Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Gender - Vysvětlení některých základních pojmů

Diversita - rozdílnost hodnot, postojů, kulturních perspektiv, víry, etnického zázemí, sexuální orientace, schopností, znalostí a životních zkušeností každého jednotlivce v jakékoliv skupině lidí.

Gender – koncept, který odkazuje na sociální rozdíly a role (v protikladu k bilogickým rozdílům) mezi muži a ženami. Genderové postavení je naučené, může se měnit v čase. Může existovat v různých variantách i v rámci jedné kultury, často se ale liší zejména mezi kulturami. Gender je konstruován jako kategorie asymterická. Vše, co je spojováno s maskulinitou (např. objektivita, racionalita, aktivita apod.) je v naší kultuře vnímáno jako odlišné a hodnotnější a nadřazené tomu, co je feminní. Gender např. strukturuje i naši individuální identitu – každá a každý z nás reprodukuje vlastní feminitu nebo maskulinitu v tom, jak chodíme, jak sedíme, jak držíme tělo, jak se oblékáme.

Gender impact assessment/ Zhodnocení vlivu dle genderu- návrhy opatření jsou prozkoumány vzhledem k možnému rozdílnému vlivu na muže a ženy, jsou přijímána taková opatření, která minimalizují či přímo odstraňují diskriminační vlivy a která podporují genderovou rovnost.

Další informace Oddělení pro genderovou rovnost, Irsko

Gender(ová) role – soubor zjevných i skrytých předpisů platných pro chování a jednání žen a mužů a vztahů mezi nimi. Ženám a mužům jsou v rámci genderových rolí připisovány různé práce, hodnoty, povinnosti a odpovědnosti. genderové role se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny, vzdělávacího systému, zaměstnání a celospolečenských norem a hodnot.

Gender(ová) identita – subjektivní v čase přetrvávající vědomí sebe sama jako muže nebo ženy.

Gender mainstreaming - Uplatňování GM v podstatě znamená při rozhodování zahrnout následující tři body:

  • jaké zdroje jsou dostupné ženám a mužům? má některá skupina méně zdrojů? Má některá skupina zhoršený přístup ke zdrojům? Pokud ano, je potřeba věnovat se změně této situace;
  • existují rozdíly mezi každodenní činností mužů a žen? Jsou služby a opatření poskytována tak, aby z nich muži i ženy mohli těžit pokud možno, co nejrovnějším dílem?
  • Jaká je reprezentace žen a mužů v organizaci? Jsou rovnoměrně zastoupeni i rozhodovacích funkcích? Je nasloucháno stejně vážně hlasům mužů i žen?

GM je strategie pro dosažení rovnosti žen a mužů spočívá v začlenění hlediska obou pohlaví do každodenních otázek, na všech úrovních rozhodování a ve všech oblastech politiky. Všechny návrhy jsou zvažovány z hlediska příležitostí žen a mužů s cílem dosáhnout rovnosti, která je podporována změnou norem a přerozdělením moci a zdrojů v dané oblasti.

Gender mainstreaming a Evropská unie

Další informace Oddělení pro genderovou rovnost zaleženého vládou Irska

Genderově neutrální - opatření, které nemá rozdílný dopad pro muže a ženy, a to ani v negativním ani v pozitivním smyslu.

Genderová rovnost - koncept zahrnující právo všech lidských bytostí na rozvoj svých osobních schopností a možnost rozhodování neomezenou přísnými genderovými rolemi; rozdílné chování, cíle a potřeby žen a mužů jsou brány v úvahu a jsou srovnatelně hodnoceny.

Genderově slepý - opatření, která ignorují dimenzi genderové rovnosti, v důsledku mají rozdílný dopad dle pohlaví.

Feminismus (feminismy) – toto různorodé hnutí má své počátky na konci 18. a na začátku 19. století a vychází z přesvědčení o nerovném postavení žen ve společnosti. Feministky první vlny usilovaly především o dosažení základních občanských práv, jako je volební právo, právo na vzdělání a na majetek. V druhé vlně se feminismus rozvíjel v 60. letech 20. století v USA, kdy byl úzce spojen zejména s bojem na lidská práva pro všechny.

Feministky poukazují na to, že ženy jsou ve společnosti podceňovány, nemají rovnoprávné zastoupení v politice či odborech, jejich práce v domácnosti a při výchově dětí není nijak hodnocena a nemá dostatečnou prestiž.

V dnešní době mluvíme o třetí vlně feminismu – jejím cílem je rozvíjet dosažená ženská práva. Feministky třetí vlny nevidí v mužích nepřátele, naopak usilují o společný dialog.

Feministky se zabývají širokou škálou oblastí a vycházejí z různých teorií, není tedy možné mluvit o feminismu jako uceleném hnutí. Některé požadavky jsou však společné: 1.stejné mzdy žen a mužů za stejnou práci, 2. stejné příležitosti a stejný přístup ke vzdělání mužů a žen, 3. možnost antikoncepce a interrupce, 4. společné formy péče o děti, 5. právní a finanční nezávislost všech žen, 6. ukončení diskriminace lesbiček, 7. ochrana všech žen bez ohledu na jejich status před jakýmikoliv formami násilí, 8. přeformulování všech zákonů, ale i přestrukturování institucí, které zvýrazňují mužskou dominanci a umožňují agresi mužů vůči ženám.

Pohlaví – zahrnuje základní fyziologické rozdíly mezi muži a ženami, zejména tedy odlišnosti týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic.

Slovník genderových pojmů - stránky Genderonline.cz

Glosář na téma genderová rovnost v angličtině - stránky Evropské komise

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit