Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Založení politické strany či hnutí - Jak na to

Založení politické strany či hnutí


Pojmy „Strana“ a „straník“ jsou u nás dosud spojovány s kolaborací s nedemokratickým režimem a se systémem nespravedlivých výhod a nerovnosti. Ani v novém „demokratickém“ stranickém rybníce - Parlamentu České republiky - se nepodařilo strany očistit od nepěkných nálepek korupce a klientelismu. Také proto často zapomínáme, že právě založení politické strany a účast v ní je pro každého občana potenciálně nejúčinnější způsob, jak ovlivnit věci veřejné. Úspěšná účast v politickém životě nám dává příležitost zapojit se přímo do hlavních mocenských struktur v zemi a ovlivňovat její směřování. Pro každou demokracii je důležité, aby v politických funkcích převládali ti, kteří prosazují pozitivní společenské změny, nad těmi, kterým mocenské posty slouží jako výtah k ekonomickým či jiným výhodám.

Založení, pravidla fungování a možnosti zrušení politických stran upravuje zákon o politických stranách č. 424/1991 Sb.

Proč zakládat politickou stranu nebo hnutí?

 • Pro založení strany potřebujeme podporu minimálně jednoho tisíce spoluobčanů. Založením strany tedy formálně zastřešujeme zájmy relativně velkého množství lidí spojených stejnými zájmy.
 • Aktivní účastí v politickém životě se výrazně zvyšují naše šance ovlivňovat běh věcí veřejných.

Kdo může založit politickou stranu nebo hnutí

Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři občané starší 18 let (přípravný výbor).
Na rozdíl od procesu zakládání občanského sdružení musí přípravný výbor tvořit výhradně občané České republiky.
Členy stran a hnutí se mohou stát opět pouze státní občané České republiky starší 18 let.
Stranu či hnutí nemůže zakládat (ani do nich vstupovat) někdo, kdo již je členem jiné politické strany nebo hnutí.

Poznámka: Mezi politickým hnutím a stranou není z právního hlediska žádný rozdíl.

Jak stranu či hnutí zaregistrovat

Písemný návrh na registraci strany a hnutí se podává poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, U Obecního domu č. 3, 112 20 Praha 1. Na stejné adrese se podává návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí.

Co musí žádost o registraci obsahovat

 1. Písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, rodných čísel či datumů narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru
 2. Petici alespoň jednoho tisíce občanů, kteří požadují, aby strana nebo hnutí vznikly. Každý uvede své jméno a příjmení, rodné číslo (rozdíl oproti petici dle petičního zákona!), bydliště a podpis.
 3. Stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních.
  Stanovy musí obsahovat:
  • Název a zkratku strany nebo hnutí.
  • Adresu sídla (sídlo musí být v ČR).
  • Programové cíle (vysvětlení).
  • Přehled práv a povinností členů.
  • Ustanovení o vnitřní organizační struktuře strany či hnutí.
  • Přehled orgánů strany.
  • Přehled o tom, zda a v jakém rozsahu mohou jednotlivé orgány činit právní úkony jménem strany a hnutí a v jakém rozsahu toto mohou dělat jiní členové či pracovníci.
  • Zásady hospodaření strany.
  • Způsob stanovení členských příspěvků, pokud chcete, aby se v zakládané straně příspěvky platily. (Výška členských příspěvků nesmí přesáhnout 50 000 Kč za rok na jednoho člena.)
  • Popis, jak bude naloženo s majetkem strany, pokud bude strana či hnutí zrušeno a pokud tento majetek nepřipadne státu.

Poznámka: Jednotný formulář pro podání návrhu na registraci strany nebo hnutí neexistuje.

Možnosti odmítnutí registrace strany či hnutí

Ministerstvo může zamítnout registraci strany či hnutí, pokud hrozí, že jejich činnost bude porušovat ústavu či vykazovat výrazné nedemokratické prvky. To je podrobně specifikováno v zákoně - § 4-5.
Oproti období před listopadem 1989 musí strany vyhovět také následujícím podmínkám:
 1. Strany a hnutí jsou odděleny od státu a nesmějí vykonávat funkce státních orgánů. Strany navíc nesmí ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.
 2. Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky (registrace nesmí obsahovat plány na vznik milicí).
 3. Strany a hnutí musí být organizovány zásadně na územním principu, nesmějí být zakládány na pracovišti (žádné stranické buňky na pracovišti).

Další podmínky pro úspěšnou registraci

Název a zkratka strany se nesmí výrazně podobat názvu či zkratce již existující strany či hnutí (přípustná „výraznost“ podoby názvu je asi vždy diskutabilní).
Sídlo strany musí být na území ČR.

Poplatky

Za podání návrhu na registraci strany nebo hnutí se žádný poplatek neplatí. Stejně tak se neplatí poplatek za návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí.

Lhůty

Lhůty pro vyřízení

 • Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra dojde návrh na registraci obsahující všechny uvedené náležitosti. Pokud ministerstvo nezahájilo řízení o registraci kvůli domnělým nedostatkům žádosti - o tom, zda je žádost úplná, rozhoduje soud - řízení o registraci začne v den, kdy krajský soud rozhodne, že návrh na registraci nemá nedostatky, a jeho rozhodnutí nabyde právní moci.
 • Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci.
 • Řízení o registraci není zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.
 • Ministerstvo provede registraci do 15 dnů od zahájení řízení; den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru strany. Zároveň Ministerstvo vnitra přidělí straně či hnutí identifikační číslo.
 • Registrace se provádí zápisem strany nebo hnutí do rejstříku stran a hnutí.

Lhůty při zamítnutí registrace

 • Pokud má být podle zákona registrace zamítnuta, ministerstvo musí rozhodnout o zamítnutí do 15 dnů ode dne zahájení řízení; rozhodnutí o zamítnutí registrace se doručuje zmocněnci přípravného výboru.
 • Není-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, strana nebo hnutí vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.
 • Na rozhodnutí o registraci se nevztahuje ustanovení správního řádu o náležitostech rozhodnutí, jestliže se návrhu na registraci vyhoví.

Možnosti odvolání

Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním ministerstva, že návrh na registraci nemá stanovené náležitosti, nebo že jsou v něm neúplné nebo nepřesné údaje, může se do 15 dnů od doručení upozornění domáhat u krajského soudu určení, že návrh na registraci nemá nedostatky. Proti rozhodnutí krajského soudu se nelze odvolat.

Je-li registrace odmítnuta, mohou členové přípravného výboru podat do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci, opravný prostředek k Nejvyššímu soudu České republiky.

Poznámka: Pravidla fungování strany a možnosti, za kterých může Ministerstvo vnitra pozastavit nebo zrušit stranu jsou poměrně přehledně a „lidsky“ popsány v zákoně.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   7. 2. 2012 Vojta
jdu do toho...
 
   15. 4. 2012 ivana
jdu do toho...
 
   4. 9. 2012 
jdu do toho...
 
   11. 3. 2013 Honza
jdu do toho...
 
   28. 3. 2013 Lukas Roman
jdu do toho...
 
   22. 2. 2014 Anonym
jdu do toho...
 
   14. 4. 2016 
jdu do toho...
 
   31. 10. 2013 karel
PPS
 
   31. 10. 2013 karel
PPS
 
   7. 11. 2013 Martin
Přidejte se ke mně
 
   11. 3. 2014 ProCechy
Přidejte se ke mně
 
   7. 9. 2014 David71
Přidejte se ke mně
 
   7. 11. 2013 Martin
Přidejte se ke mně
 
   20. 1. 2014 Daniel
Nová demokratizace státu
 
   22. 2. 2014 Anonym
Nová demokratizace státu
 
   9. 3. 2014 
Nová strana - vlastenče přidej se !
 
   29. 7. 2014 Jan Siekel
Nova strana
 
   7. 9. 2014 David71
Nová strana - vlastenče přidej se !
 
   18. 5. 2016 Martin Čahoj
Nová strana - vlastenče přidej se !
 Za správnost textu odpovídá Karel Novotný. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit