Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Volby - Jak na to

Volby


Chcete kritizovat politiky? Toto právo podle některých mají jen lidé, kteří se zúčastnili voleb.

Volební účast bývá ztotožňována s mírou zájmu občanů o veřejné záležitosti, nebo také s tím, nakolik jsou občané frustrováni politickou situací ve své zemi, v kraji či obci. Je-li voličů málo, může to znamenat, že si občané myslí, že svojí účastí ve volbách stejně ničeho nedosáhnou. Ale i tam, kde jsou lidé obecně spokojeni s místními poměry, bývá většinou účast malá. Občané spoléhají na to, že situace zůstane dobrá, a když není potřeba změny, není nutné se ani účastnit voleb.

Velká neúčast ve volbách však nahrává stranám založeným spíše na stranické disciplíně než na principu občanských sympatií. Z tohoto hlediska pak mohou být volby coby široké vyjádření vůle občanů částečně paradoxem, kdy strany extremistické nebo strany s totalitárními sklony mající ukázněné voliče, kteří se voleb vždy zúčastní, dosáhnou větší podíl na rozhodování, než by jim náleželo podle sympatií, jaké ve společnosti ve skutečnosti mají.

Volby jsou v zastupitelské demokracii významným a základním mechanismem, pomocí kterého může občan projevit svůj názor a podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Ve volbách občan volí svého zástupce a předává mu některé své pravomoce, vítěz resp. zvolený zástupce získává právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel. Každý by se proto měl účastnit ve všech volbách, kde je mu to umožněno.

Volby v ČR

V Česku se konají volby do:

Volby probíhají na základě příslušných zákonů a vyhlášek (zvláštní zákon a vyhláška existuje ke každému typu voleb).

Za dodržování pravidel při jednotlivých volbách je zodpovědná Státní volební komise. Jejím předsedou je ministr vnitra. Státní volební komise koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb. Je povinna zajistit, aby občané, kterých se volby týkají, byli vždy o těchto pravidlech informováni. Jak a kde volit se tedy vždy dozvíte před konkrétními volbami. Státní volební komise je také povinna zajistit, aby byli všichni občané, kteří na to mají nárok, zapsáni v seznamech voličů.

Obecná pravidla účasti ve volbách:

Volební právo je v ČR přímé, rovné a všeobecné a vykonává se tajným hlasováním.
Přímé právo znamená, že volí přímo občané bez svých zástupců (na rozdíl např. od amerických prezidentských voleb, kde prezidenta volí volitelé jednotlivých států).
Rovné právo znamená, že každý volič disponuje stejným počtem hlasů a každý hlas má stejnou váhu.
Všeobecné právo zaručuje právo volit všem občanům ČR bez ohledu na pohlaví, společenské postavení, barvu pleti, náboženské přesvědčení atd.

Volby jsou nepovinné.

Kdo a jak může volit:

Voleb se může zúčastnit každý státní občan ČR, který dosáhl 18 let (alespoň druhý den voleb) a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva - volit nemůže ten, komu bylo zákonem stanoveno omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, a ten, kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům.
Abyste se mohli konkrétních voleb účastnit, musíte být přihlášeni k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byli zapsáni na seznamu voličů. Občané ČR jsou zapsáni na stálém seznamu voličů v obci dle místa svého trvalého pobytu. V případě voleb do Poslanecké sněmovny se mohou také nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů (viz dále).
Chcete-li volit jinde, než ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, či chcete-li volit v zahraničí, je možné si zařídit voličský průkaz.

V obecních a krajských volbách mohou za stejných podmínek jako občané ČR volit i občané jiného státu (viz dále).

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR lze, na rozdíl od voleb do jiných orgánů, volit i v zahraničí.

Termíny pro volby do Poslanecké sněmovny, Senátu a obecních zastupitelstev dle zákona najdete v samostatném textu.
Termín voleb vyhlašuje prezident republiky.

Jak se hlasuje ve volební místnosti

Pro volby se zřizují ve volebních okrscích volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného státu nebude moci volit.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (pokud jde o voliče, který je občanem České republiky), nebo v dodatku stálého seznamu voličů (pokud jde o občana jiného státu) vedeného jen pro volby do zastupitelstev obcí, nebo ve zvláštním seznamu voličů (užívaný pro volby do Parlamentu, do kterého jsou zapisováni voliči volící na voličský průkaz, voliči v zahraničí, voliči kteří nemohou volit v místě svého trvalého pobytu z důvodu vojenské služby, výkonu trestu odnětí svobody, pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče apod.) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou razítkem obecního nebo městského úřadu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volí-li volič na voličský průkaz, je povinnen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi (= může na něj volit jen jednou).

V případě, že ztratíte, zapomenete či poškodíte hlasovací lístky, které vám byly doručeny, můžete požádat okrskovou volební komisi o nové.

S úřední obálkou volič musí vstoupit do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno! Zde do obálky vloží (jeden vybraný) hlasovací lístek. Tento lístek může také v některých volbách upravit - označit vybrané kandidáty a dát jim tak "preferenční hlasy" (podrobnosti najdete u jednotlivých typů voleb).

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby probíhají na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; Vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; Vyhlášky č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou; Vyhlášky č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

Poslanecká sněmovna je jednou ze dvou komor Parlamentu ČR a jejím hlavním úkolem je schvalování zákonů. Členem je 200 poslanců. Ústava České republiky stanoví pro volby do Poslanecké sněmovny, že budou probíhat podle zásad poměrného volebního systému. Mandáty jsou rozdělovány těm stranám, které na celostátní úrovni překročily hranici 5 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů ve volbách (říká se tomu „uzavírací klauzule“). Pro koalice politických stran platí následující pravidla: koalice dvou stran musí získat nejméně 10% hlasů; koalice tří stran musí získat nejméně 15% hlasů; koalice čtyř a více stran musí získat nejméně 20% hlasů.

Území ČR je rozděleno do 14 volebních krajů, které jsou shodné s vyššími územními samosprávními celky ČR. Volební kraje se dále člení na volební okrsky.

Jak volit do Poslanecké sněmovny

Při každých volbách dostanete spolu s hlasovacími lístky také podrobný popis, jak volit a jak a co přesně vyplnit či zaškrtnout. Určitě se vyplatí si pokyny podrobně přečíst!

Na zvoleném hlasovacím lístku můžete označit dva kandidáty, kterým dáváte přednost – dáte jim tzv. preferenční hlasy. Pokud některý kandidát takto získá alespoň 7 % z celkového počtu platných hlasů pro svou politickou stranu v rámci volebního kraje, získá přednostně mandát. (Takto může přeskočit i prvního kandidáta = má smysl dát preferenční hlas i prvnímu kandidátovi.)

Jak se hlasuje ve volební místnosti jsme popsali výše.

Jak volit, pokud jste v den voleb na území ČR, ale mimo svoje trvalé bydliště

Pokud se v době voleb nemůžete zúčastnit voleb ve svém volebním okrsku – tam, kde máte trvalé bydliště, můžete volit na voličský průkaz jinde.

Vyřízení voličského průkazu:

Voličský průkaz vám na základě žádosti vydá obecní úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, popřípadě zastupitelský úřad, pokud nemáte trvalé bydliště na území ČR a jste zapsáni u tohoto úřadu na zvláštním seznamu voličů.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny i do Senátu jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu. Existují dva způsoby, jak lze požádat úřad o vydání voličského průkazu:

 • Písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče. Pro písemnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost může být podána ode dne vyhlášení voleb a musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
 • Osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu (2 dny přede dnem voleb). Pokud o vydání průkazu takto žádáte 15 a méně dní přede dnem voleb, úřad vám průkaz vydá na počkání.

Vydání průkazu: Úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů a nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Předá jej buď osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Hlasovat na voličský průkaz pak můžete v jakémkoli volebním okrsku v ČR či ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak volit, pokud jste v den voleb v zahraničí

Možnost volit v zahraničí na zastupitelských úřadech při volbách do Poslanecké sněmovny upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a prováděcí právní předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.

Jestliže jste občanem ČR a budete se v době voleb do Poslanecké sněmovny zdržovat v zahraničí, máte dvě možnosti, jak postupovat, podle toho, zda půjde o pobyt v zahraničí dlouhodobý či krátkodobý:

 • Při dlouhodobém pobytu se můžete na základě § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem ČR (s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky) v místě pobytu. Vaše žádost o zápis do zvláštního seznamu musí být písemná (jednotný formulář není) a musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb. K žádosti musíte doložit originál (či ověřenou kopii) dokladů potvrzujících vaši totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde chcete být zapsán(a) do zvláštního seznamu.
  - Zápis do zvláštního seznamu znamená automatické vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt.
  - Volit pak budete ve volební místnosti daného zastupitelského úřadu.
  - Pokud se v době voleb nebudete vyskytovat v obvodu tohoto zastupitelského úřadu, můžete si zde požádat o voličský průkaz, na který pak můžete volit jinde v zahraničí i v ČR.
  - Pokud chcete trvale volit v ČR ale jste zapsán na zvláštním seznamu voličů v zahraničí, musíte požádat o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. O vyškrtnutí dostanete od zastupitelského úřadu potvrzení, které odevzdáte před volbami vašemu obecnímu úřadu podle místa trvalého bydliště, nebo přímo při volbách volební komisi v místě trvalého bydliště. (Při volbách do Evropského parlamentu musíte potvrzení odevzdat jen před volbami).
 • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkazviz výše.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí dostávají volební lístky jednoho kraje, který Státní volební komise vybrala losem. Tedy všichni viliči v zahraničí volí kandidáty jednoho vylosovaného kraje.

Jak kandidovat do Poslanecké sněmovny

Poslancem v Poslanecké sněmovně může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

Kandidát musí být uveden na listině politické strany, hnutí či koalice ve volbách kandidující. Může být jen na jedné takové listině.

Musí dát písemný souhlas s kandidaturou obsahující čestné prohlášení, že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Do PS nemůže kandidovat nezávislý kandidát.

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.

Kandidátní listiny mohou politické strany, hnutí či koalice podávat prostřednictvím svého zmocněnce nejpozději 66. den přede dnem voleb příslušnému krajskému úřadu.

Politická strana, hnutí či koalice musí v každém volebním kraji, kde chce kandidovat, složit příspěvek na volebí náklady 15 tisíc Kč. Kandiduje-li na celém území ČR – částku 210 tisíc Kč.

Poslanec není odvolatelný voliči ani politickou stranou.

Volební kampaň

V době od 16 dnů do 48 hodin před volbami mají kandidující politické strany, hnutí a koalice vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. Ten je mezi ně rozdělen rovným dílem a strany mají odpovědnost za obsah. Termíny se určují losem.
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro politické strany, koalice či kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Výběr termínů pro volby do Poslanecké sněmovny dle zákona najdete v samostatném textu.

Poznámky:
Mandáty jsou ve volebních krajích stranám a koalicím, které překročily stanovenou uzavírací klauzuli, rozdělovány na základě tzv. modifikovaného d´Hondtova systému - Počty získaných hlasů každé strany jsou postupně děleny čísly, 1,42; 2;3;4????n, kde n je o jednu větší, než je počet přidělovaných mandátů ve volebním kraji. Výsledky dělení všech stran a koalic jsou potom seřazeny podle velikosti až do počtu přidělovaných mandátů ve volebním kraji.

V roce 2002 se volby do Poslanecké sněmovny PČR konaly ve dnech 14. a 15. června, tzn., že 4 leté funkční období Poslanecké sněmovny uplyne dne 15. června 2006. S ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky (čl. 16 a čl. 17 odst. 1) a zákonem o volbách do Parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 8. února 2006 svým rozhodnutím ze dne 30. ledna 2006 publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 31 volby do na dny 2. a 3. června 2006 (pátek, sobota).


Volby do Senátu

Volby probíhají na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; Vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a Vyhlášky č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

Senát má 81 členů volených na 6 let. Každé dva roky se volí jedna třetina Senátu - volby se konají v jedné třetině volebních obvodů, takže Senát je institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a kontinuálně pokračuje ve své práci. První volby se konaly v roce 1996, třetina senátorů byla tehdy zvolena na 2 roky, třetina na 4 roky, třetina na 6 let.

Do Senátu Parlamentu ČR se volí pomocí většinového systému. Slogan "vítěz bere vše" se dobře hodí k popsání varianty tohoto systému, která se uplatňuje i v České republice. Pro volby do Senátu bylo území státu rozděleno do 81 jednomandátových volebních obvodů.

Jak volit do Senátu

Při každých volbách dostanete spolu s hlasovacími lístky také podrobný popis, jak volit. Určitě se vyplatí si pokyny podrobně přečíst!

Volební právo je stejné jako u voleb do Poslanecké sněmovny. Občané ČR však nemohou volit v zahraničí a chtějí-li volit, musí se v den voleb dostavit na území ČR.

Volba na voličský průkaz

Pokud se v době voleb nemůžete zúčastnit voleb ve svém volebním okrsku – tam, kde máte trvalé bydliště, můžete volit na voličský průkaz jinde.

Na voličský průkaz mohou volit občané ČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič, který nemá trvalý pobyt na území ČR, může na voličský průkaz volit v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Jak si vyřídit voličský průkaz jsme popsali u voleb do Poslanecké sněmovny.

Hlasovací lístky:

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Na lístku je mimo jiné uvedena i informace o tom, která strana kandidáta přihlásila, nebo že jde o nezávislého kandidáta.

Jak se hlasuje ve volební místnosti jsme popsali výše.

Při volbách do Senátu vloží volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje.

Jak kandidovat do Senátu

Senátorovi musí být alespoň 40 let.

Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat:
- registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
- koalice politických stran a politických hnutí
- nezávislí kandidáti (to je rozdíl oproti volbám do PS)

Každá politická strana či hnutí či koalice může podat pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodě. V praxi strana obvykle navrhuje pro volební obvod jednoho svého kandidáta, který nemusí být nutně jejím členem.

Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.

Nezávislý kandidát, který nekandiduje za žádnou politickou stranu, musí k přihlášce přiložit petici s podpisem alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandiduje. Na petici volič uvede svoje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu.

Všichni kandidáti musí složit kauci 20 tisíc Kč, která je vrácena v případě, že kandidát získal alespoň 6% z celkového počtu platných hlasů.

V ČR se volí dvoukolově. Aby se některý kandidát stal senátorem už po prvním kole, musí získat přes 50% odevzdaných platných hlasů v rámci svého volebního obvodu. To se nestává často, a proto se koná druhé kolo. V něm je možno volit pouze mezi 2 nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Jeden z nich pak získá většinu hlasů.

V zákonu o volbách bylo myšleno i na nepravděpodobnou možnost, že oba kandidáti získají stejný počet hlasů. V tom případě se losuje.

V případě odchodu senátora z funkce se musejí konat doplňovací volby.

Ve volbách může kandidovat i senátor, kterému končí mandát, takže pokud dostane důvěru občanů, může ve své práci pokračovat i po více období.

Výběr termínů pro volby do Senátu dle zákona najdete v samostatném textu.

Informace k volbám na stránkách Senátu.


Obecní volby = volby do obecních zastupitelstev a zastupitelstev městských částí

Volby probíhají na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce je složeno z členů, jejichž počet je stanoven s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Jakmile je zastupitelstvo zvoleno, volí jeho členové ze svého středu starostu, místostarostu/y a obecní, resp. městskou radu.

Jak volit do zastupitelstva obce

Voličem je ten, komu je 18 let a má obecní občanství = má trvalý pobyt na území obce. Jde-li o cizince, právo volit mu musí přiznávat také mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána - v současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Při každých volbách dostanete spolu s hlasovacím lístkem také podrobný popis, jak volit a jak a co přesně vyplnit či zaškrtnout. Určitě se vyplatí si pokyny podrobně přečíst!

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů případně dodatku stálého seznamu voličů. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu pro voliče - občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Občané členských států EU, kteří chtějí volit v obecních volbách, musí také požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro danou obec. Pravidla se řídí vnitrostátními předpisy země pobytu. Žádost je možno podat osobně i písemně, a to nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Formulář k tomu není vytvořen. Spolu s žádostí musí žadatel o zápis do dodatku stálého seznamu voličů prokázat: státní občanství jiného členského státu EU; trvalý pobyt v obci.
Občan členského státu EU může být zapsán pouze v jednom dodatku stálého seznamu voličů a v úředních hodinách si může na obecním úřadě ověřit, zda je v dodatku zapsán; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
(O povolení k trvalému pobytu může cizinec žádat na úřadovně Cizinecké policie ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (podrobné informace lze získat např. na stránkách Doma v ČR či u Cizinecké policie České republiky))

Jak se hlasuje ve volební místnosti jsme popsali výše.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce

Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební strany. Může být vytištěn oboustranně. Je opatřen razítkem obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.

V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.

Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pro informaci voličů o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích jsou na zadní straně uvedeny jejich názvy.

Hlasovací lístky musí voliči dostat nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Úprava hlasovacího lístku:

  V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit lístek jedním z uvedených způsobů:
 • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Takto např. pokud má být voleno 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
  Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
  Pokud by byla označena volební strana křížkem a současně kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Takovéto možnosti kombinovat se říká panašování = volič může hlasovat pro jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé kandidáty, či kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Jak kandidovat do obecního zastupitelstva (pasivní volební právo)

Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být:
- registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
- koalice politických stran a politických hnutí
- nezávislí kandidáti
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení politických stran a / nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

(Je zde rozdíl oproti volbám do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev, kam mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a koalice).

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany či jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva obce, politická strana, politické hnutí a koalice může podat pouze jednu kandidátní listinu.

Kandidát

Může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Může kandidovat pouze v obci / obvodu, kde má trvalé bydliště.

Na kandidátní listině se u každého kandidáta uvádí: (viz vzor listiny)
- věk
- povolání
- část obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu - nečlení-li se obec na části pak jen obec
- název politické strany nebo politického hnutí, jehož je členem, nebo údaj, že není členem žádné politické strany nebo politického hnutí

Ke kandidátní listině je potřeba přiložit Prohlášení kandidáta. Toto prohlášení obsahuje: (viz vzor prohlášení)
- že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. - místo trvalého pobytu
- datum narození
- vlastnoruční podpis

Pokud kandiduje jako nezávislý kandidát, musí přiložit také petici s příslušným počtem podpisů voličů, kteří jej podporují (viz dále)

Kandidáti - občané EU musí předložit stejné doklady jako kandidáti - státní příslušníci. Mohou být také požádáni o předložení formálního prohlášení, že ve své vlasti nebyli zbaveni práva být voleni, popřípadě s příslušným potvrzením, a že ve své vlasti nezastávají žádnou veřejnou funkci, která je neslučitelná s výkonem volené funkce v zemi pobytu.

Jak a kdy je možné vzdát se kandidatury nebo ji odvolat?

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.

Kandidátní listiny a registrační úřad

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu.

Z důvodu přepočítacích koeficientů se důrazně doporučuje, aby kandidátní listina byla obsazena v plném počtu, neboť jinak lze při rozdělování získaných mandátů tratit!

Co musí kandidátní listina obsahovat? (viz vzor listiny)

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena

Co musí být přiloženo ke kandidátní listině?

- Prohlášení kandidáta. (viz výše)

- Petice pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů
Petice podepsaná voliči podporujícími kandidaturu nezávislého kandidáty či sdružení nezávislých kandidátů.
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Petice má zákonem (§ 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb.) stanovený potřebný počet podpisů voličů zapsaných v seznamech. Tento počet uveřejní registrační úřad nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Počet je určité procento z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu.
První číslo je počet pro nezávislého kandidáta, druhé je počet pro sdružení nezávislých kandidátů:
- do 500 obyvatel - 5 % ; 7 %
- nad 500 do 3000 obyvatel - 4 %, nejméně 25 ; 7 %
- nad 3000 do 10 000 obyvatel - 3 %, nejméně 120 ; 7 %
- nad 10 000 do 50 000 obyvatel - 2 %, nejméně 600 ; 7 %
- nad 50 000 do 150 000 obyvatel - 1 %, nejméně 1000 ; 7 %
- nad 150 000 obyvatel - 0,5 %, nejméně 1500 ; 7 %.

Projednání a registrace kandidátní listiny

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána způsobem, který stanoví volební zákon nebo nemá-li volebním zákonem požadované náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.

Registrační úřad rozhodne ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb:
- o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti stanovené volebním zákonem;
- o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní;
- o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s volebním zákonem nebo neobsahuje volebním zákonem stanovené náležitosti a nápravy nelze dosáhnout ani výzvou k odstranění závad ani vyškrtnutím kandidáta.

Rozhodnutí registračního úřadu se zašle tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu, a současně bude vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.

Na základě rozhodnutí soudu provede registrační úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb.

Volební kampaň

Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Někde volby nebudou

Ne ve všech obcích se vyhlášené volby budou konat z důvodu nedostatku kandidátů na členy zastupitelstva obce.

Pokud nedosahuje souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen, popřípadě je menší než 5 (= v obci se nepodařilo sestavit kandidátní listiny), volby se v této obci podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nekonají.

Nedošlo-li z tohoto důvodu ke zvolení zastupitelstva obce, je povinností ministra vnitra vyhlásit dodatečné volby, a to do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. I pro tyto dodatečné volby se použijí příslušná ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí obdobně jako v případě řádných voleb, tj. ustanovení o podmínkách výkonu volebního práva, o organizaci voleb a o problematice soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí.

Výběr termínů pro obecní volby dle zákona najdete v samostatném textu.

  Volební obvody

(1) Obec tvoří obvykle jeden volební obvod.
Zastupitelstvo obce může nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů. Platí však vždy následující pravidla:
a) v obcích s počtem obyvatel do 10 000 tak, aby se v každém volebním obvodu volilo nejméně 5 členů zastupitelstva obce (= zastupitelstvo takové obce má mít nějméně 5 členů),
b) v obcích s počtem obyvatel od 10 001 do 50 000 obyvatel tak, aby se v každém volebním obvodu volilo nejméně 7 členů zastupitelstva obce,
c) v obcích s počtem obyvatel nad 50 000 tak, aby se v každém volebním obvodu volilo nejméně 9 členů zastupitelstva obce.

(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech musí městská část nebo městský obvod tvořit jeden volební obvod.

(3) Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis, počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů zveřejní starosta do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým (§ 27 zákona č. 491/2001 Sb).

Je zřejmé, že zastupitelstvo má pravomoc modifikovat volební systém tím, že může vytvořit na území, které spravuje, volební obvody. Volební obvod jako záležitost tzv. volebního inženýrství lze považovat za jeden z hlavních nástrojů modifikace volebního systému tak, aby bylo možné např. vyjít vstříc poptávce místních politických elit po přijatelném většinovém účinku volebního systému nebo omezit nepřehlednost, kterou způsobuje tzv. plachta (jednotný volební lístek v důsledku panašování) tím, že se na hlasovacím lístku vyskytuje příliš velké množství jmen (u měst s více než 20 člennými zastupitelstvy to zpravidla bývá přes jedno sto jmen kandidátů za předpokladu, že se zde uchází o hlasy voličů patřičné množství politických subjektů).

 

Volební systém
Volby do zastupitelstev obcí probíhají podle systému poměrného zastoupení, přičemž obec tvoří jeden vícemandátový obvod. Od roku 2001 se využívá tzv. čistý D´Hondtovův model volebního dělitele, pomocí kterého se zde přepočítávají hlasy na mandáty, zároveň s tím je však umožněno voličům panašování. Závazná je pro všechny obce a politická uskupení v nich působící také 5 % klausule, kterou musí kandidátka splnit, aby se jí přerozdělování mandátů týkalo. V jednotlivých obcích se však může volební systém chovat jinak, podle toho kolik a jak velké volební obvody obsahují. Pravdou ale je, že v drtivé většině obcí platí, že území obce se rovná jednomu volebnímu obvodu, nicméně najdou se v Čechách příklady, kdy tomu tak není.


Volební systémy - základní informace

Volební systémy jsou vlastně pravidla pro počítání odevzdaných hlasů a pro jejich přerozdělování pro vítěze voleb a udělené funkce – mandáty.
Systémy ve světě využívané můžeme rozdělit na dva základní typy:

Systém poměrného (proporčního) zastoupení - Princip systému spočívá v tom, že hlasy získané politickým subjektem, který splnil zákonem určené podmínky, se stanovenou výpočetní metodou přepočítávají na mandáty. Zisk mandátů je tedy více méně úměrný zisku hlasů. Významnou okolností je přitom i velikost volebního obvodu, ve kterém se stanovený počet mandátů rozděluje, v případě české Poslanecké sněmovny se tak děje ve volebních krajích.

Většinový systém – hlasy získává v jednom volebním obvodě jeden vítěz, který také obdrží mandát. V důsledku toho, že mandát získá jen jeden kandidát, jsou hlasy ostatním kandidátům považovány za ztracené. Většinový volební systém můžeme dále rozdělit podle toho, zda je potřeba k dosažení mandátu dosáhnout absolutní většiny nebo jen prosté (relativní) většiny. K získání mandátu systémem relativní většiny je potřeba nejvíce hlasů oproti ostatním kandidátům. Volby jsou v tomto případě vždy jednokolové. Je to nejjednodušší systém, který lze ve světě nalézt. Systém je tedy pro středové strany a podporuje silné strany. Systém absolutní většiny je přísnější variantou systému relativní většiny. K získání mandátu je potřeba většina hlasů všech voličů = nadpoloviční většina.

 
Základní přehled volebních systémů a pravidel, jimiž se volby u nás řídí, najdete také v Příručce občana vydané Centrem pro demokracii a svobodné podnikání.

 Použitá a doporučená literatura

Vzory podání:
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva - vzor
Vzor Prohlášení kandidáta - Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva

Související dokumenty:
Termíny pro volby do Poslanecké sněmovny, Senátu a obecních zastupitelstev
Příručka občana (Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, o.p.s., 2001)


Související odkazy:
Právní předpisy k volbám (stránky MV ČR)
Seznam politických stran a hnutí
Státní volební komise (stránky MV ČR)
Volby - Aktuální informace na stránkách Ministerstva vnitra
Volby do Parlamentu ČR - informace pro české voliče v zahraničí (stránky MZ ČR)
Volby.ecn.cz - přehled aktivit občanských iniciativ a sdružení k volbám (stránky Econnectu)
Volební server Českého statistického ústavu

Související zákony:
Zákon o volbách do Evropského parlamentu
Zákon o volbách do Parlamentu ČR
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí


Související zprávy:

18.10.2006 - Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty
Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.
kategorie: Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

10.10.2006 - Jak se také zorientovat v nadcházejících volbách
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu (20.-21.10.) se nezadržitelně blíží, na rozhodování zbývají necelé dva týdny. Důležité je vybrat si, a také se zúčastnit. Chceme vás proto upozornit na aktivity v občanské společnosti, které vám mohou při rozhodování pomoci. Přehled akcí občanských sdružení a dalších iniciativ spolu s užitečnými odkazy najdete na stránkách www.volby.ecn.cz. Jak volit se pak dozvíte na portálu Občanská společnost – návod k použití.
kategorie: Účast na rozhodování

29.5.2006 - Běžte volit a rozhodněte to II.
Před rychle se blížícími volbami do Poslanecké sněmovny připravily neziskové organizace a další nezávislé iniciativy několik dalších aktivit, které mohou lidem pomoci při rozhodování komu dát svůj hlas. Pár týdnů před volbami jsme se dočkali hodnocení hlasování poslanců o životním prostředí připravené Zeleným kruhem, Ekolist přečetl volební programy a zhodnotil splněné a nesplněné sliby stran v minulém období, Nesehnutí zve k diskusnímu stolu pro změnu političky, Oživení chystá zveřejnění databáze střetu zájmů. Econnect aktualizoval praktické informace Jak volit na stránkách Občanská společnost. Další užitečné informace najdete na stránce Econnectu volby.ecn.cz.
kategorie: Účast na rozhodování

3.5.2006 - Běžte volit a rozhodněte to
Volby do poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží, na rozhodování zbývá měsíc. Důležité je vybrat si, a také se zúčastnit. Chceme vás proto upozornit na aktivity v občanské společnosti, které vám mohou při rozhodování pomoci. Kampaně a akce také upozorňují na to, že jít volit má smysl – hlas každého se počítá. Volit je v demokratické společnosti základním nástrojem občana, kterému není lhostejný chod věcí veřejných a který chce rozhodovat o tom, kdo jej zastupuje. Přehled akcí občanských sdružení a dalších iniciativ najdete také na stránkách volby.ecn.cz.
kategorie: Účast na rozhodování

14.4.2006 - Volební rok 2006 a aktivity občanského sektoru - volby.ecn.cz
V souvislosti s letošními trojími volbami Econnect monitoruje aktivity nevládních organizací a nezávislých iniciativ s volbami souvisejícími. Cílem je inspirovat další organizace a podpořit občany k účasti ve volbách. Více najdete na stránkách volby.ecn.cz.
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   9. 2. 2006 Cesilko
Toto je rasisticky a diskriminacni web
 
   3. 9. 2006 pepan
kandidáti do OZ
 
   12. 9. 2006 danuše
střet zájmu!!!
 
   2. 2. 2010 aleš rajsigl
dotaz
 
   6. 5. 2010 Jan Černý
dotaz
 
   6. 5. 2010 Jan Černý
dotaz
 
   2. 2. 2010 aleš rajsigl
dotaz
 
   5. 2. 2010 adéla
petice
 
   14. 7. 2014 mirek
petice
 
   9. 3. 2010 Petr
Počet voličů
 
   5. 7. 2010 D.Novotna
počet členů zastupitelstva
 
   4. 6. 2012 Alena
Peníze za volby
 Za správnost textu odpovídá Alena Mejstříková, Petra Kolínská. Poslední aktualizace: 31.05.2010

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit