Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Účast při vydávání integrovaného povolení - Jak na to

Účast při vydávání integrovaného povolení


Integrovaná prevence v EU

Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění

Na úrovni EU upravuje problematiku vydávání Integrovaného povolení Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 (dále jen Směrnice) o integrované prevenci a omezování znečištění. Jako u většiny směrnic, i tahle stanovuje pouze rámec, nebo mantinely pro vznik právních úprav v jednotlivých zemích.

 

Co předcházelo přijetí Směrnice?

 •      V roce 1976 přijala Rada Směrnici 76/464/EHS o omezování znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství, která poprvé stanovila potřebu udělovat povolení k vypouštění těchto látek do prostředí.
 • V roce 1984 byla přijata Směrnice Rady 84/360/EHS o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení.
 • V roce 1993 schválila Rada společně se zástupci členských států Program činnosti Společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 

Jaké jsou hlavní principy, na kterých je směrnice založena?

 • Omezování úniků znečišťujících látek
 • Při omezování znečišťování mají přednost ta opatření, která se provádí přímo u zdroje znečištění.
 • Znečišťovatel platí.
 • Užití nejlepších dostupných technik – tedy těch které jsou z hlediska životního prostředí nejšetrnější.
 • Je třeba zajistit sdílení informací mezi provozovatelem, veřeností a úřady.

 Směrnice se nezabývá radioaktivními látkami a geneticky modifikovanými organismy.

 

Povinnosti provozovatele zařízení

 • Zajistit dostatečnou prevenci znečištění
 • Předcházet vzniku odpadů
 • Využívat efektivně materiály a energetické zdroje
 • Omezit riziko havárií

 

Žádost o vydání IP musí obsahovat identifikaci provozovatele, popis zařízení, použitých surovin a zdrojů energie, popis předpokládaných emisí, opatření plánovaná k předcházení havárií.O vydání IP rozhodují příslušné úřady samosprávy, které pak i kontrolují dodržování podmínek, případně i rozhodují o vydání IP.

 

Přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení

Z hlediska veřejnosti je podstatný článek 15 směrnice, který se zabývá účastí veřejnosti při vydávání IP.Směrnice stanoví, že žádosti provozovatelů o vydání IP musí být úřady zpřístupněny veřejnosti tak, aby bylo možné k nim podat připomínky, před vydáním rozhodnutí.Následně je úřad povinen zveřejnit i konečné rozhodnutí. Vřejnost musí mít přístup i k informacím o výsledcíc měření výpustí (například emisí).  

Členské státy budou předkládat Komisi reprezentativní údaje o mezních hodnotách. Komise pak bude zprostředokovávat členským státům informace o nejlepších dostupných technikách.


Související odkazy:
Evropský úřad pro IPPC - European IPPC Bureau

Související zákony:
Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)


Související zprávy:

8.8.2003 - Firma chce provozovat skládku v chráněné krajinné oblasti
Firma EKO Volfartice, a.s. zahájila na konči července stavební práce na uvažované skládce odpadů v katastrálním území Volfartice. Stavbu, která by v případě realizace měla velmi negativní vliv na životní prostředí, krajinný ráz a výskyt chráněných živočichů v CHKO České středohoří, zahájila bez kladného vyřízení žádosti o integrované povolení provozu skládky od Krajského úřadu Libereckého kraje. Podle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC) nemohou být bez tohoto povolení žádné stavební práce zahájeny.
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit