Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Trh práce - Zákony

České právo je plně harmonizováno s direktivami EU, postupně probíhá implementace novějších direktiv. Neexistuje však komplexní zákon, který by jasně definoval, co je diskriminace, sexuální obtěžování, a který by zajistil zaměstnaným dodržování principů rovnosti. To obsahuje návrh tzv. antidiskriminačního zákona, který je momentálně v procesu schvalování (2005). Více informací www.diskriminace.cz . Problematiku rovných příležitostí v pracovně právních vztazích upravují především Zákon o zaměstnanosti, novela platná od 1.10.2004, a novela Zákoníku práce platná od 1.1. 2001.

Zákoník práce

Zákoník práce §1 ukládá zaměstnavatelům povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, dále zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci a to i vůči lidem, kteří zaměstnanci nejsou, ale o místo se ucházejí. Princip rovného zacházení však neplatí v případech, které vymezuje zákon (např. pro ženy platí zákaz práce při těžbě nerostů, ražení tunelů a štol pod zemí) nebo existuje věcný důvod spočívající v povaze práce (např. nelze muže přijmout na pozici kojné). Každý kdo se o porušení povinnosti zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení dozví, je oprávněn informovat (i anonymně) úřad práce, který provede kontrolu a případně může udělit pokutu do výše 250 000 korun (při opakovaném selhání až do výše 1 000 000 Kč). Samotné osobě, která byla diskriminována kvůli svému pohlaví, dává Zákoník práce §7 možnost domáhat se u soudu:

  • aby bylo upuštěno od jednání, kterým je porušována zásada rovného zacházení mezi muži a ženami
  • aby byli odstraněny následky tohoto porušování a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění

Výše uvedenou osobu může být nejen zaměstnanec či zaměstnankyně, ale také osoba, která zaměstnána již není (byla propuštěna), nebo osoba, které bylo odepřeno zaměstnancem či zaměstnankyní se stát. Občanský soudní řád stanoví, že „ve věcech pracovních má soud skutečnosti , tvrzené o tom, že žalobce byl přímo či nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak“.

Zákoník práce v §1 též vymezuje i pojem obtěžování. Jedná se o jednání na pracovišti, které je zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevhodné urážející a má přímo za účel snížení jeho lidské důstojnosti a vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího pracovního prostředí.

Zaměstnanci, kteří se zákonným způsobe domáhají svých práv, nemohou být jakýmkoliv způsobem postihováni či znevýhodňováni. V souladu s Listinou základních práv a svobod zaručuje Zákoník práce zvláštní ochranu těhotným ženám i rodičům malých dětí (§154 a §270), a upravuje možnosti mateřské dovolené a rodičovské dovolené pro muže (§157 až § 160 Zákoníku práce).

Zákon o zaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti §1 zajišťuje právo na zaměstnání bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženské či politické smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizací a jiných sdružení , národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav, věk, manželský nebo rodinný stav nebo povinnosti k rodině. Obecná ustanovení §1 dále zakazují činit nabídky zaměstnání, která jsou v rozporu s ustanoveními odstavce 1, dodržování tohoto zákazu zaměstnavateli a zprostředkovatelnami práce je oprávněn kontrolovat úřad práce.

Další opatření je možné nalézt například v zákonu o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku §1 stanovuje, že zaměstnancům náleží bez rozdílu pohlaví stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ()

Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství ()

Zákon o sociálním zabezpečení ()

Zákon o státní sociální podpoře ()

Zákon o zaměstnanosti ()
ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce ()


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz