Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Návštěva úřadu, zastupitele, poslance - Odkazy

 • Brána veřejné správy
  Rozcestník www stránek krajů, statutárních měst, ostatních měst a obcí, adresáře krajských úřadů a ústředních orgánů; odkazy na www stránky veřejné správy v zahraničí, OECD a Evropská unie.
  http://www.mvcr.cz/casopisy/s/odkazy.html
 • Časopis Moderní obec
  Měsíčník Moderní obec nabízí zprávy z komunální politiky, rozvoje obcí a regionů.
  http://moderniobec.ihned.cz/
 • Časopis Veřejná správa
  Týdeník vydávaný vládou ČR a distribuovaný na většinu státních úřadů přináší praktické informace o činnosti státní správy i samosprávy.
  http://www.mvcr.cz/casopisy/s/index.html
 • Deník veřejné správy
  Deník veřejné správy přináší aktuální informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů. Je koncipován tak, aby byl čten každý den jako první ranní noviny pro pracovníky veřejné správy.
  http://denik.obce.cz
 • Informační systémy veřejné správy
  Cílem připravovaného projektu Portálu veřejné správy je vytvoření virtuálního úřadu na bázi elektronické veřejné správy, tzv. e-governmentu, který zajistí fyzickým i právnickým osobám dálkový přístup ke kompletním informacím a službám jednotlivých institucí veřejné správy.
  http://www.micr.cz/?idm=18&lang=cz
 • Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě
  Účelem tohoto kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.
  http://www.mvcr.cz/reforma/zpravy/kodex.html
 • Komunikující město
  Projekt nabízí praktické návody a pozitivní příklady komunikace mezi občany a úřady - jak má úřad prezentovat svoji práci, jak se mohou občané zapojit do rozhodování, jak pomoci občanům při komunikaci s úřady - např. při vyřizování stavebního povolení. Všechny návody jsou inspirovány praktickými zkušenostmi ze zahraničí.
  http://www.komunikujici-mesto.cz/index1.php
 • Města a obce on-line
  Portál územní samosprávy Města a obce online poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky a od roku 1996 systematicky rozvíjí nabídku řešení pro veřejné informační služby těchto úřadů s možností dálkového přístupu v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Všem obcím poskytuje bezplatně tzv. Základní stránku úřadu, která je koncipována v souladu se Standardem ISVS. Další službou je Archiv dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy udržovaný stovkami měst a obcí prostřednictvím redakčního systému vismo. Portál obsahuje nástroje pro elektronickou komunikaci občana s úřady.
  http://mesta.obce.cz
 • Odměňování členů zastupitelstva obce
  Ćlánek v časopise veřejná správa podává souhrnné informace o problematice odměńování členů zastupitelstva podle právních předpisů platných ke květnu 2003.
  http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2003/0020/informac.html
 • Opatření proti nečinnosti správního úřadu
  Časopis Veřejná správa uveřejnila článek JUDr. Kateřiny Frumarové z Právnické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Autorka podrobně a přitom srozumitelně vysvětluje, jak postupovat v případě, kdy správní orgány nekonají.
  http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2003/0027/konz.html
 • Portál veřejné správy ČR
  Elektronická brána do úředního světa České republiky. Správcem je Ministerstvo informatiky. Smyslem portálu je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Sekce Zákony nabízí vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU. Sekce Životní situace Vám pomůže při řešení nejrůznějších konkrétních problémů - obsahuje odkazy na příslušné předpisy a kontakty na úřady, které danou situaci řeší. V sekci Podání je možné vybranou agendu přímo vyřídit s využitím elektronického formuláře - např. daňová přiznání, formuláře pro státní sociální podporu, podání Veřejnému ochránci práv, zápis do obchodního rejstříku aj. Na stránkách je také vstup do Katastru nemovitostí. Všechny služby Portálu jsou samozřejmě bezplatné.
  http://portal.gov.cz/
 • Poslanci Parlamentu ČR
  Seznam poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s aktuálními kontakty.
  http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw
 • Reforma veřejné správy - stránka ministerstva vnitra
  Podrobné a praktické informace o reformě veřejné správy. Stránka mj. obsahuje přehled povinností úředníků samospráv dle zákona č. 312/2002 Sb.; Veřejná správa po 1.1.2003 aneb Konec okresních úřadů - přehledy podle krajů; Uzavřené veřejnoprávní smlouvy (ve formátu .doc), informace o vzdělávání úředníků apod.
  http://www.mvcr.cz/reforma/index.html
 • Registrace občanského sdružení (stránky Ministerstva vnitra)
  Abyste byli lépe připraveni na úřední jednání ve věcech, které spadají do působnosti ministerstva vnitra, policie nebo rezortu v širším slova smyslu, připravilo ministerstvo jednoduché návody jak postupovat, končí-li platnost občanského průkazu, chcete-li zaregistrovat občanské sdružení, ztratíte-li řidičský průkaz, potřebujete získat náhradní rodný list apod.
  http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
 • Rozcestník státní správy - adresáře, oblasti působení
  Server nabízí orientaci v heterogenních informacích veřejné správy a úřadů, obsahuje přehledy obcí v závislosti na jejich působnosti, přehledy městských obvodů, městských částí, obecních částí a přehledy správních úřadů s působností pro konkrétní obce v ČR, dále adresáře většiny úřadů v ČR podle oboru působení.
  http://sluzby.statnisprava.cz/#vsem_uzivatelum
 • Senátoři Parlamentu ČR
  Seznam senátorů Parlamentu ČR a aktuální kontakty na ně.
  http://www.senat.cz/ISO-8859-2.cgi/senatori/index.php?lng=cz
 • Veřejný ochránce práv - ombudsman
  Ochránce práv vám může pomoci, pokud jednání úřadu je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou-li orgány nečinné.
  http://www.ochrance.cz
 • Výklad některých pojmů zákona o úřednících územních samosprávných celků
  Výklad některých základních pojmů na stránkách juristic. cz připravil JUDr. Josef Vedral, Ph.D., který působí v legislativním oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR.
  http://spravni.juristic.cz/219619
 • Vzdělávání úředníků
  Obsahuje - Často kladené dotazy k zákonu č. 312/2002 Sb. (k pracovněprávním vztahům, ke vzdělávání úředníků aj.); Formulář pro žádost o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání podle § 34 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.; Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků; Publikace k zákonu č. 312/2002 Sb. - komentář Ministerstva vnitra; Vyhláška č. 512 ze dne 28. listopadu 2002, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků; Vyhláška č. 511 ze dne 28. listopadu 2002, o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.
  http://www.mvcr.cz/reforma/vzdelani/index.html
 • Vzory formulářů ministerstva vnitra
  Vzory všech formulářů (ve formátu PDF), jež se týkají agendy MV. Například Formulář žádosti o vydání občanského průkazu, cestovního pasu či zbrojního průkazu; žádost o zpřístupnění svazků a záznamů vzniklých činností bývalé StB; žádost o vystavení lustračního osvědčení apod.
  http://www.mvcr.cz/agenda/blankety/2000/index.html

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz