Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Vztahy v rodině - Jak na to

Vztahy v rodině


Tradiční rozdělení společnosti na veřejnou - mužskou a rodinnou - ženskou sféru má významné důsledky pro obě pohlaví. Rodina je považována za tradiční doménu žen, kde muž má vymezené pole působnosti a stará se spíše o ”externí” záležitosti. To má jistě vliv na kvalitu vztahu mezi otcem a dětmi. Dnes si stále více mužů uvědomuje, jak důležité a i pro ně osobně přínosné je více se podílet na výchově a péči o děti.

Ženám je sice stále stereotypně předkládáno, že jejich hlavním posláním je být matkou, přesto se nezdá, že by společnost v České republice byla k matkám, resp. rodinám s dětmi přátelská: Kolikrát jsme slyšeli ”užij si dokud nemáš děti”? Kolik známe bezpečných dětských hřišť? V kolika restauracích mají dětské sedačky? V kolika úřadech jsou dětské koutky? Kolik přechodů je bezbariérových? Do kolika dopravních prostředků pohodlně vjedete s kočárkem?

Placená mateřská resp. rodičovská dovolená je sice pro mnohé příjemnou volbou, na druhou stranu mnohé ženy se při využití opravdu dlouhotrvající celodenní péče o děti, která je preferovaná současným sociálním systémem ČR, cítí izolovány a chybí jim prostor pro profesní seberealizaci, navíc se stávají finančně závislými na partnerovi či na dávkách od státu. Omezení výše rodičovského příspěvku bylo již zrušeno, zvýšeno bylo i porodné, a od 1.1.2007 se dle schváleného zákona zvýší i rodičovský příspěvek. Přetrvává však znevýhodnění otců při pobírání peněžité pomoci v mateřství a nedostatečné jsou iniciativy v oblasti podpory slaďování profesního a rodinného života.

Základní statistiky

Úhrnná plodnost: v ČR 1,23 dítěte na ženu (2004, ČSÚ). Průměr v EU je 1,42.
Průměrný měsíční příjem: na jednoho člena domácnosti zaměstnanců bez dětí 11 140 Kč, s dětmi 6 594 Kč (2002)
Umělé potraty: v roce 1995 - 49 531, v roce 2001 - 32 528, v roce 2004 - 27 574 (ČSÚ, 2004)
Antikoncepce: v roce 1995 ji užívalo 27,1 % žen v plodném věku, v roce 2001 to bylo 42,2 %
Neúplné rodiny: V roce 2004 - 11,6 % rodin, v 56,4 % z nich byly přítomny závislé děti. V čele 91,2% stály matky (2004, ČSÚ). Zhruba polovina neúplných rodin v čele s matkou se pohybuje pod hranicí 1,5 násobku životního minima. Například ve Skandinávii mají neúplné rodiny jen cca o 13 % nižší příjmy než rodiny úplné.
Rozvody: celkem 33 060 (2004, ČSÚ), 90,1% svěřeno do péče matky, 7,1% do péče otce, 2,4% do společné péče obou rodičů
Domácí práce: v ČR se do běžných prací zajišťujících provoz domácnosti zapojuje méně než 5% mužů, v EU ženy vykonávají 80% domácích prací (vyjma severských států) a péčí o děti stráví téměř dvojnásobek času ve srovnání s muži (41 hodin týdně oproti 21 hodinám)

Reprodukční zdraví

Reprodukční zdraví definuje Platforma pro akci (přijatá na 4. světové konferenci o ženách pořádané OSN 4.-15. září 1995) jako „stav daný nejvyšší kvalitou fyzického, duševního a sociálního bytí, taktéž i sexuálního zdraví“. Reprodukční zdraví má význam pro zvyšování hodnoty života a osobních lidských vztahů. Rovnost ve vztahu mezi mužem a ženou, týkající se sexuálního soužití a plození dětí spočívá na vzájemné úctě, oboustranném souhlasu a dělbě odpovědnosti. Platforma uznává, že reprodukční práva vycházejí ze základního lidského práva každého páru či jedince rozhodnout se svobodně a zodpovědně, kolik dětí a kdy chce mít. Všichni mají právo získat patřičné informace a rozhodnout se o reprodukci bez diskriminace, donucování a násilí.

Projevy reprodukčního zdraví jsou stále se snižující kojenecká úmrtnost, nízký počet mrtvých novorozeňat a nízká úmrtnost rodiček. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. stanovuje práce a pracoviště, která jsou zakázána všem ženám, těhotným, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým.

Zvláštní oblast tvoří podpora plánovaného rodičovství, která zahrnuje osvětu i faktickou péči.

Umělé přerušení těhotenství

Právo na umělé přerušení těhotenství je chápáno jako právo ženy nakládat svobodně se svým tělem, jako možnost ženy případně obou partnerů zvolit si nejvhodnější řešení v jejich konkrétní situaci. (Dle současného zákona 66/1986 Sb. lze na žádost ženy přerušit těhotenství do 12. týdne. Později jen ze zdravotních důvodů.) Zákaz interrupcí obvykle vede spíše k ohrožení životů žen, protože tajné potraty jsou vykonávány za nevhodných hygienických podmínek, a dalším důsledkem bývá tzv.„potratová turistika“. Zakázání interrupcí tedy nevede k výraznému snížení počtu vykonaných zákroků. Vysoké procento potratů je možné postupně snižovat důrazem na dostupnost antikoncepce, spolehlivou sexuální výchovou a také snahou zlepšit postavení rodičů v naší společnosti.
Podrobnější informace je možné najít na stránkách slovenské asociace Možnost volby, radikální odpůrci potratů se sdružují ve sdružení Hnutí pro život ČR.

Antikoncepce

Rozvoj antikoncepce a její dostupnost významně ovlivňují postavení žen ve společnosti. Umožňuje jim kontrolovat počet dětí i ovlivňovat období, ve kterém by si přály počít. To jim pomáhá určovat čemu se chtějí ve svém životě věnovat, vzniká větší prostor pro angažovanost ve veřejném životě. Zároveň antikoncepce umožňuje zachování bezdětnosti ženám, které si nepřejí být matkami.
www.antikoncepce.cz

Porod

Typické vedení porodu v Česku ponechává hlavní slovo lékařům. Porod je však přirozená součást života ženy a měla by to tedy být ona, kdo má mít při zdravém průběhu největší možnost vše ovlivňovat. Přirozený porod je zmiňován v kontextu rovných příležitostí, protože pro ženy znamená opětovné přebírání vlády nad vlastním tělem. Zároveň přirozené porody více angažují ostatní členy rodiny budoucí rodičky.

Jakou kvalitu péče je možné požadovat? Jaká práva má rodička?
Rozsáhlý výzkum podmínek v českých porodnicích provedlo Sdružení Aperio. Výsledky jsou dostupné v souhrnné publikaci Průvodce porodnicemi ČR - v elektronické (květen 2005) i tištěné (2004) verzi.
Problematikou přirozených porodů a o zodpovědnou a aktivní roli rodičů v péči o své děti se zabývá Hnutí za aktivní mateřství.
Přehledný souhrn informací podložených nejnovějšími lékařskými výzkumy můžete též najít v publikacích nakladatelství One Woman Press: Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2004; Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu, 2002. Publikace z této oblasti vydává též nakladatelství Portál.

Porodní asistentky jsou specialistky na péči o ženu v průběhu normálního těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle současných právních předpisů (zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních) mohou porodní asistentky v ČR - podobně jako v ostatních zemích EU - pracovat samostatně. Je-li porodní asistentka zaměstnaná ve státním nebo soukromém zdravotnickém zařízení, je standardní péče, kterou poskytuje, hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Porodní asistentky s vlastní soukromou praxí však do systému veřejného zdravotního pojištění zatím nejsou prakticky zařazeny, hrazeny jsou pouze vybrané úkony.

- Informace o činnosti porodních asistentek naleznete na stránkách České konfederace porodních asistentek (původní název Česká asociace porodních asistentek).
- Na stránkách Sedmé generace lze najít rozhovor s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou.
- Materiál vyjadřující se k postavení porodních asistentek je také na stránkách serveru Feminismus.cz.

Některé asistentky pomáhají i u porodů doma. V ČR se pravděpodobně jedná o desítky porodů. Informace k porodům doma získáte na stránkách Hnutí za aktivní mateřství. Porody doma však nejsou příliš podporovány.
Více se dozvíte např. v článku Ministryně Součková nechce, aby ženy rodily doma.

Vedle porodních asistentek vám svoji pomoc mohou nabídnout i tzv. duly - vyškolené ženy, které poskytují především psychickou (ale i fyzickou) oporu nově se rodící matce a přispívá k dobrému startu celé nové rodiny. Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí.
Více se dozvíte na stránkách České asociace dul.

Samostatnou otázkou je i možnost realizovat tzv. anonymní porody, kdy je nastávající matce, která se ocitla v tíživé osobní situaci, umožněno neuvést svou totožnost a po porodu dítě zanechat v porodnici. To je potom uvolněno pro adopci. Anonymní porody jsou v České republice prováděny, ale de facto nejsou právně ošetřeny. Přitom jejich přijetí by mohlo snížit počty interrupcí, předejít týrání dítěte a usnadnit nechtěným dětem rychlé získání adoptivní rodiny. Důsledky neplánovaného těhotenství většinou dopadají pouze na ženy, a to i v případě, kdy například byly znásilněny. Anonymní porody tedy mohou být způsobem jak pomoci matce i dítěti.

V České republice je možné v případě porodu nechtěného dítěte kontaktovat zařízení Fondu ohrožených dětí pro děti vyžadující okamžitou pomoc - tzv. Klokánky. Zde je nepřetržitá služba a zaměstnankyně tak mohou dítě převzít v jakoukoliv hodinu.
Novinkou je instalace tzv. babyboxů - míst, kam je možné dítě bezpečně anonymně odložit. První box v ČR byl otevřen v červnu 2005 ve zdi GynCentra v Praze (Hloubětínský zámeček, Praha 9, Hloubětínská 3); druhý pak v listopadu 2005 v Brně (Nemocnice Milosrdných bratří, Polní ul. 3). Více informací poskytne občanské sdružení Statim.

Další užitečné informace můžete získat v internetové Poradně pro těhotenství, porod a šestinedělí sdružení Aperio.

Slaďování rodičovství a zaměstnání

Opatření, která podporují lepší sladění práce a péče o děti, umožňují mužům více být se svými dětmi a pro ženy znamenají větší prostor pro vlastní realizaci. Důležitým důsledkem snahy lépe skloubit péči o děti se zaměstnáním je i větší propojení rodinného a pracovního prostoru, což například umožní dětem získat konkrétnější představu o zaměstnání rodičů.
(Slaďování péče o děti s rodičovstvím - viz Oblast Trh práce.)

Mateřská a rodičovská dovolená

Péče o děti je tradičně považována za ženskou doménu, mateřská (resp.rodičovská) dovolená, tak jak ji známe dnes (3-4 roky celodenní péče), je ale relativně novým opatřením. V současné podobě a při oučasném finančním zabezpečení je mateřská (rodičovská dovolená) mezi evrospkými zeměmi v ČR výjimečná. Možnost takto intenzivně se věnovat péči o dítě a zároveň domácnosti jistě uvítá mnoho žen. Současný sociální systéme ČR tuto péči preferuje. Na druhou stranu je ovšem pro významnou skupinu žen tento model velmi problematický – na mateřské dovolené se cítí být v izolaci, nemají možnost dále rozvíjet své schopnosti, chybí jim prostor pro profesní seberealizaci, navíc se stávají finančně závislými na partnerovi či na dávkách od státu. Často se přidává i neporozumění s partnerem, který má zkreslené představy o tom, jaké to je být několik let doma s dítětem.

V poslední době bylo zrušeno omezení výše rodičovského příspěvku, bylo zvýšeno porodné, a od 1.1.2007 se dle schváleného zákona zvýší i rodičovský příspěvek. Přetrvává však znevýhodnění otců při pobírání peněžité pomoci v mateřství (viz publikace Nebojujte s úřady) a nedostatečné jsou iniciativy v oblasti podpory slaďování profesního a rodinného života (viz sekce Trh práce).

Jako důležité a potřebné jsou vnímány iniciativy ve dvou směrech: opatření, která lépe umožní sladit péči o děti a zaměstnání, a cílené zlepšování společenského postavení rodičů.

 • Porodné: (dávka státní sociální podpory) Nárok na porodné má žena, která porodila dítě, pokud je hlášena k trvalému bydlišti na území ČR (nárok má i žena, která po porodu o dítě nezačne pečovat a dá souhlas k osvojení, i pokud porodí dítě mrtvé nebo pokud dítě po porodu zemře). Výše porodného je od 1.4.2006 17 500 Kč (1 dítě), 52 500 Kč (dvojčata).

 • Peněžitá podpora v mateřství (tzv.mateřská dovolená): dávka nemocenského pojištění, poskytuje se pouze ženě. Nástup 6 týdnů před porodem, celková doba trvání je maximálně 28 týdnů. Nastoupí-li žena z vlastní vůle déle než 6 týdnů před porodem, poskytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství pouze po dobu 22 týdnů. Osamělá matka (za osamělou matku nejste považována v případě, kdy žijete s druhem déle než 3 měsíce) nebo matka, která porodí více dětí, má nárok na peněžitou podporu v mateřství po dobu 37 týdnů. Peněžitá pomoc se poskytuje za kalendářní dny.
  Výše činí 69% denního vyměřovacího základu zjištěného z rozhodného období ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče.
  Nárok otce na peněžitou podporu v mateřství vzniká v případech, kdy (a) matka dítěte zemřela, (b) otec pečuje o dítě, které mu bylo svěřeno a je-li svobodný, rozvedený nebo ovdovělý a nežije s družkou (c) pečuje o dítě, o něž dle lékařské zprávy matka nemůže pečovat ze závažných zdravotních důvodů. V součastnosti je v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR projednáván návrh zákona o nemocenském pojištění, který by mužům pečujícícím o dítě od sedmého týdne umožnil pobírat tento příspěvek.

  Podrobnosti o PPM najdete na stránkách sdružení Aperio, případně se můžete podívat nebo zeptat v poradně.
  Informace najdete také na stránkách MPSV v sekci Nemocenské pojištění.

 • Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek:
  Rodičovská dovolená (upravuje Zákoník práce 65/1965 Sb.) přísluší ženě na její žádost po skončení mateřské dovolené do tří let věku dítěte. Otci dítěte přísluší - na žádost - od narození dítěte rovněž do tří let jeho věku, přičemž mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou oba rodiče čerpat současně. Novela zákoníku práce s účinnosti od 1. ledna 2001 stanovila, že je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. V tomto případě přetrvává zaměstnanecký poměr.

  Rodičovský příspěvek (§30 zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře) je dávka státní sociální podpory, která má umožnit rodiči, aby se celodenně věnoval péči o dítě. Narozdíl od peněžité podpory v mateřství (viz.výše) jej může pobírat matka i otec, nikdy však oba zároveň, není ani možný souběh pobírání peněžité podpory v mateřství a rodičovského příspěvku. Příspěvek může rodič získat pokud (a) má trvalý pobyt v ČR nebo přechodný pobyt cizinců od jehož hlášení uplynulo 365 dní, (b) osobně a celodenně pečuje o dítě mladší 4 let nebo o dítě dle posouzení lékaře dlouhodobě zdravotně postižené mladší 7 let (rodičovská dovolená se uděluje maximálně do tří let věku, při péči o dítě do čtyř let věku netrvá zaměstnanecký poměr, ale stát za rodiče pobírajícího příspěvek hradí sociální a zdravotní pojištění), výše dalšího přivýdělku se již nezjišťuje, rodiče jsou však povinni během výkonu zaměstnání zajistit adekvátní péči o dítě jinou zletilou osobou, dítě nesmí být umístěno v jeslích nebo mateřské školce více než pět dní v měsíci; v součastnosti činí rodičovský příspěvek 3.635 Kč, je-li rodič sám nezaopatřeným dítětem potom se částka zvyšuje na 3.835 Kč. Od 1.1.2007 bude (podle zákona č. 112/2006 Sb.) zvýšen na cca 7.600 (resp. 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje.). Více informací o rodičovském příspěvku najdete na stránkách sdružení Aperio, nebo se můžete podívat či zeptat v jeho Poradně.

 • Další dávky státní sociální podpory, které mohou být poskytovány rodinám s dětmi jsou následující:
  – přídavek na dítě
  - sociální příplatek
  - příspěvek na dopravu
  - příspěvek na bydlení
  Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - Státní sociální podpora; v dokumentech Občanských poraden

 • Daňové úlevy pro rodiče: nepřímo jsou rodiče podporováni i daňovými úlevami, které jsou v kompetenci Ministerstva financí České republiky, jedná se především o daňové zvýhodnění na vyživované dítě (sleva na dani, případně daňový bonus) a daňový odpočet na manžela či manželku, nověji též o společné zdanění manželů (od zdaňovacího období 2005), jehož dopady vzhledem k podpoře postavení na trhu práce jsou chápány jako sporné, neboť se může stát, že natolik sníží význam příjmu ženy pro rodinu, že pro ženu bude v principu stejně výhodné zůstat v domácnosti jako jít do práce. Více v článku Past na ženy (Reflex, 32/2005).

* Základní informace v kapitole Mateřská a rodičovská dovolená vycházejí především z informací sdružení Aperio - sekce Sociální zabezpečení, z informační brožury Nebojujte s úřady a z online Poradny pro rodiče .
* Důležité údaje lze nalézt také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - sekci Rodina nebo na portálu České správy sociálního zabezpeční.
* Kompetence v oblastech dávek státní sociální podpory mají od 1.1.2004 úřady práce.
* Stručný výklad opatření k mateřské a rodičovské dovolené připravený pro Ministerstvo vnitra.
* Pro srovnání uvádíme také základní informace o mateřské a rodičovské dovolené v zemích EU.

Mateřská centra

Jsou jednou z možností, jak se vyrovnat s případnými negativními důsledky v ČR typické mateřské resp. rodičovské dovolené obnášející obvykle tři roky v domácnosti a tedy častou sociální izolaci, ztrátu kontaktu s profesí aj. MC obvykle zřizují samy matky, podílí se na jejich samosprávě a zajišťují programovou náplň, centra jsou však otevřená všem zájemcům. MC poskytují maminkách prostor pro seberealizaci, jsou místem, kde se mohou setkávat s novými lidmi. Dětem umožňují kontakt s vrstevníky a zároveň zprostředkovávají pohled na maminku nejen jako na ženu v domácnosti.
Více informací najdete na stránkách Sítě mateřských center. Tamtéž najdete rozhovor s Lucií Slaukovou, spoluzakladatelkou MC v Poděbradech. Inspirativní je též rozhovor s Rut Kolínskou, zakladatelkou Sítě MC v České republice, který byl publikován v Respektu.

Otcové na rodičovské dovolené

Podléhání stereotypu, že pro výchovu se lépe hodí ženy, a pro práci muži, přináší negativní důsledky oběma pohlavím. Tak jako jsou ženy podhodnocovány na trhu práce, muži nejsou považováni za dostatečně kompetentní v péči o děti. V současnosti však mluvíme o tzv. nových mužích, kteří jsou aktivními otci - pečují o své děti od raného věku, preferují blízkost a citovou zúčastněnost.

Uplatňování principu rovných příležitostí tedy přináší toleranci a uznání jiných způsobů uspořádání péče o dítě.
Jaké mohou být je možné zjistit třeba v článku Tomáše Feřtka: Matkové a děti (časopis Reflex 43/2000).
Rodičovství a jeho různým formám bylo věnováno celé číslo časopisu Gender - rovné příležitosti - výzkum, Ročník 6, číslo 1/2005, některé texty jsou k dispozci na www.genderonline.cz.

Rozvody

 • Střídavá a společná péče: Je umožněna od roku 1998 novelou Zákona o rodině. Jde o uspořádání, která umožňují rovnost ve výkonu rodičovských práv i povinností, a jsou možným řešením, jak zajistit rovné postavení muže a ženy. Nelze je však aplikovat ve všech případech.
  Viz článek Co přináší oběma stranám střídavá péče o děti po rozvodu a diskuse s názvem Nemáte někdo zkušenosti se střídavou výchovou dětí rozvedených rodičů? na www.rodina.cz.
  Střídavé péči se věnuje i příspěvek Mgr. Radky Radimské v bulletinu Gender - rovné příležitosti – výzkum

 • Výhradní svěření dětí do péče: Obvykle jsou svěřovány pouze matce, což jednak klade nepřiměřené nároky na matku jako jedinou vychovatelku a zároveň neumožňuje dostatečnou účast otce na výchově (může se projevit tzv. syndrom zavrženého rodiče - více například v článku PhDr. Šárky Gjuričové na www.rodinnaterapie.cz).
 • Problematické je též postavení samoživitelek a samoživitelů. Zejména osamělé matky se často stávají závislými na podpoře státu, jejich postavení by zlepšila lepší dostupnost profesionální péče o děti (různé typy jeslí, mikrojeslí a mateřských školek, možnosti najmout au-pair aj.) a podpora opatření, která lépe umožní sladit rodinu se zaměstnáním
  (Viz sekce Trh práce)

Neplacená práce

V současné době se otevírá diskuse nad ohodnocením práce v domácnosti. Je kritizováno zjišťování HDP, které zahrnuje pouze ekonomické ukazatele a opomíjí práci v domácnosti, péči o děti, dobročinné aktivity a další činnosti. Tyto činnost jsou tradičně pojímány jako ženské, což se sice pozvolna mění, ale jejich přínos je ale jednoznačně podhodnocován. Tak například, člověk, který dá své staré rodiče do domova důchodců, kde na péči připlácí, se na tvorbě HDP podílí významněji než člověk, který zůstane v domácnosti a o staré rodiče pečuje. Řešení této situace není jednoznačné, nabízí se možnosti jako je navýšení relevantních sociálních dávek, započítání těchto druhů práce do důchodu a nároku na sociální dávky, úhrada této práce, zavedení dalších ekonomických ukazatelů.

 Použitá a doporučená literatura

Související dokumenty:
Sestry a porodní asistentky ve službách zdraví - strategie vzdělávání (2000)
Publikace Nebojujte s úřady (2003)
Občanské poradny - dokumentySouvisející odkazy:
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
Česká asociace dul
Česká konfederace porodních asistentek
Česká správa sociálního zabezpečení
Dětská práva.cz
Evropská komise - genderová rovnost
Hnutí za aktivní mateřství
Maternita - občianske združenie
Mateřská centra v ČR
Ministerstvo práce a soc. věcí - Rodina
Nadace Mateřská naděje
Nemocnice Vrchlabí - přirozené porody
One Woman Press - nakladatelství a vydavatelství
Pražské matky
Rodina.cz
Rovné příležitosti v Kormidle - katalogu odkazů občanské společnosti
Rovnost.sk
Sdružení Spravedlnost dětem

Související zákony:
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon o péči o zdraví lidu
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
Zákon o rodině
Zákon o sociálním zabezpečení
Zákon o státní sociální podpoře
Zákon o umělém přerušení těhotenství
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Zákon o zaměstnanosti
Zákon o životním a existenčním minimu
Zákoník práce


Související zprávy:

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti

25.7.2006 - Vyšla nová čísla Zpravodaje o reprodukčních právech a Zpravodaje rovné příležitosti ve strukturálních fondech
Gender Studies, o.p.s. vydalo druhé číslo Zpravodaje na téma reprodukční práva a nové číslo Zpravodaje rovné příležitosti ve strukturálních fondech.
kategorie: Rovné příležitostiVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   3. 9. 2003 Petr
Vztahy v rodině.
 
   5. 9. 2003 Jana
Vztahy v rodině.
 
   5. 9. 2003 Petr
Vztahy v rodině.
 
   17. 9. 2003 Emma
Vztahy v rodině.
 
   17. 9. 2003 Emma
Vztahy v rodině.
 
   17. 9. 2003 Petr
Vztahy v rodině.
 
   18. 9. 2003 Tereza
Vztahy v rodině.
 
   19. 9. 2003 Emma
Vztahy v rodině.
 
   15. 6. 2011 Starly
AaEYgVKMBiAabQjCvD
 
   17. 6. 2011 Makaela
SCRfUSKtyTYVP
 
   22. 9. 2003 Petr
Vztahy v rodině.
 
   30. 9. 2003 Cyann
Vztahy v rodině.
 
   30. 9. 2003 Petr
Vztahy v rodině.
 
   10. 3. 2004 Olga
Vztahy v rodině.
 
   26. 4. 2004 Michala
Vztahy v rodině.
 
   17. 11. 2003 K.M.
Zajímavý názor na porody...
 
   3. 8. 2004 tereza
Zena a moc v rodine
 
   13. 9. 2004 R.Pavelak
Ach jo - zase jen reci
 
   20. 11. 2006 Němcová Romana
porodné
 
   23. 9. 2007 eva
chci být dula ale nevím,koho oslovit,můžete mi někdo poradit na můj mail,pohankovaev@seznam.cz?
 
   10. 6. 2010 denisa
samoživitelka
 Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová, Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit