Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Podíl žen na rozhodování v EU - Jak na to

Podíl žen na rozhodování v EU


Rovnoprávná reprezentace žen a mužů v procesech rozhodování znamená srovnatelné sdílení moci mezi muži a ženami ve společnosti. Této rovnováhy je nezbytné dosahovat na mnoha úrovních. Hlavní argumenty pro znějí:
 • Členské státy Evropské unie se zavázaly prosazovat principy genderové rovnosti na mezinárodní, evropské i národní úrovni.
 • Genderová rovnost je jedním z hlavních znaků sociální spravedlnosti, lidských práv a demokracie.
 • Zahrnutí obou pohlaví do procesů rozhodování vede k efektivnějšímu rozhodování, které lépe odpovídá potřebám různých skupin občanů.

Základní statistické údaje:

- Evropský parlament: ženy tvoří 30% členů EP, v 15% případů předsedají parlamentním komisím
- Evropská komise: tvoří ji 8 komisařek, což je 32% procent z celkového počtu 25 komisařů
- míra účasti žen ve vládách se v jednotlivých státech EU výrazně liší: Švédsko 45,3%, Finsko 37,5%, zatímco například Francie 12,2% (2003, ze zdrojů EWL)
- průměrné zastoupení žen v národních parlamentech států EU tvoří 24% (2004)

Více statistických údajů:

- EC: Women and men in decision-making (Ženy a muži v rozhodování)
Stránky Evropské komise. Shromážděná data pokrývají instituce Evropské unie, členské státy EU, kandidátské země a země spolupracující v rámci Evropské ekonomické oblasti. Data popisují oblasti politického, veřejného, právního, sociálního a ekonomického charakteru na evropské i národní úrovni.

- Europäische Datenbank - Frauen in Führungspositionen (Evropská databanka - Ženy ve vedoucích pozicích)
Data o ženách ve významných pozicích ve vědě a politice. Byla sesbírána v letech 2001 - 2004.

- Women in National Parliaments (Ženy v národních parlamentech)
Stránky Meziparlamentní unie (Inter-Parliamentary Union). Data shromážděná na základě údajů národních parlamentů k 30. listopadu 2005.

- UNECE Gender Statistics Database (Ekonomická komise Organizace spojených národů: Databáze genderových statistik pro Evropu)
Naleznete se zde soubory genderově oddělených indikátorů z oblastí jako je populace, rodiny, trh práce, ekonomika, vzdělání, veřejní život a rozhodování, zdraví, kriminalita a násilí.)

- UN - Statistics and indicators on women and men (OSN - Statistiky a indikátory týkající se žen a mužů)
Statistiky v šesti specifických oblastech: populace, rodina, zdraví, vzdělání, práce a politika a lidská práva. Data jsou kompilacemi z oficiálních národních i mezinárodních zdrojů.

Nástroje EU:

Doporučení Rady EU 96/694/EC o vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech z 2. prosince 1996:

V doporučení se uvádí, že vyvážená účast žen a mužů na rozhodování je základní součástí a podmínkou demokracie a znamená cestu k rozšiřování idejí, hodnot a chování, jejímž výsledkem má být větší míra spravedlnosti a rovnosti pro muže a ženy ve všech oblastech života společnosti, a cestu k plnému využití lidského potenciálu. Členské státy EU mají přijmout opatření na podporu vyvážené účasti žen a mužů.

K hodnocení genderové rovnováhy v politickém rozhodování schválila Rada EU 22. října 1999 tyto indikátory:

 • Podíl žen v národním parlamentu
 • Podíl žen v regionálních zastupitelstvech
 • Podíl žen v obecních zastupitelstvech
 • Opatření zaměřená na podporu vyrovnané účasti ve volbách
 • Podíl žen v národní vládě a Evropské komisi
 • Zastoupení žen a mužů na ministerských postech
 • Zastoupení žen a mužů na postech náměstků a vrchních ředitelů
 • Podíl žen a mužů mezi vysoce postavenými státními úředníky
 • Podíl žen na nejvyšších soudech a v Evropském soudním dvoře
Rezoluce EP o ženách v rozhodovacích procesech č. 399Y076(01) z 2.března 2000:

Používání kvót bylo odsouhlaseno jako přechodné opatření k dosažení zvýšeného zastoupení žen v politickém rozhodování. Genderová vyváženost byla stanovena na hranici min. 40% zastoupení pro každé pohlaví.

Rozhodnutí Komise vztahující se na genderovou vyrovnanost v komisních výborech a expertních skupinách vzniklých od 19/06/00:

Komise se zavazuje postupně dosáhnout alespoň 40% zastoupení každého pohlaví.

Více informací o podpoře vyrovnaného podílu žen a mužů na rozhodování na úrovni EU najdete na stránkách Evropské komise: Gender balance in decision-making

Členské státy EU a opatření na podporu paritní demokracie:

Belgie

Legitimizace pozitivních akcí uvedená v ústavě vedla k přijetí zákonů podporujících uplatňování rovnováhy mužů a žen na volebních kandidátkách: počet kandidátů jednoho pohlaví nesmí být vyšší než dvě třetiny celkového počtu míst. Další zákony stanovují paritu pohlaví na kandidátkách do evropských, federálních a místních voleb.

Podrobější informace získáte v sekci Příklady z praxe: Ženy v politice

Neziskové organizace:

European Women´s Lobby

Evropská ženská lobby je největší koordinační organizací sdružující národní a evropské nevládní ženské organizace v rámci Evropské unie, má více než 3000 členek v 15 členských státech. Cílem EWL je dosáhnout rovnost žen a mužů v Evropě a zprostředkovávat komunikaci mezi politickými představiteli a ženskými organizacemi na evropské úrovni. Úkolem EWL je podpora rovných práv a příležitostí žen a mužů a obrana zájmů žen žijících v členských státech EU, což zahrnuje i uprchlice, příslušnice etnických minorit a další zranitelné a marginalizované skupiny obyvatel ve společnosti. EWL se také snaží zvyšovat implementaci Evropské sociální politiky a zajistit, aby ženy byly zapojovány do spolupráce mezi EU a dalšími zeměmi.

Mezi aktivity EWL patří informační servis, vydávání tiskových zpráv, mediální kampaně, vydávání publikací aj. Sídlo EWL je v Bruselu, což umožňuje častý kontakt s politickou reprezentací EU. Zástupkyně EWL se například účastní jednání Komise EP pro práva žen a rovné příležitosti - Committee on Women's Rights and Gender Equality

Národní koordinační organizace pro EWL v ČR: c/o Unie katolických žen, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel/fax: +420 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

Hlídací fena

Zajímavým zdrojem informací o postavení žen v politice je český internetový portál Hlídací fena - nezávislý občanský projekt. Vzhledem k dění v EU je zajímavá především sekce Volby do EP, kde naleznete například monitoring kandidátních listin a práce poslanců a poslankyň EP nebo vysvětlení relevantních pojmů. Portál však pravidelně přináší i další informace relevantní vzhledem k EU.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit