Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Účast při vydávání integrovaného povolení - Jak na to

Účast při vydávání integrovaného povolení


Pokud vám má vyrůst za plotem nová velká továrna a vy se domníváte, že i bez ní je životní prostředí už tak dost zatížené (například hlukem, prachem, emisemi…), nevyplatí se spoléhat na to, že vás před stavbou ochrání zákon a úředníci. Jednou z možností je zapojit se do řízení o vydání tzv. integrovaného povolení. Největší šanci, jak něco ovlivnit pak máte, stanete-li se přímo účastníky tohoto řízení.

Co je integrované povolení?

Každá společnost, zabývající se činností, která má dopad na životní prostředí (například výrobní podnik apod.), si pro svou činnost musela opatřit celou řadu povolení. Na jedné straně to provozovatele zařízení zatěžovalo nadměrnou administrativou, na druhé straně ani ochrana životního prostředí nebyla nahlížena komplexně, ale pouze v rámci jednotlivých složkových předpisů. Tímto způsobem nebyl vyřešen například přenos znečištění z jedné složky životního prostředí (složkou ŽP je voda, půda, ovzudší a klima, či odpady) do druhé.

Proto byl přijat Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění č. 76/2002 Sb (dále jen „zákon o IPPC“), jehož cílem je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Tento zákon vychází ze Směrnice EU č. 96/61/ES.

U vybraných záměrů a zařízení s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí – tedy např. velkým průmyslovým podnikům ukládá povinnost projít procesem tzv. „integrovaného povolení“. Toto řízení integruje a zároveň nahrazuje souhlasy a vyjádření vydávané podle jednotlivých tzv. složkových zákonů (např. podle zákona o odpadech, ovzduší, vodách, lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o veterinární péči, o ochraně veřejného zdraví a dalších) - specifikuje to odstavec 4 a 5 v § 13 zákona.

V řízení musí žadatel prokázat, že jeho zařízení odpovídá či využívá tzv. nejlepší dostupné techniky (BAT = Best Available Technologies). Jinak by povolení neměl dostat.

Příslušný úřad, který řízení vede, jako výsledek řízení povolení vydá či nevydá. V případě, že jej vydá, zároveň stanoví závazné podmínky provozu zařízení.

V jaké fázi vzniku provozu je vydáváno IP?

Integrované povolení musí nový provoz získat ještě před vydáním stavebního povolení. Investor toho kterého zařízení o něj tedy může požádat kdykoli před vydáním stavebního povolení. Může tak být jedním z prvních povolení na takový provoz vydávaných (ještě před hodnocením vlivů na životní prostředí (EIA) anebo před zahájením územního řízení), ale většinou bude nejspíše posledním před vydáním stavebního povolení.

Posloupnost řízení, kterými musí záměr projít, než je realizován:

 • soulad s územním plánem (případně změna ÚP)
 • hodnocení vlivů na životní prostředí - EIA
 • zvláštní povolení (např. výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, vodoprávní povolení atd. – záleží vždy na povaze projednávané stavby)
 • územní rozhodnutí (územní řízení)
 • integrované povolení - IPPC
 • stavební povolení
 • kolaudační rozhodnutí (kolaudační řízení)

Co je cílem vydávání IP?

 • zamezit přesouvání znečištění z jednoho prostředí do druhého
 • omezit spotřebu materiálů a energií
 • zamezit znečišťování životního prostředí jako celku – provozovatel zařízení, kterého se integrované povolení týká, musí brát v úvahu komplexně všechny vlivy na životní prostředí a oznamuje je příslušnému kompetentnímu orgánu.
 • zajistit koordinaci mezi příslušnými úřady při povolovacím řízení,
 • využívat nejlepších dostupných technik a technologií při dodržování emisních limitů
 • snížit administrativní náročnost při získávání povolení

Jaké podniky musí získat IP?

Zařízení, která musí IP ke svému provozu získat , jsou podrobně definována v příloze č. 1 zákona o IPPC. Obecně můžeme říci, že IP musí ze zákona získat velké průmyslové podniky - chemičky, spalovny, papírny a velké potravinářské, nebo zemědělské podniky. V příloze zákona jsou zařízení rozdělena do 6 oblastí: energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady, ostatní zařízení.

Stávající, již fungující podniky a zařízení, musí získat integrované povolení do 30. 10. 2007. Provoz zařízení bez řádného integrovaného povolení může znamenat zastavení provozu zařízení.

Kdo vede řízení?

Řízení o vydání IP vede příslušný úřad, kterým je krajský úřad.
Kraj rozhoduje o vydání integrovaného povolení a tato zařízení pak také kontroluje.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhoduje o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jejichž provoz může významným způsobem negativně ovlivnit životní prostředí jiného státu a tato zařízení kontroluje. MŽP dále vykonává státní dozor nad všemi zařízeními.

Kdo je účastníkem řízení o vydání IP?

Účastenství upravuje § 7 zákona o IPPC.

Účastníkem řízení může být:

 • Provozovatel zařízení, pro které žádá o integrované povolení.
 • Obec a kraj, na jejímž území je zařízení umístěno.
 • Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy či hospodářské komory, které prosazují a chrání profesní nebo veřejné zájmy
 • Obce a kraje na jejichž území může dané zařízení ovlivnit životní prostředí.
 • Podmínkou účasti u posledních dvou skupin subjektů je, že se do 8 dnů ode dne zveřejnění údajů o zahájení řízení a stručného obsahu žádosti písemně přihlásili příslušnému úřadu jako účastníci.
 • Další subjekty, které by účastníky byli podle zvláštních právních předpisů, kdyby tato tato řízení nenahrazovalo řízení o vydání IP. (Podle názoru Ekologického právního servisu se tak v řízení o IP uplatní i obecná definice účastníka řízení podle Správního řádu)

Jak je vidět, mezi účastníky řízení o vydání IP zákon neřadí občany – jednotlivce. Každý jednotlivec má právo žádost o vydání IP připomínkovat a příslušný úřad (krajský úřad nebo ministerstvo) se k těmto připomínkám musí vyjádřit. Toto vyjádření ovšem pouze uvede jako součást rozhodnutí o vydání IP, což nedává občanovi možnost se proti rozhodnutí odvolat.

Pokud se tedy chcete aktivně účastnit řízení, můžete tak učinit v rámci občanského sdružení.
(Jak založit občanské sdružení se dozvíte v samostatné sekci.)

Průběh řízení o vydání integrovaného povolení

Řízení o vydání integrovaného povolení je relativně složitá záležitost vyžadující hodně času. Celý proces řízení je zde popsán chronologicky tak, jak by se mělo při získávání integrovaného povolení postupovat a je rozdělen do šesti základních kroků. Proces upravuje § 1-20 zákona o IPPC .

1. Podání žádosti o vydání integrovaného povolení

Podává ji provozovatel zařízení příslušnému KÚ, buď jen v elektronické nebo v listinné i elektronické podobě. Řízení je zahájeno v den, kdy je KÚ doručena žádost (v případě, že ji provozovatel posílal jen v elektronické podobě). Pokud ji provozovatel posílal v elektronické i listinné podobě, čeká se se zahájením řízení na doručení listinné podoby žádosti.

Žádost musí obsahovat:

 • Identifikaci provozovatele zařízení
 • popis zařízení a s ním spojených činností, umístění zařízení, kategorii zařízení
 • popis surovin, materiálů a energií, které se v zařízení používají a které jsou jím produkovány
 • popis emisí a jejich množství, jiných vlivů a účinků na jednotlivé složky životního prostředí
 • charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno
 • popis technologií k předcházení vzniku emisí znečisťujících životní prostředí
 • popis opatření k předcházení vzniku odpadu nebo jeho další využití
 • popis opatření pro měření emisí vypouštěných do životního prostředí
 • popis plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru (např. hospodárné využívání energií, předcházení haváriím…)
 • návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí)
 • rozhodnutí a stanoviska, týkající se daného zařízení, která byla vydána podle složkových zákonů (před vydáním zákona o integrované prevenci) a podklady k nim

KÚ musí poskytnout provozovateli zařízení pro zpracování žádosti o integrované povolení příslušné informace o stavu životního prostředí.

Pokud byla žádost podána pouze v elektronické formě, může KÚ požadovat některé její části v listinné podobě. Toto rozhodnutí musí sdělit provozovateli do 20 dnů ode dne doručení žádosti. KÚ musí provozovateli sdělit také přiměřenou lhůtu, do kdy má být listinná podoba KÚ doručena.

Krajský úřad zjistí do 20 dnů od obdržení žádosti, jestli obsahuje všechny povinné náležitosti.

Pokud žádosti něco chybí, krajský úřad vyzve provozovatele během 20 denní lhůty, aby žádost doplnil. Na doplnění stanoví KÚ přiměřenou lhůtu. Když provozovatel ve stanovené lhůtě doplní požadované informace do žádosti, řízení pokračuje po vypršení lhůty, kterou na toto doplnění stanovil krajský úřad. Jestliže ovšem provozovatel ve stanovené lhůtě žádost nedoplní, řízení o vydání integrovaného povolení se zastavuje.

2. Zaslání žádosti k vyjádření a její zveřejnění

Když žádost obsahuje vše, co obsahovat má, zašle ji krajský úřad do 7 dnů od jejího obdržení k vyjádření:

 • účastníkům řízení (kromě provozovatele, který žádost podal)
 • příslušným správním úřadům - státu, jehož životní prostředí může zařízení významně negativně ovlivňovat

Ve stejné lhůtě 7 dnů od doručení kompletní žádosti zajistí zveřejnění stručného shrnutí žádosti a informace o tom, kde a kdy bude žádost k nahlédnutí, k přečtení a pořízení opisů - na portálu veřejné správy, na své úřední desce a na úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno. Toto zveřejnění musí trvat 30 dnů.

3. Vyjádření k žádosti

Příslušné správní úřady se vyjádří k žádosti do 30 dnů od obdržení žádosti. (§ 9)

Účastníci řízení (kromě provozovatele zařízení) se vyjádří k žádosti do 30 dnů od jejího obdržení. (§ 9)

Každý se může vyjádřit k žádosti do 30 dnů od jejího zveřejnění. (§ 7) KÚ si může vyžádat i odborné vyjádření odborně způsobilé osoby - OZO k žádosti. OZO je osoba, která prokáže odbornou způsobilost a je MŽP zapsána do Seznamu odborně způsobilých osob. Odborně způsobilá osoba poskytne odborné vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo k celé žádosti. Pokud se tak rozhodne, musí to úřad sdělit také ostatním účastníkům řízení.

OZO zašle odborné vyjádření úřadu nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy žádost obdržela. Úřad vyjádření OZO neprodleně po jeho obdržení zveřejní po dobu 30 dnů na své úřední desce a na portálu veřejné správy.

4. Ústní jednání

KÚ může do 5 dnů po obdržení všech požadovaných vyjádření nařídit ústní jednání o žádosti. Ústní jednání KÚ nařídí v případě, že o to požádá některý z účastníků řízení ve lhůtě pro zaslání vyjádření (30 dní), nebo v případě vyžádání odborného vyjádření OZO ve lhůtě pro zaslání vyjádření úřadu (45 dní).

Na ústní jednání musí být pozváni všichni účastníci řízení. Pokud ne, je to důvod k opakování jednání. Kromě toho může KÚ přizvat také OZO, Českou inspekci životního prostředí a příslušné správní úřady.

Z hlediska veřejnosti je ústní projednávání poměrně významnou možností, jak ovlivnit výsledek řízení. Jak je uvedené výše, k ústnímu projednávání nemusí vůbec dojít, když o něj nikdo z účastníků nepožádá. Je tedy dobré nespoléhat na ostatní účastníky a požádat o ústní projednávání z titulu občanského sdružení.

K ústnímu projednávání můžete přinést připomínky v písemné podobě, ale stejně můžete připomínky vznášet přímo v průběhu projednávání.

Při projednávání dostanou všichni účastníci do ruky návrh IP, který se v průběhu upravuje podle připomínek jednotlivých účastníků. Tady je důležité, že pokud s některou částí textu, nesouhlasíte, měli byste se snažit o prosazení změn do textu.

Výsledkem ústního projednávání je protokol s finální verzí textu, který je přečten nahlas a podepsán všemi účastníky projednávání.

5. Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

KÚ rozhodne o vydání integrovaného povolení do 45 dnů od obdržení všech požadovaných vyjádření (účastníků řízení, správních úřadů a případně OZO).

(Ve složitějších případech může odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu) na žádost úřadu tuto lhůtu prodloužit o 45 dnů.)

Když nejsou splněny podmínky pro vydání IP - záměr provozovatele zařízení uvedený v jeho žádosti nesplňuje požadavky zákona o IPPC a zvláštních právních předpisů, nebo že závazné podmínky navržené pro provoz zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné, žádost o vydání IP úřad zamítne.

Integrované povolení obsahuje:

 • identifikaci provozovatele
 • popis zařízení a umístění zařízení
 • závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, a opatření, která zabezpečují dodržování těchto podmínek. Obsah podmínek stanoví § 13 odst. 4 Zákona o IPPC.

Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání všech připomínek k žádosti a to v plném rozsahu.

Úřad je dále povinen do integrovaného povolení zahrnout podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Úřad je povinen zahrnout do integrovaného povolení požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), pokud jsou v něm uvedené, nebo v integrovaném povolení uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Rozhodnutí nabývá právní moci 15 dnů od jeho vydání.

KÚ zveřejní rozhodnutí o žádosti do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 60 dnů na portálu veřejné správy. Na své úřední desce zveřejní jen informaci o tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout.

KÚ zašle rozhodnutí o vydání IP na MŽP do 7 dnů od jeho nabytí právní moci.

Odvolání proti rozhodnutí o IP

Pokud s vydaným integrovaným povolením nebudete souhlasit anebo se dokonce budete domnívat, že nerespektuje požadavky zákona o IPPC, můžete se proti němu odvolat - podle správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí úřadem. (Neplatí tedy lhůta pro vyvěšení na úřední desce - 60 dnů.)

O dovolání rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

6. Přezkum plnění podmínek IP, přechod IP a zánik IP

Po vydání integrovaného povolení musí provozovatel zařízení, pro které je povolení vydáno plnit následující povinnosti:

 • provozovat zařízení podle platného IP
 • ohlásit úřadu plánovanou změnu zařízení
 • umožnit správním orgánům přezkoumání dodržování podmínek IP
 • hlásit KÚ ihned všechny mimořádné situace a havárie
 • zapisovat údaje o plnění závazných podmínek provozu IP podle prováděcího právního předpisu

Po vydání integrovaného povolení Krajský úřad provádí přezkoumání plnění závazných podmínek daných v IP alespoň každých 8 let. Přezkumy prováděné KÚ se řídí podle § 18 zákona o IPPC. Při zjištění nedostatků v průběhu přezkoumání postupuje KÚ podle § 19 zákona o IPPC.

O provedeném přezkoumání informuje KÚ Českou inspekci životního prostředí a krajskou hygienickou stanici, které mohou provádět další kontroly v oblasti jejich působnosti (§ 34 a 35).

Při nedodržování závazných podmínek daných IP se může provozovatel dopustit správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta. (§ 37)

Pokud zařízení, pro které je vydáno IP převezme právní nástupce provozovatele zařízení, IP přechází na tohoto nástupce. Ten je povinen plnit všechny závazné podmínky a pravidla vycházející z IP. Právní nástupce provozovatele ohlásí přechod IP KÚ do 10 dnů ode dne, kdy převod IP vstoupil v platnost.

Integrované povolení zaniká v následujících případech:

 • když skončí provozovatel zařízení bez právního nástupce
 • když dojde k ukončení provozu zařízení proto, že provoz je vyloučený kvůli nesplnitelnosti podmínek provozu
 • když není IP využíváno po dobu delší než 8 let

A co jsou výše zmiňované Nejlepší dostupné techniky k ochraně životního prostředí (BAT)?

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno tím, že se předchází znečišťování použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Technique) z hlediska ochrany životního prostředí, technické a ekonomické dostupnosti. Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o BAT je stanoven v nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v tzv. referenčních dokumentech (BREF). Na BREFy se bere ohled při určování nejlepších dostupných technik a z nich vyplývajících podmínek stanovených v rámci integrovaného povolení. Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik najdete v příloze č. 3 k zákonu č 76/2002 Sb.

Vzory podání:
Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení

Související dokumenty:
Formulář žádosti o vydání integrovaného povolení


Související odkazy:
Co je a jak se účastnit IPPC - stránky sdružení Arnika - CEPO
Evropský úřad pro IPPC - European IPPC Bureau
IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění (oficiální web)
IPPC Directive (Stránky Evropské komise)
Seznam provozovatelů a jejich integrované povolení
Stránka MŽP o IPPC
Žádosti o IPPC - Stav vyřízení (informační systém na stránkách MŽP)

Související zákony:
Zákon o integrované prevenci (IPPC)


Související zprávy:

7.6.2007 - Veřejnost má možnost sdělit svá stanoviska k nové podobě směrnice IPPC
Na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník spolu s odbornými studiemu k reviznímu procesu směrnice EU č. 96/61/ES.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Občan v EU

25.7.2003 - Web veřejné správy neexistuje: řízení o vydání integrovaného povolení jsou zpochybněna
Přísnější podmínky pro podniky, které nejvíce znečišťují životní prostředí, přináší zákon o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC). Platí od 1. ledna 2003, avšak tzv. portál veřejné správy, se kterým zákon počítá, dosud nebyl zřízen. Všechna probíhající řízení tedy mohou být zpochybněna. Ekologický právní servis (EPS) proto podává stížnost na Ministerstvo životního prostředí.
kategorie: Právo na informaceVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   20. 12. 2012 Ivan Veslar
Je Zbytecne lkat
 Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit