Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Návštěva úřadu, zastupitele, poslance - Jak na to

Návštěva úřadu, zastupitele, poslance


Všimli jste si někdy problému ve vašem okolí (např. zanedbaného dětského hřiště; poničeného pouličního mobiliáře; chybějícího přechodu pro chodce) a nevíte, kdo je zodpovědný za jeho řešení? Napadlo vás někdy vyhledat člověka, který je placený za to, aby podobné problémy řešil? Napadlo vás říci mu, co si o problému myslíte?

Ve většině případů najdete takového člověka na obecním resp. městském úřadě. Pokud není v úředníkově pravomoci se vašemu problému věnovat, měl by vám říci, na jaký úřad se máte obrátit.

Pro větší přehlednost zde pracujeme s příkladem obecního úřadu. Stejný nebo velmi podobný postup však můžete zvolit i v případě, že chcete oslovit úředníka městského či krajského úřadu nebo ministerstva, poslance či senátora Parlamentu ČR.

Jak postupovat při komunikaci s úřadem

  • Jak najdete obecní úřad a komu adresovat svoji žádost, dotaz, připomínku
  • Dopis, telefon nebo osobní návštěva?
  • Výsledek vaší aktivity a co můžete dělat dál

Jak najdete obecní úřad a komu adresovat svoji žádost, dotaz, připomínku

Adresu a telefonní čísla na všechny důležité úřady najdete na internetu případně v telefonním seznamu Zlaté stránky. Základním místem na internetu pro vaši orientaci může být Portál veřejné správy, na kterém byste měli najít i kontakty a odkazy na internetové stránky jednotlivých úřadů. Na stránkách úřadů se pak dále dozvíte, jaké hlavní oddělení - odbory a sekce úřad má. Každý úřad má také podatelnu, většina úřadů má i informační kancelář.

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ – zde získáte informaci o (ne)existenci vámi hledaného oddělení a radu, na jaké oddělení požadavek směřovat (doporučená forma komunikace: telefon; osobní návštěva).

PODATELNA – místo, kde se shromažďuje a třídí veškerá pošta přicházející na úřad. Podatelna může přijmout pouze písemně formulovaný požadavek. Odevzdáte-li písemnost do podatelny, žádejte potvrzení o převzetí. U takto odevzdaného dopisu máte minimálně jistotu, že se na úřadě neztratí a že vám úřad písemně odpoví. Od podatelny nežádejte žádné informace, nemůžete zde ani sdělovat svoje podání ústně.

Dopis, telefon nebo osobní návštěva?

Každý ze své zkušenosti ví, jaká forma komunikace mu vyhovuje nejlépe. Existují však některé obecné výhody a nevýhody každé formy, v mnoha případech je dobré (nutné) kombinovat více forem. Pokud nebudete řešit výlučně soukromou věc, snažte se do komunikace s úřadem zapojit co nejvíce přátel a sousedů.

Je dobré vědět, že řešení vašeho požadavku nebude až na výjimky otázkou jednoho telefonu/dopisu či návštěvy, komunikace s úřadem ale nemusí být nutně nepříjemná a zbytečná. Naopak, pokud se rozhodnete angažovat pro dobrou věc a oslovíte úřad, poznáte nové lidi, získáte cenné zkušenosti a uděláte něco pro sebe i své okolí.

TELEFON – je patrně nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak sdělit úřadu svůj požadavek. Prostřednictvím telefonu přesně zjistíte, kdo má váš problém na starosti, a proto je vhodnou formou pro první oslovení úřadu. Řešení po telefonu je často vnímáno jako méně závazné (úředník může na váš telefon zapomenout, či slíbit něco, co pak nesplní). Velká část požadavků se navíc po telefonu vůbec nedá řešit. Je nutné také počít s tím, že nebude stačit jeden či dva telefonáty.
- Výhody: rychlost, jednoduchost, snadná dostupnost.
- Nevýhody: nevhodné pro řešení složitějších problémů; jistý stupeň nezávaznosti.

DOPIS – můžete poslat poštou, faxem či e-mailem, avšak pouze dopis odeslaný doporučeně nebo odevzdaný přímo v podatelně zakládá povinnost úřadu odpovědět.
- Výhody: dostatek času na přesnou a výstižnou formulaci požadavku; úřad je povinen se požadavkem zabývat.
- Nevýhody: Úřad má na odpověď až 60 dnů (je-li věc v působnosti zastupitelstva obce, pak je lhůta 90 dnů); odpověď nemusí přesně reagovat na Váš požadavek a korespondence se tak může protáhnout na mnoho měsíců.

OSOBNÍ NÁVŠTĚVA – představuje velmi účinný způsob, jak překonat komunikační bariéru. Pokud je to možné, vezměte s sebou další lidi, kteří by naléhavost řešení problému ještě zdůraznili. Na začátku schůzky požádejte o vyhotovení zápisu – ten je oficiálním dokladem o vaší komunikaci s úřadem.
Každý úřad má návštěvní dny a hodiny, obecní úřady mají jednotně stanoveno pondělí a středu. Úřad je možné navštívit i v jiných dnech, v takovém případě je ale nutné se předem s úředníkem domluvit.
- Výhody: můžete vysvětlit podrobnosti případu a hned reagovat na návrhy/vysvětlení apod. úředníka.
- Nevýhody: časová náročnost.

Úřední deska

Každý úřad dnes musí mít svoji úřední desku. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se obce, města, kraje nebo státních orgánů.
Obecnou úpravu zveřejňování na úředních deskách nyní obsahuje nový správní řád (§ 26 zákona č. 500/2004 Sb.). Zde se stanoví, že každý správní orgán musí mít úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup - tedy na internetu. Pokud není správní orgán schopen zajistit dálkový přístup (např. v případě malé obce), má se domluvit s obcí s rozšířenou působností, v jejímž obvodu má sídlo, nebo rozhodne nadřízený správní orgán.

Také některé zákony v případě jednotlivých řízení či úkonů stanovují, co a kdy je potřeba na úřední desce zveřejnit (jde například o EIA, SEA, správní řád aj.). Na úřední desce byste tak měli najít například informace o zahajovaných řízeních o liniových stavbách, o záměru obce či kraje prodat nemovitý majetek (pozemky nebo stavby), pozvánky na jednání zastupitelstva apod.

Pozor! I když má občanské sdružení podánu řádnou žádost o informace o zahajovaných řízeních (viz Účast ve správním řízení), některé úřady neposílají oznámení o zahájení řízení v případě, kdy je toto oznámení vyvěšeno na úřední desce. Proto je nutné sledovat i úřední desku.

Výsledek vaší aktivity a co můžete dělat dál

Pokud povede vaše jednání s úřadem k uspokojivému výsledku, není od věci úřadu poděkovat krátkým dopisem.

Pokud získáte dojem, že úřad se vašemu případu/věci nevěnuje nebo nesouhlasíte s jeho postupem, obraťte se na nadřízený orgán daného oddělení, případně starostu či tajemníka a žádejte nové projednání.

Vrátíme-li se k našemu vzorovému příkladu obecního úřadu, můžete se obrátit na vámi vybraného zastupitele či na zasedání zastupitelstva přednést interpelaci.

Pokud zastupitelé odmítají projednat konkrétní problém či nechtějí reagovat na dotazy občanů, můžete také využít právo požadovat projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem obce i kraje. Toto právo vám vám dává Zákon o obcích (§ 16, odst. 2, písm. f) a také Zákon o krajích (§ 12, odst. 2, písm. d). Podmínkou je, aby žádost byla podepsána nejméně 0,5 % občanů obce (resp. 1000 občanů kraje). Pak musí být věc projednána do 90 dní.

TIPY:
- Většina úřadů má vlastní, pravidelně aktualizované, internetové stránky. Podle nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb, účinný od 1.1.2006) musí úřady na internetu povinně zveřejňovat obsah své úřední desky. Některé úřady také nabízejí zdarma službu zasílání novinek e-mailem. Můžete tak být pravidelně informováni o aktivitách úřadu. Mějte však na paměti, že úřad nemá zákonnou povinnost zasílat informace e-mailem.

- Vhodné je vždy spolupracovat s některým ze zastupitelů. Zastupitel má ze zákona právo například předkládat návrhy, vznášet dotazy, připomínky a podněty a požadovat informace od zaměstnanců obecního úřadu.

Finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, ale i mnohé zdravotní pojišťovny pak mají již dnes na svých stránkách ke stažení elektronické verze svých formulářů. Odeslání vyplněných formulářů elektronickou cestou není ale zatím možné.

Navštívit můžete...

Každý zastupitel/ka či poslanec/poslankyně mají k dispozici kancelář a hodiny vyhrazené pro návštěvy občanů, případně nabízejí možnost domluvit si individuální setkání. Jsou i situace, kdy může být účinným řešením dopis poslaný vámi vybraným poslancům či zastupitelům.

Veřejně přístupná jsou též jednání Poslanecké sněmovny a Senátu a až na výjimky také zasedání parlamentních výborů.

Bez předchozí domluvy můžete navštívit jednání zastupitelstva obce či kraje (dle Zákona o obcích jsou veřejná) - na programu jednání bývá bod interpelace a připomínky občanů, v jejichž rámci můžete sami aktivně vystoupit. Pravidla přihlašování se do jednání a možnou délku vystoupení si každé zastupitelstvo určuje samo ve svém jednacím řádu, a proto mohou mít i různou podobu.

Jednání rady obce (dle zákona o obcích), stejně jako jednání vlády jsou neveřejná.
Veřejná by naopak měla být jednání komisí a výborů obecního zastupitelstva.

Z každého jednání (rady, zastupitelstva a dalších orgánů) se pořizuje veřejně přístupný zápis, o výsledcích jednání se nejvíce dozvíte ze schválených usnesení - oba typy dokumentů obce často vystavují na svých internetových stránkách, měla by být přístupná také v jejich informačních kancelářích. Na základě informačních zákonů pak máte právo získat kopii zápisu ze schůze rady a jednání zastupitelstva obce či kraje.

 Použitá a doporučená literatura


Související odkazy:
Brána veřejné správy
Časopis Moderní obec
Časopis Veřejná správa
Deník veřejné správy
Informační systémy veřejné správy
Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě
Komunikující město
Města a obce on-line
Odměňování členů zastupitelstva obce
Opatření proti nečinnosti správního úřadu
Portál veřejné správy ČR
Poslanci Parlamentu ČR
Reforma veřejné správy - stránka ministerstva vnitra
Registrace občanského sdružení (stránky Ministerstva vnitra)
Rozcestník státní správy - adresáře, oblasti působení
Senátoři Parlamentu ČR
Veřejný ochránce práv - ombudsman
Výklad některých pojmů zákona o úřednících územních samosprávných celků
Vzdělávání úředníků
Vzory formulářů ministerstva vnitra

Související zákony:
Jednací řád Poslanecké sněmovny
Jednací řád Senátu
Zákon o hl. m. Praze
Zákon o krajích
Zákon o obcích
Zákon o úřednících územních samosprávných celků


Související zprávy:

2.7.2010 - 8. ročník soutěže Otevřeno x zavřeno je vyhlášený
Otevřená společnost vyhlásila již 8. ročník soutěže Otevřeno x zavřeno. Jedná se o vyhodnocení nejlepších a nejhorších příkladů otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2009 – září 2010. Nominace je možné zasílat do 10. září 2010.
kategorie: Právo na informace

2.11.2006 - Vyšla právní analýza v rámci projektu Radniční listy bez cenzury
V rámci projektu Radniční listy bez cenzury byla na konci září 2006 zpracována analýza právní úpravy v souvislosti s vydáváním radničních novin. Jejich vydávání je spojeno často s řadou nekalých praktik.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

9.5.2006 - Iniciativa Úřadu vlády: "Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR"
V rámci snahy o zlepšování právního prostředí připravil Úřad vlády ČR iniciativu nazvanou "Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR". Tato iniciativa je určena pro všechny občany, organizace a zejména podnikatele, kteří se chtějí vyjádřit k právním předpisům České republiky a navrhnout jejich zlepšení.
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   23. 6. 2004 Mgr. K. Kupka
Občanská společnost?
 
   13. 12. 2004 Roman Krch
Občanská společnost?
 
   8. 8. 2005 Ferdinand
Odměna zastupitele.
 Za správnost textu odpovídá Petra Kolínská, Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit