BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]

Děti Země ve svých námitkách k umístění plavebního kanálu u Přelouče v pátek 13. července 2012 stavebnímu úřadu navrhly, aby územní řízení přerušil a od Ředitelství vodních cest ČR si vyžádal důležité chybějící podklady. Investor v nové žádosti přitom jen nepatrně zmenšil zábor území, které se ale netýká nejcennějších biotopů se vzácnými modrásky očkovanými, které tak budou zcela zničeny.

„Podle našeho očekávání nelze v územním řízení pokračovat, neboť žádost nesplňuje technické požadavky stavebního zákona a její prováděcí vyhlášky a navíc není posouzen vliv na krajinný ráz, změna hladiny podzemní vody a také to, jak stavba ovlivní průběh případných povodní,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které výstavbu plavebního kanálu jako zbytečnou a přírodě škodlivou aktivně kritizují již od roku 2004.

Podle něho ŘVC ČR stavbu plavebního kanálu délky téměř 3,2 km přes cenné Slavíkovy ostrovy s výskytem více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů změnilo jen kosmeticky, takže i nadále likviduje cenné lužní biotopy. Navíc ve spisu chybí potřebné výkresy stavby, nová rozhodnutí o výjimkách k zásahu do biotopů ohrožených druhů živočichů či posouzení vlivu stavby na soustavu evropských chráněných zemí NATURA 2000, jak požaduje zákon.

„Asi se očekává, že stavební úřad vyjde státnímu investorovi opět vstříc a bez ohledu na zjevný rozpor se zákonem územní rozhodnutí vydá,“ myslí se Patrik, podle kterého to mohou mít i úředníci přikázáno.

Rozpory vyvolává i otázka, zda pro takto změněnou stavbu může nadále platit stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno v září 2000 pro jinou stavbu a bez biologických průzkumů. Děti Země se proto domnívají, že investor musí předložit nové stanovisko EIA, jinak může mít u Evropské komise potíže se získáním případných peněz z Operačního programu Doprava.

„I když šéf ŘVC Jan Skalický tvrdí, že stavba má o polovinu menší zábor území a že se také značně zmenšil zásah do ploch s modrásky očkovanými a bahenními, tak jde jen fiktivní početní trik, neboť ve skutečnosti budou stále nejcennější plochy s modrásky zcela zničeny, a to bez reálné náhrady,“ vysvětluje dále Patrik.

ŘVC ČR totiž podle jeho zjištění do přírodně cenných ploch započítalo třeba část pole nebo plochy, na nichž nerostou pro modrásky potřebné živné rostliny (toten krkavec) a nežijí určité druhy mravenců (rodu Myrmica). Dále byly účelově započteny i louky, na kterých tyto rostliny a mravenci sice jsou, ale v nepatrném množství.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již čtrnáct let. Stavba má být údajně postaven do roku 2015. Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky a advokáty a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun. V rozpočtu SFDI nejsou pro rok 2012 na stavbu vyčleněny žádné peníze.

TZ včetně příloh

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit