Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Trh práce - Jak na to

Trh práce


Tradiční pojímání ženské pracovní síly a často striktní rozdělení trhu práce přináší ženám mnohá úskalí při profesním rozvoji a uplatnění. Tradiční náhled „muž živitel rodiny“ a „žena – matka - pečující o děti a domácnost“ neobstojí už jen vzhledem ke stále se zvyšující vzdělanosti žen. Navíc již desítky let je většina českých rodin závislá na příjmech obou partnerů. Nemluvě o tom, že faktické rozdíly mezi příjmy mužů a žen brání mužům více se účastnit na péči o děti, protože v případě, kdy je žena na mateřské, resp. rodičovské dovolené, jsou nuceni výrazněji se zaměřit na materiální zabezpečení rodiny.

Problém sladění kariéry a rodiny je také způsoben tím, že pracovní pozice je v podstatě definována neutrálně, bez ohledu na osobní a rodinnou situaci zaměstnance či zaměstnankyně, což však v našich podmínkách nepoměrně lépe vyhovuje mužům. Pro ženy se pak mateřství, resp. předpokládané budoucí mateřství a potenciální péče o děti, stává handicapem. Jak by se situace změnila, kdybychom přestali uvažovat o „matkách s dětmi“, ale o „rodičích s dětmi“?

Také model sociální politiky, kde je rodiči (obvykle matce) poskytován příspěvek za to, že zůstává s dítětem doma, jen podporuje problematické postavení žen na trhu práce. Matka pobírající mateřský či rodičovský příspěvek je obvykle ekonomicky závislá na partnerovi či na státu, s tím, že v současnosti je velmi málo prostředků pro návrat do zaměstnání a k soběstačnosti. Vzhledem k vysoké zaměstnanosti žen v České republice (ženy tvoří 44,8% zaměstnaných na českém trhu práce) jsou programy na podporu rovných příležitostí jistě zajímavé a nezbytné i pro zaměstnavatele.

Základní statistické údaje:

Zaměstnanost žen: zaměstnanost českých žen je vysoká, v roce 2004 tvořily 44,2% všech ekonomicky aktivních; 8,3% žen pracuje na zkrácený úvazek oproti 2,3 % mužů (ČSÚ);

Nezaměstnanost: v roce 2004 ČR 9,9% ženy, 7,0% muži;

Platové rozdíly: Gender Pay Gap - relativní rozdíl mediánu (=střední hodnota) mzdy mužů a žen. Částečně jej lze vysvětlit například odlišným odvětvím nebo odpracovanou dobou. Mediánová mzda žen v roce 2004 dosahovala 80,9% mzdy mužů (GPG= 19,1%), podle údajů ČSÚ (2005).

Podíl na vedoucích funkcích (zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci): ženy tvoří 27,8 % mezi zákonodárci, vedoucími a řídícími pracovníky (ČSÚ, 2005).

Oborové rozdělení podle pohlaví: - 100 % žen nacházíme v profesích jako jsou: učitelky v MŠ, sestry intenzívní péče, obsluha šicích a vyšívacích strojů, ženské sestry, porodní asistentky
- 97,6 % zastoupení žen je v profesi ošetřovatelé/ky, všeobecné zdravotní sestry, pečovatelé/ky v domácnosti
- oproti tomu téměr nulové zastoupení žen najdeme v profesích jako zedníci, kameníci, omítkáři, strojvedoucí, řidiči sanitních vozů, nákladních automobilů, tesaři a truhláři.

Základní principy

Informovanost: podrobnosti o právech a o existujících iniciativách na podporu rovných příležitostí žen a mužů, seznámení s aktuálními legislativními úpravami

Otevřenost: problémy pojmenovávat pravými jmény, označit případnou diskriminaci

Konkrétní opatření:

  • nediskriminující inzerce: v inzerátech nabízejících práci uvádějte název profese pro oba rody (prodavač/ka), rovný přístup k zaměstnání je nutné zajistit dle Zákona o zaměstnanosti, vyjímky určuje (Zákoník práce §1)- z podstaty práce může vyplývat nutnost zaměstnat buď ženu nebo muže, nebo existují omezení určená přímo Zákoníkem práce.
  • přijímací pohovory: zaměřte se na kvalifikaci, zkušenosti uchazeče či uchazečky a na jeho/její motivaci pro danou práci, otázky směřující do soukromí jsou vzhledem k pracovní situaci neopodstatněné a zákon o zaměstnanosti z října 2004 takové otázky zakazuje, zvažte realizaci výběrových řízení za účasti více osob, je snadnější eliminovat vliv individuálních předsudků
  • kariérní postup: důležité je stanovit konkrétní a transparentní kritéria definující možnosti a podmínky postupu (kvalifikace, hodnocení pracovního výkonu atp.). V praxi se ukazuje, že množství pracovníků, resp.pracovnic, postupuje převážně díky neformálním kontaktům s vedením podniku, což významně znevýhodňuje ty zaměstnance a zaměstnankyně (např. rodiče malých dětí), kteří sice mohou podávat plnohodnotný výkon v práci, ale už jim nezbývá čas pro neformální komunikaci nad rámec svých povinností.
  • zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba, sdílené úvazky, home office: opatření umožňující rodičům malých dětí rychlejší návrat do zaměstnání i snazší skloubení práce s péčí o dítě. Je však důležité, aby takto upravené úvazky byly plnohodnotné vůči obvyklým plným úvazkům s fixní pracovní dobou, jinak bude opět řada zaměstnanců (např. rodiče s malými dětmi) značně znevýhodněna.
  • vzdělávání: při nabídce vzdělávání zhodnoťte dostupnost kursů pro všechny pracovníky a také bez rozdílů všechny vybízejte k účasti. Vhodné je zvážit kursy určené pro zaměstnance/kyně, kteří se vrací po delší pauze (mateřská či rodičovská dovolená, nemocenská aj.). Zvažte možnost informačních seminářů či workshopů přímo k problematice diskriminace na pracovišti, práv zaměstnaných s ohledem na pohlaví či k aktivnímu překonávání genderových stereotypů
  • systém ohodnocení: nejen pro dodržování rovných příležitostí je vhodné připravit transparentní systém ohodnocení zaměstnaných, který definuje „hodnoty“ konkrétních pozic či úkolů a je tedy jednoznačným vodítkem pro hodnocení dle množství, kvality a důležitosti provedené práce, důležité je, aby byla stejně hodnocena stejná práce i práce stejné hodnoty (upravuje Zákoník práce)
  • slaďování kariéry a péče o děti: „pracovní prostředí přátelské k rodině“ aplikuje nejrůznější mechanismy, které umožňují rodičům co nejlépe skloubit péči o děti s kariérou. Kromě výše uvedených alternativních typů úvazků a specifického vzdělávání, se může jednat o zřízení dětského koutku na pracovišti (nebo přímo firemní miniškolky). Dále je možné vytvořit individuální plány postupného návratu do zaměstnání a různé způsoby jak informovat o činnosti organizace ty, kdo jsou delší dobu mimo pracoviště (z důvodu mateřské či rodičovské dovolené, dlouhodobého onemocnění aj.) – jednou z možností jsou pravidelné e-mailové nebo tištěné zpravodaje apod. Nenáročnou možností jak propojit rodinnou a pracovní sféru je realizace dnů pro děti a rodiče na pracovišti
  • mentoring, supervize: prostředky jak efektivně předávat informace a zejména zkušenosti mezi zaměstnanci; v případě nižšího zastoupení žen v managementu lze například nabídnout mentoring zkušené manažerky ženě v nižší manažerské linii, vhodně zvolená forma supervize může pomoci matkám, resp. otcům, po návratu z mateřské/rodičovské dovolené rychleji se zapracovat. Mentoring i supervize jsou pro organizaci výhodným způsobem, jak využít a udržet důležité znalosti a informace vázané na konkrétní osobu.

Možnost pracovat na mateřské a rodičovské dovolené

Právní předpisy nestanoví žádný zákaz výdělečné činnosti po dobu mateřské (době pobírání peněžité pomoci v mateřství) nebo rodičovské dovolené, ani neomezují výši přivýdělku. Je však potřeba splňovat podmínky stanovené zákonem.

Výdělečná činnost při mateřské dovolené

Během mateřské dovolené - pobírání peněžitého příspěvku v mateřství (jež je poskytován po dobu 28 týdnů v souvislosti s porodem) nemůžete vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání, ze kterého je Vám peněžitá pomoc v mateřství vyplácena. Žena však může mít příjem z jiné pracovní činnosti, vykonávané i na základě živnostenského listu.

Výdělečná činnost při zachování nároku na rodičovský příspěvek - v době rodičovské dovolené

Jiná situace je v době čerpání rodičovské dovolené, resp. v době, kdy rodič pobírá rodičovský příspěvek, který lze pobírat při splnění zákonem stanovených podmínek do 4 let věku dítěte. Při pobírání rodičovského příspěvku si můžete přivydělávat, a to dokonce neomezeně, pokud splníte zákonem stanovené podmínky:
- Rodičovský příspěvek náleží rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do čtyř let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, pokud rodič na dobu své výdělečné činnosti zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou.
- Dítě do 3 let může při výdělečné činnosti rodiče navštěvovat jesle nebo mateřskou školku apod. nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci (za návštěvu se považuje každý den, kdy dítě jesle nebo uvedené zařízení navštíví, bez ohledu na délku doby trvání návštěvy). Dítě od 3 let může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

Pro výdělečnou činnost lze využít jak institutu vedlejšího pracovního poměru (§ 70 zákoníku práce), tak můžete vykonávat výdělečnou činnost na základě dohody o provedení práce (§ 236 zákoníku práce), pokud předpokládaný rozsah práce není vyšší než 100 hodin v kalendářním roce. Či můžete uzavřít dohodu o pracovní činnosti (§ 237 zákoníku práce), pokud rozsah práce nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Na koho se lze obrátit

Odbory: Výbor pro rovnost Českomoravské konfederace odborových svazů se zabývá zavedením aktivní politiky rovných příležitostí do činnosti odborů obecně, podporuje též vyšší zastoupení žen v odborech (na všech pozicích). Jste-li zaměstnáni ve firmě, kde je činná odborová organizace, můžete se na Výbor pro rovnost obrátit s žádostí o podrobné informace o postupech, které může vaše konkrétní odborová organizace v otázce rovných příležitostí uplatňovat.

Úřady práce: Úřady práce jsou pověřeny kontrolou nad dodržováním rovných příležitostí na pracovišti, máte-li podezření na diskriminaci (nejen z důvodu pohlaví), je možné anonymně informovat příslušný Úřad práce, který záležitost prošetří (na základě písemné dokumentace) a případně má pravomoc udělit peněžní pokutu.

Nevládní neziskové organizace:

Český helsinský výbor: nabízí právní pomoc ženám, které byly na pracovišti diskriminovány
Gender studies, o.p.s.: realizace výzkumů a studií, publikace z oblasti trhu práce, provoz Informačního centra se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství - nabízí informace zejména v souvislosti s postavením rodičů na trhu práce, k dispozici je on line poradna.
- tyto organizace nabízejí informace, případně kontakty na advokátky, které se orientují v oblasti pracovního práva vzhledem k rovným příležitostem.

 Použitá a doporučená literatura

Související dokumenty:
Zpráva z výzkumu: Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001
Genderový balíček 3/2005 - Ženy a trh práce
Příloha Genderového balíčku 3/2005 - Analýza zákoníku práce


Související odkazy:
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
Český helsinský výbor
Dětský koutek na Fakultě sociálních studií MU v Brně
Evropská kontaktní skupina
Gender Management
Gender Online
ING Nationale Nederlanden
Moravská asociace manažerek a podnikatelek
Možnosť volby
Partners Czech
Rovné příležitosti v Kormidle - katalogu odkazů občanské společnosti
Soutěž na Slovensku "Zamestnávateľ ústretový k rodině" (Zaměstnavatel vstřícný k rodině)
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR
Středočeská asociace manažerek a podnikatelek
Trh práce a rovné příležitosti žen a mužů na stránkách MPSV
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Související zákony:
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
Zákon o sociálním zabezpečení
Zákon o státní sociální podpoře
Zákon o zaměstnanosti
Zákoník práce


Související zprávy:

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitostiVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   19. 9. 2003 Emma
Hm
 
   5. 11. 2012 Jméno není důležité, důležité je, kým jsme
Nedivte se
 Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit