Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Občan v EU

Občanská společnost na evropské úrovni, registr CONECCS

Občanská společnost je v EU vnímána především jako soubor organizací, které působí na evropské úrovni, komunikují s orgány EU a nechaly se zapsat do registru CONECCS.

Evropská komise nemá vlastí definici občanské společnosti. Při své činnosti proto vychází z definice navržené a užívané Evropským ekonomickým a sociálním výborem. V rámci tohoto pojetí jsou do občanské společnosti zahrnuti:

  • „sociální partneři“ - subjekty pohybující se na trhu práce (odbory, zaměstnavatelské svazy)
  • organizace zastupující sociální a ekonomické hráče (profesní sdružení, svazy průmyslu a podnikatelů, asociace měst, obcí či krajů atd.)
  • nevládní organizace (NGOs, NNO) - které sdružují lidi se společným zájmem - např. ekologické organizace, lidskoprávní, spotřebitelské, vzdělávací, dobročinné atd.
  • CBOs (community-based organisations) - organizace založené na lokální - místní úrovni, které především sledují a prosazují zájmy svých členů - např. organizace mládeže, rodin, organizace jejichž prostřednictvím se občané účastní místního života
  • náboženské komunity

CONECCS je zkratka pro The database for Consultation, the European Commission and Civil Society.
Na adrese http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm najdete adresář organizací občanské společnosti z celé Evropy, které představují širokou škálu zájmů, a dále také přehled konzultačních orgánů EU, ve kterých jsou zastoupeny organizace občanské společnosti.

Organizace zde lze hledat dle abecedy, dle oblasti zájmu, dle typu a dle různých kombinací těchto údajů (tzv. defined search).

Databáze tak nabízí zároveň obrázek o tom, které organizace se do občanské společnosti EU počítají.

Databáze funguje na dobrovolné bázi a pouze k informačním účelům. Komise však vřele doporučuje všem organizacím, které splní základní podmínky, se do databáze zaregistrovat.

Do databáze se může zaregistrovat
nezisková reprezentativní organizace občanské společnosti, fungující na evropské úrovni (tj. mající členy alespoň ve třech členských či kandidátských zemích EU), která:
- je aktivní
- má odbornost v oblastech evropské politiky a je schopná přispět při jejich tvorbě
- je formálně zaregistrovaná
- má autoritu vzhledem ke svým členům
- její fungování je otevřené a transparentní
- je schopná a ochotná Komisi poskytnout o sobě další informace.

Zaregistrování do registru je významné například v případě, že organizace podává připomínky v rámci veřejných konzultací Komise. Aby byly připomínky považovány za názor organizace, musí být zřejmé: čí či jaký zájem organizace zastupuje a jak silné a reprezentativní toto zastoupení je. Právě tyto informace jsou také součástí registru.

Více o evropských nevládních neziskových organizacích a jejich sítích.

Související zprávy

7.6.2007 - Veřejnost má možnost sdělit svá stanoviska k nové podobě směrnice IPPC
Na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník spolu s odbornými studiemu k reviznímu procesu směrnice EU č. 96/61/ES.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Občan v EU

18.10.2006 - Nová příručka pomůže při podávaní stížností na porušení evropského práva
Organizace CEE Bankwatch Network v těchto dnech představila veřejnosti příručku pro občany EU při podávání stížností. Dokument vychází ze zkušeností nevládních organizací a podrobně vysvětluje, jak postupovat při stížnostech na porušení evropského práva. Vedle Evropského parlamentu se stížnostmi občanů zabývá Evropský ombudsman, Evropská komise, Evropský soudní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF.
kategorie: Občan v EU

16.10.2006 - Návrhy operačních programů 2007-2013 k připomínkám
Minulý týden byly Ministerstvem pro místní rozvoj předloženy do rozšířeného meziresortního připomínkovacího řízení (vč. krajů) návrhy operačních programů na léta 2007-2013. Výsledné dokumenty by měly být projednány vládou na přelomu října a listopadu. K návrhům operačních programů můžete zasílat připomínky do pátku 20. října na adresu miroslav.parvo­nic(at)cpkp­.cz. Přestože neziskové organizace nejsou oficiálním připomínkovacím místem, předáme došlé připomínky řídícím orgánům s žádostí o vypořádání.
kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

4.8.2006 - Jak bude vypadat evropská energetika?
Občané České republiky se mohou až do 24. září vyjádřit k návrhu budoucí evropské energetické koncepce. Evropská komise jej předložila k veřejné diskusi pod názvem „Zelená kniha - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“.
kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

29.5.2006 - Připojte se k Evropské občanské iniciativě
Cílem European Citizen Iniciative (Evropské občanské iniciativy) je nasbírat 1 milion podpisů evropských občanů, kteří souhlasí se zavedení této iniciativy, tedy zákonodárné iniciativy občanů EU. Podstatou je, že podepíše-li nějaký návrh 1 milion občanů EU, musí zákonodárné orgány unie (Komise a Parlament) tento návrh projednat.
kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit