Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Rovné příležitosti

Rovné příležitosti a EU

Evropská Unie může zasahovat pouze v případech, kdy má právní nárok k určitým aktivitám. Ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů má kompetence především v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a od roku 1975 je již několik direktiv je zaměřeno tímto směrem. Členské státy musí direktivy postupně zahrnout do svojí legislativy, v tomto ohledu tedy direktivy mají přímý vliv na pozitivní vývoj v otázce genderové rovnosti i na národních úrovních. V ostatních oblastech má EU slabší kompetence, ale může iniciovat vlivné programy a pobídky k dodržování genderové rovnosti.

Evropská legislativa k rovným příležitostem žen a mužů

Římská smlouva (1957) - již v této smlouvě byl zakomponován požadavek stejného ohodnocení pro muže a ženy.

Amsterdamská smlouva (1999) – rovnost pohlaví je součástí základů a cílů právního řádu společenství. Je požadováno, aby Unie pracovala na podpoře rovných příležitostí a na eliminaci diskriminace.

Směrnice (direktivy)

Další instrumenty důležité pro podporu genderové rovnosti:

Rámcová strategie Společenství o rovnosti o pohlaví pro období 2001-2005
Stanovuje představy Komise o strategii dosahování genderové rovnosti v daném období. Cílem této koncepce je vytvoření pracovního rámce pro aktivity, které v rámci EU přispějí k eliminaci nerovností a podpoře rovnosti mezi ženami a muži. Na základě aktuálních problémů jsou identifikovány následující oblasti, které je nutné prioritně řešit:

  • 1. ekonomický život
  • 2. rovná účast a rovné zastoupení
  • 3. sociální práva
  • 4. občanský život
  • 5. role a stereotypy obou pohlaví

Další info viz Aktivity Evropské unie: Rovnost žen a mužů - základní informace, hodnocení aktivit, financování, další odkazy

Charta základních práv EU
Byla přijata na zasedání Evropské rady v Nice, prosinec 2000. Zahrnuje základní občanská, politická, ekonomická, sociální a další práva. Orgány EU by se tak měly při svém konání řídit principy v Chartě obsaženými. Občané EU, kteří se budou domnívat, že některé z jejich Chartou daných práv bylo porušeno, mohou se při soudních sporech před národními soudy na Chartu odvolávat a soudy by měly k její existenci přihlížet. Kapitola III.je věnována otázce rovnosti, článek 23 přímo rovným šancím žen a mužů. Uvádí se zde, že rovnost mezi muži a ženami musí být zajištěna ve všech oblastech, a to i v oblasti zaměstnání, práce a platu. Princip rovnosti nemá zabraňovat uplatňování pozitivních opatřeních zvýhodňujících podreprezentované pohlaví.

Odkazy na Chartu:
- Evropský parlament: Charta základních práv EU
- Evropská komise: Charta základních práv EU
- Kapitola o rovnosti

Evropské instituce zabývající se otázkou rovných příležitostí žen a mužů

Evropská komise:
Agenda týkající se rovných příležitostí spadá především do kompetence komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální oblast v současnosti spravuje program Společenství v oblasti rovnosti pohlaví (2001- 2005), jehož cílem je koordinovat, podporovat a financovat realizaci aktivit, které jsou součástí rámcové strategie.

V současnosti komise navrhuje založení Institutu pro rovné příležitosti žen a mužů - více informací v článcích na: Feminismus.cz a Euroskop.cz

Komise začala vydávat výroční zprávu o nových postupech týkajících se právní ochrany v otázce rovných příležitostí a nediskriminace. Druhá zpráva - z roku 2004 je k dispozici zde: europa.eu.int

Rada ministrů (Rada EU):
Rada pro sociální věci je prostorem, kde se setkávají ministři pro sociální záležitostí jednotlivých členských států, a kde dochází k množství rozhodnutí týkajících se uplatňování principu rovných příležitostí žen a mužů.

Předsedající stát EU:
Předsedající státy hrají významnou roli v otázce rovných příležitostí například tím, že upírají pozornost k určitým konkrétním otázkám a pořádají konference či neformální setkání k dané problematice.
Příklad: Předsednictví Lucemburska (1. polovina 2005)

Evropský parlament:
Jeho součástí je i Komise pro práva žen a rovné příležitosti (Committee on Women's Rights and Gender Equality).

Evropský soudní dvůr:
Existují-li pochyby týkající se výkladu práva EU, je možné se obrátit na ESD, to se samozřejmě týká i norem ošetřujících genderovou rovnost.
Přehled o proběhlých řízeních můžete získat například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Výběr judikátů ESD o rovných příležitostech žen a mužů.
Vybrané judikáty naleznete také na stránkách projektu Diskriminace.cz.

Strukturální fondy:

Strukturální fondy představují přibližně třetinu rozpočtu EU. Rovné příležitosti představují jedno z prioritní témat Evropské unie. Horizontální pojetí problematiky rovných příležitostí prosazuje její uplatnění ve všech operačních programech a projektech, a to i bez ohledu na jejich zaměření. Nejedná se tedy pouze o projekty v sociální oblasti podpořené například v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů, jejichž společným posláním je snížit rozdíly v životní úrovni mezi regiony EU. Šíření principu rovných příležitostí a jejich důsledné uplatňování je nezbytné zajistit i v rámci programů financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) i z Evropského zemědělského záručního fondu (EAAGF).

Cíle SF s ohledem na rovné příležitosti:

EK definovala 5 oblastí, v jejichž rámci je nutné redukovat nerovnosti a podpořit dosažení rovných šancí pro ženy a muže:

  • přístup a účast ve všech sektorech pracovního trhu;
  • všeobecné a profesní vzdělávání;
  • zakládání a rozvoj podniků;
  • slučitelnost práce a rodiny;
  • vyvážená účast na rozhodovacích procesech.
České programy SF a rovné příležitosti

V rámci českých programů podpořených ze SF pro období 2004 - 2006 se nachází několik opatření, která jsou zaměřena přímo na rovné příležitosti. Pravděpodobně nejdůležitější je sledovat program administrovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), žádat o prostředky z tohoto programu je možné na aktivity pro celé území ČR s výjimkou Prahy. Na rozvoj Prahy je zaměřen program realizovaný v rámci Magistrátu Hlavního města Prahy, tzv. Jednotný programový doplněk 3, JPD 3. Dalším programem důležitým z hlediska rovných příležitostí je Equal (2000 – 2006), který zahrnuje jako jeden z tematických okruhů i rozvoj nových forem organizace práce pro sladění pracovního a soukromého života a snížení rozdílů mezi muži a ženami a odstranění segregace na pracovišti (aktivity jsou financovány ESF, program spravuje MPSV). Vedle cíleně zaměřených opatření existuje možnost podpory profesního a dalšího rozvoje samotných členů a členek organizací podporujících RP.

Další informace:
Sekce Občan v EU: Finanční podpora z EU, strukturální fondy
www.strukturalni-fondy.cz
www.esfcr.cz
www.mpsv.cz
www.nvf.cz

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit