Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
O projektu

Portál Občanská společnost - návod k použití

V polovině devadesátých let se v České republice začalo profilovat názorové křídlo prosazující ideu demokracie, která je redukována na svobodnou soutěž politických stran a existenci svobodného trhu. Tento, do značné míry technokratický, přístup k moci se projevuje i v opakovaných snahách omezit účast veřejnosti na rozhodování, redukovat politické soutěžení na několik nejsilnějších stran, potlačit vliv občanských sdružení a rozhodování koncentrovat do rukou orgánů státní správy.

Pasivnímu přístupu občanů k věcem veřejným nahrává neznalost mechanismů, které mohou při prosazování svých zájmů využívat, podobně jako částečně přirozená tendence státní správy jim přístup k těmto mechanismům komplikovat.

Cílem Portálu Občanská společnost - návod k použití je povzbudit občany k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování, které se týká nejen jich bezprostředně, ale také směřování společnosti, jíž jsou členy.

Portál nabízí přehled nástrojů, které občan může využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky (např. nedostatek informací, nerovné postavení), na které při občanské angažovanosti jistě narazíte.

V roce 2005 jsme návody a praktické informace rozšířili také o evropskou dimenzi, takže nabízíme i pohled do EU a vybraných členských zemí EU.

Portál Občanská společnost - návod k použití nabízí:

 1. Poučení o právu na informace od státních a samosprávných úřadů (oblast Právo vědět)
 2. Přehled nástrojů, které máte k dispozici, pokud se chcete aktivně zapojit do rozhodování o věcech veřejných (oblast Účast na rozhodování)
 3. Informace o legálních možnostech obrany v případě, že jsou omezována vaše občanská práva (oblast Účast na rozhodování)
 4. Informace o jedné z překážek budování občanské společnosti u nás - nerovné postavení žen a mužů ve veřejném prostoru (oblast Rovné příležitosti).
 5. Příklady, jak prosazovat rovné postavení mezi ženami a muži. (oblast Rovné příležitosti).
 6. Pohled, jak využít svých občanských práv v Evropské unii a jak to funguje v některých členských zemích EU. (oblast Občan v EU).
  Také v sekcích Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti najdete k jednotlivým tématům informace z Evropské unie a vybraných Evropských zemí.
 7. Texty známých i méně známých myslitelů, kteří se ve svých dílech zabývají konceptem občanské společnosti (oblast Filozofie).
 8. Učitelům občanské výchovy na různých stupních škol podklady pro zařazení témat spojených s konceptem občanské společnosti do výuky (oblast Výchova k občanství).
 9. Aktuální články, které se věnují tématům občanské společnosti, a přehled událostí (přednášek, diskusí, shromáždění), které s tématem souvisí (oblast Zpravodaj).
 10. Odkazy na zajímavé zdroje informací, které se týkají konceptu občanské společnosti (odkazy jsou v jednotlivých sekcích a dále se zabrazují společně vždy pro jednu oblast - Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti).

Cílové skupiny projektu:

Veřejnost se na portále Občanská společnost může dozvědět, jak zakládat občanská sdružení, psát petice, žádat o informace, jak se bránit korupčnímu a diskriminačnímu jednání státní správy, získá povědomí o svých právech a nerovném postavení žen a mužů v rozhodovacích procesech.

Nevládní neziskové organizace zde naleznou návody, jak vstupovat do správních řízení, jak se zapojit do přípravy veřejných rozpočtů a tvorby legislativy, jak žádat o informace a jak postupovat v případě odmítnutí, jak zapojit veřejnost do procesu rozhodování prostřednictvím místního referenda, jak funguje Gender Mainstreaming a seznámí se s metodikou, jak posuzovat jednotlivá rozhodnutí z hlediska jejich dopadu na situaci žen a mužů (GIA - Gender Impact Assessment).

Učitelé občanské výchovy získají podklady pro přednášky a interaktivní výuku o občanské společnosti, studenti pak podklady pro přípravu na tento předmět.Projekty portálu Občanská společnost:

Tyto stránky jsou provozovány s finančním přispěním Hlavního města Prahy.

   

V roce 2009 probíhal v rámci tohoto portálu projekt pod názvem:

Občanská společnost – zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí.
Ten byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy.

Projekt probíhal také v roce 2008 za podpory Ministerstva životního prostředí.

Nástroje aktivního občanství a pro účast veřejnosti na rozhodování jsou stále řadou představitelů veřejné správy a občanů považovány za neobvyklé a pochybné. Jedním z důvodů takového vnímání je i fakt, že informace týkající se aktivního zapojování veřejnosti do rozhodování nejsou úplně jednoduše dostupné. Jelikož tato oblast úzce souvisí s českou legislativou jsou informace často prezentovány velice komplikovaně a jsou těžce uchopitelné pro běžného uživatele. Proto veřejnost ve velké většině případů rezignuje na možnost aktivně ovlivnit věci veřejné, jednak z neznalosti možností, jak se zapojit, jednak z celkem realistické představy, že rozhodující orgány nebudou připomínky občanů brát vážně. Nástroje i možnosti, jak věci veřejné ovlivnit však existují a je jich celá řada. Portál občanská společnost nabízí komplexní informace z této oblasti a pokud jsou zde publikované texty těžko pochopitelné, nabízí k daným oblastem také poradenství.

Environmentální občanské poradenství

Dne 12.7.2006 jsme s Brontosauřím ekocentrem Zelený klub (BEZK) a Asociací občanských poraden (AOP) zahájili projekt Environmentální občanské poradenství. Ten potrvá do 11.7.2008. Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Environmentální občanské poradenství zajišťují ekologická poradna Zelená domácnost, která je součástí serveru o životním prostředí EkoList.cz a tištěného měsíčníku EkoList (vydávané o.s. BEZK). Na projektu se také podílíme my prostřednictvím portálu Občanská společnost – návod k použití.

Aby informace nebyly přístupny jen pro uživatele internetu, jsou do projektu prostřednictvím Asociace občanských poraden zapojeny i vybrané občanské poradny, které zdarma a anonymně poskytují sociálně-právní služby svým klientům. Občanské poradny budou v rámci projektu poskytovat environmentální občanské poradenství od března 2007.

PORADNA

Máte nějaký dotaz související s ekologií, ekologickou legislativou, občanskou společností či právem na informace? Nebojte se zeptat.

Pro lidi, kteří využívají internet, jsou v případě, že hledají informace k environmentálním tématům, k dispozici stránky ekoporadny Zelená domácnost (www.zelenadomacnost.cz). Zde je databáze již zodpovězených dotazů, ve kterých mohou zkusit najít odpověď na svůj dotaz. V případě, že zde odpověď nenaleznou, mohou se se svým dotazem obrátit na ekoporadnu prostřednictvím e-mailu zelena.domacnost@ekolist.cz nebo formuláře pro zaslání dotazu.

V případě, že hledáte informace, které se týkají účasti veřejnosti na rozhodování či problematiky občanské společnosti, můžete je zkusit najít na našem portálu Občanská společnost - návod k použití nebo kontaktovat pracovníky Občana prostřednictvím e-mailu obcan@ecn.cz. Můžete také využít naší Diskuse na téma v rubrikách Účast na rozhodování a Právo na informace.

Pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu neradi internet, bude od dubna 2007 v několika městech České republiky nabídnuta možnost navštívit se svým dotazem občanskou poradnu. Kontakty na jednotlivé poradny a jejich úřední hodiny naleznete zde.


Novináři a společnost

Cílem projektu Novináři a společnost je vytvořit vzdělávací kurzy pro studenty Vyšší odborné školy publicistiky. Projekt by měl studentům pomoci dobře se orientovat v problematice ochrany životního prostředí a občanské společnosti - aktivního občanství. Studenti zároveň získají možnost stáží v elektronických médiích EkoList.cz a Občanská společnost. Internetový deník o životním prostředí vydává o.s. Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), portál Občanská společnost - návod k použití vydává o.s. Econnect.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.


Navigace po stránkách Občanská společnost - návod k použití

Stránky jsou rozděleny celkem do sedmi základních oblastí a řady sekcí:Na správě stránek se podílejí tyto organizace:

 

obsahově zpracoval oblasti Účast na rozhodování, Rovné příležitosti a Občan v EU a připravil grafické a technické řešení stránek.

Econnect již od roku 1991 podporuje rozvoj komunikačních možností a dovedností mezi českými a původně i slovenskými neziskovými organizacemi. Ve svém zpravodajství a dalších internetových projektech se věnuje lidským právům, sociální oblasti, genderovým otázkám, dobrovolnictví, ochraně životního prostředí a dalším tématům, která s budováním občanské společnosti úzce souvisejí.

Portál Občanská společnost je jedním z tematických internetových projektů Econnectu (témat).

 

BEZK zpracoval oblasti Právo vědět, Výchova k občanství a Filozofie.

BEZK je nevládní nezisková organizace, která se zabývá šířením informací o životním prostředí. BEZK Nevede kampaně, ani neagituje pro nějaké konkrétní řešení, snaží se nabídnout čtenářům informace a pomoci jim utvořit si vlastní názor. Při spolupráci na portále Občanská společnost BEZK uplatnil své zkušenosti s uplat%nováním práva na informace a své zázemí odborných redaktorů.

Nejvýznamnějším projektem BEZKu je portál o životním prostředí https://ekolist.cz.Za podporu děkujeme:

Stránky Občanská společnost - návod k použití byly finančně podpořeny ze zdrojů Evropské unie, Ministerstvem životního prostředí a Magistrátem hlavního města Prahy:

* Od roku 2006 v rámci projektu Environmentální občanské poradenství spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a v rámci projektu Novináři a společnost spolufinancovaného taktéž Evropským sociálním fondem a Magistrátem hlavního města Prahy.
* V roce 2005 a 2006 v rámci projektu "Aktivní občanství v Evropské unii a v ČR" podpořeného Evropskou komisí.
* V roce 2006 v rámci projektu "Portál Občanská společnost - podpora účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí a udržitelném rozvoji" podpořeného Ministerstvem životního prostředí.
* V roce 2004 v rámci projektu "Občanská společnost v Evropské unii" podpořeného z programu Evropské unie Phare pro malé projekty.
* V roce 2003 v rámci programu EIDHR.
              
Podpořte portál Občanská společnost - návod k použití

Tento projekt můžete podpořit tím, že na své stránky umístíte banner nebo ikonu odkazující na tyto stránky. Vyberte si:

Bannery:
HTML kód pro vložení na stránky:

HTML kód pro vložení na stránky:

HTML kód pro vložení na stránky:obcan.ecn.cz - účast na rozhodování

HTML kód pro vložení na stránky:

Ikony:

Občanská společnost - návod k použití

HTML kód pro vložení na stránky:

Občanská společnost v EU - návod k použití

HTML kód pro vložení na stránky:

Občanská společnost - rovné příležitosti

HTML kód pro vložení na stránky:

Občanská společnost - výchova k občanství

HTML kód pro vložení na stránky:


Poslední aktualizace: 02.06.2010

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit