Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Finanční podpora z EU, strukturální fondy - Jak na to

Finanční podpora z EU, strukturální fondy


Chcete získat finanční pomoc ze zdrojů EU a nevíte kde získat základní informace? Co vůbec EU financuje a jaké nástroje k tomu používá? Víte co je to partnerství a programování? Víte, že do programování se můžete na základě principu partnerství zapojit a ovlivnit tak, kam a na co budou peníze z EU určeny? Co dělají nevládní organizace v období programování, a co by měl dělat stát? O tom všem se dozvíte v následujícím textu. Najdete zde také řadu odkazů na další informace.

Finanční podporu od Evropské unie mohou získat veřejné i soukromé subjekty několika způsoby. Nejvíce prostředků je čerpáno prostřednictvím národních institucí v členských zemích - to je případ financí na základě Společné zemědělské politiky a většiny financí v rámci strukturální politiky - tedy prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Prostředky EU lze získat také v rámci grantových programů - ať již vyhlášených v rámci některého komunitárního programu, nebo jako grantová výzva přímo Evropské komise - některého jejího ředitelství (DG).

Finanční podporu mohou obecně získat soukromé i veřejné subjekty, právnické osoby a v některých případech i fyzické osoby. Mohou to být nevládní neziskové organizace, obce a kraje, svazky obcí, státní organizace, firmy, školy aj. Kteří příjemci budou moci konkrétně podporu čerpat, je vždy specifikováno v každé výzvě. Podmínkou získání finanční podpory je předložení kvalitního projektu, který vyhoví obsahovým i formálním požadavkům ve výzvě stanoveným.

Strukturální fondy a Fond soudržnosti představují přibližně třetinu rozpočtu EU. Jsou hlavním finančním nástrojem k naplňování regionální a strukturální politiky EU, která má sloužit ke snižování rozvojových rozdílů mezi bohatšími a chudšími či znevýhodněnými regiony EU. Cílem této politiky je zajistit srovnatelnou životní úroveň obyvatel všech regionů a snížit rozdíly v jejich hospodářské úrovni s ohledem na historické, kulturní a geografické odlišnosti. Přesto, že se životní úroveň v EU jako celku zvyšuje, s rozšiřováním EU o nové členské státy se projevují hluboké rozdíly. Strukturální fondy představují významnou finanční pomoc pro přijímající země a regiony a ovlivňují jejich dlouhodobý rozvoj. Pokud jsou správně využívány, mají velký potenciál přispět k udržitelnému rozvoji daného regionu. Prostředky z fondů jsou také významným zdrojem pro nevládní organizace. Základním informačním zdrojem o strukturálních fondech v ČR jsou stránky www.strukturalni-fondy.cz/. (Více viz níže.)

Komunitární programy jsou vedle Strukturálních fondů další možností, kde získat prostředky z EU. Podporují spolupráci mezi členskými státy v různých specifických oblastech, které souvisejí s politikami Společenství. Tyto programy jsou většinou iniciovány Evropskou komisí nebo jinými orgány EU. Fungují jako grantové programy. (Více viz níže.)

Iniciativy jsou speciální programy k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU. Doplňují jednotlivé Komunitární programy nebo usnadňují jejich realizaci. Z rozpočtu SF je pro ně nyní určeno 5,35%. Iniciativy kladou důraz na inovativní a pilotní řešení problémů, a na partnerskou spolupráci. (Více viz níže.)

Granty - lze získat buď v rámci Komunitárních programů nebo je poskytuje přímo Evropská komise - její ředitelství (DG) v rámci vyhlašovaných výzev stanoveným příjemcům. Příjemcem mohou být veřejné či soukromé subjekty - university, podniky, zájmové skupiny, NNO; ve výjiměčných případech také jednotlivci. Granty je možné získat například v těchto oblastech: výzkum a vývoj, vzdělání, životní prostředí, ochrana spotřebitelů, informace.

Kde se dozvíte o aktuálních grantových výzvách a finančních příležitostech EU? Na internetu existuje několik možností:

 • Grants and Loans - výchozí stránka pro zíkání informací o finančních příležitostech v EU pro všechny zájemce, kterou provozuje Evropská komise.
 • Stránky jednotlivých Ředitelství Komise (DG) - např:
  DG Education and Culture
  DG Justice, freedom and security
 • Evropská brána - Finanční možnosti EU - finanční příležitosti EU pro české NNO.
 • Welcome Europe - stránka nabízející pomoc při získávání zdrojů z EU. Nabízí přehled aktuálních výzev, dále nabídku kurzů a konzultace o průběhu podávání žádostí. Stránky vytvořila a spravuje skupina francouzských a holandských expertů.
 • Strukturalni-fondy.cz - oficiální stránka strukturálních fondů v ČR, kterou provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Evropský sociální fond - oficiální stránka ESF v ČR, kterou provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(Základní informace o strukturálních fondech, iniciativách a principech strukturální politiky se dozvíte níže.)

Programování

O financích se rozhoduje především na národní úrovni, nikoliv v Bruselu. Důležité je proto sledovat a zapojit se do plánování využití prostředků z EU organizavaných národními vládami. NNO tak také mohou ovlivnit podmínky pro vlastní existenci.

Období, kdy se plánování a rozhodování děje se nazývá programování. Je to důležité období, ve kterém se určují priority a oblasti, kam a na co budou v dalším období určeny evropské peníze. Do programování by proto měly být zapojeny všechny skupiny a subjekty, kterých se bude čerpání prostředků týkat. Jde o tzv. princip partnerství a konzultací (viz dále).

Programování je zároveň jedním z 5ti základních principů strukturální politiky a využívání strukturálních fondů.

Programování začíná ve všech členských zemích EU cca 2 roky před koncem stávajícího programového období. Nynější období končí v roce 2006, následující období potrvá od roku 2007 do roku 2013. Právě nyní až do roku 2006 tedy probíhá programování pro další období.

V rámci programování vždy vznikají instituce, které připravují potřebné dokumenty. V ČR je to Řídící a koordinační výbor (ŘKV), který má k dispozici několik pracovních skupin – tématicky či horizontálně zaměřených. Účast zástupců NNO a dalších subjektů v těchto pracovních skupinách a ŘKV je základem pro to, aby se mohly podílet na přípravě.

Potřebnými dokumenty, které jsou při programování připravovány a na jejichž základě se budou prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti rozdělovat, jsou Národní strategický referenční rámec, Národní rozvojový plán a jednotlivé operační programy. Jsou to víceleté a víceoborové programy rozvoje, které vlády jednotlivých zemí předkládají EU, která je musí schválit.

(Aktuality pro NNO o programování se dozvíte na portálu Evropská brána)

Partnerství

Partnerství znamená zapojení všech skupin a subjektů, kterých se bude čerpání prostředků týkat, do přípravy, provádění, sledování i hodnocení operačních programů. Je tedy základem i pro zapojení veřejnosti a NNO jak při přípravě programů tak při samotném čerpání prostředků, který Evropská komise zdůrazňuje. Partnerství je jedním z 5ti základních principů strukturální politiky a využívání strukturálních fondů.

(Partnerství se používá také v užším slova smyslu, kdy znamená zapojení organizace do konkrétního projektu. Partneři se pak podílejí na projektu na smluvním základě. V některých programech je takové partnerství např. mezi subjekty veřejné a soukromé sféry důležitým kritériem při hodnocení projektu.)

Princip partnerství není přesně definován a je tak ponechán prostor k tomu, aby se partnerství v každém členském státě uplatňovalo na základě existujících národních tradic a zvyků. Pokud tedy nejsou tradice či zvyklosti partnerství zavedeny, mohou vzniknout problémy se správným a dostatečným zapojením a komunikací se zainteresovanými skupinami.

Definice uvedená v Nařízení (ES) 1260/99 Evropského parlamentu a Rady, které dává základní ustanovení pro využívání strukturálních fondů pro období 2000 – 2006, obecně zdůrazňuje potřebu plánovat, implementovat a monitorovat opatření na podporu regionálního rozvoje v partnerství mezi různými partnery. Princip Partnerství je podle Nařízení naplněn, pokud jsou "Akce Společenství ... připravovány v úzké spolupráci, dále jen v ”partnerství”, mezi Komisí a členským státem společně s orgány a subjekty, (...), zejména s regionálními a místními orgány a jinými příslušnými veřejnými orgány, hospodářskými a sociálními partnery, všemi ostatními subjekty v tomto rámci”.

Evropská komise publikovala 14.7.2004 pod č. KOM/2004/492 v konečném znění 2004/0163 (AVC) návrh Nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti pro období 2007 - 2013. Definice je oproti stávajícímu období konkrétnější:

O pomoci z fondů Komise se rozhoduje v rámci úzké spolupráce, dále jen "partnerství", mezi Komisí a členským státem. Členský stát v souladu se současnými vnitrostátními pravidly a postupy organizuje partnerství s orgány a subjekty, které určí, jmenovitě:
- s příslušnými regionálními, místními, městskými a jinými veřejnými orgány;
- s hospodářskými a sociálními partnery;
- s jakýmikoli příslušnými subjekty, které zastupují občanskou společnost, ekologické partnery, nevládní organizace a orgány zodpovědné za podporu rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Každý členský stát jmenuje nejreprezentativnější partnery na národní, regionální a místní úrovni a v hospodářské, sociální nebo jiné oblasti, dále jen "partneři".

Členský stát zajistí široké a efektivní zapojení všech příslušných subjektů v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy, přičemž přihlédne k potřebě podporovat rovnoprávnost mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj prostřednictvím integrace požadavků na ochranu a zlepšování životního prostředí.

Partnerství zahrnuje přípravu a sledování národních strategických referenčních rámců i přípravu, provádění, sledování a hodnocení operačních programů. Členské státy zapojí každého z příslušných partnerů a zejména regiony do různých programových fází ve lhůtě stanovené pro každou fázi.

Účast NNO v programovém týmu – především Řídícím a koordinačním výboru a jím zřízených pracovních skupinách je základem celého systému partnerství v programování. Partnerství ale neznamená jen přímou účasti NNO v odborných orgánech a pracovních skupinách. Součástí je také širší dialog - konzultace o obsahu zpracovávaných programových dokumentů s občanským sektorem. Nezbytnou součástí partnerství je dále zapojení do průběžného sledování a hodnocení operačních programů a projektů. K tomu slouží monitorovací výbory jednotlivých programů.

Role nevládních neziskových organizací (NNO)

NNO mají dvě role, které přinášejí veřejný prospěch společnosti:
- jako poskytovatelé služeb jsou příjemci pomoci (podle své vlastní působnosti v různých oborech činnosti)
- jako součást občanské společnosti se podílejí na kontrole transparentnosti, otevřenosti a spravedlnosti procedur, které se využívají při rozdělování veřejných zdrojů. NNO dále hrají významnou roli jako hlídači dobrého využívání finančních prostředků ze SF, kvality projektů i transparentnosti při využívání prostředků.

Zapojení NNO a konzultace s veřejností přispívá k tomu, že finance z fondů skutečně podpoří udržitelný rozvoj daného regionu či nepřispějí k poškozování životního prostředí. Také se vytvářejí předpoklady pro předložení projektů a zapojení NNO do realizace.

Aktivity nevládních neziskových organizací - NNO

V Evropě působí NNO, které se sledování strukturálních fondů, využívání prostředků, jejich transparentnosti a zapojování NNO a veřejnosti dlouhodobě věnují.

Koalice za udržitelné EU fondy (Coalition for sustainable EU funds) - V období příprav na nové programové období 2007 - 2013 - období čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti, se 7 evropských organizací spojilo do, jejímž cílem je ovlivnit reformu EU fondů, tak aby jejich využívání bylo transparentní, efektivní a prospělo především lidem, životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Koalici založily organizace Friends of the Earth Europe, CEE Bankwatch Network, World Wide Fund for Nature, BirdLife International, Milieukontakt Oost-Europa, CEEWEB a European Environmental Bureau; ve spolupráci s dalšími národními NNO v 25 členských zemích EU.

V Česku se sledování strukturálních fondů a programování věnuje především Centrum pro komunitní práci, NROS, dále pak např. Zelený kruh, Hnutí Duha (v rámci svého členství v CEE Bankwatch Network), Omega Liberec či SKOK:

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti má dlouhodobé zkušenosti s administrací evropských zdrojů. Nejdříve administrovala předvstupní programy Phare, nyní Globální grant v rámci OP RLZ a JPD pro Cíl 3 strukturálních fondů.
NROS se zapojuje do diskusí týkajících se celkového zaměření SF a jejich využití pro NNO, tvorby nových programových dokumentů, ať již po linii neziskového sektoru nebo po oficiální linii ve vztahu k MPSV jako řídícímu orgánu.
Spravuje nejucelenější informační portál o evropských záležitostech pro NNO Evropská brána.

CpKP - Centrum pro komunitní práci - Občanské sdružení jehož cílem je podpora účasti veřejnosti na rozvoji komunit. Partnerství a zapojení NNO a veřejnosti do plánování regionálního rozvoje a zpracování programových dokumentů EU se systematicky věnuje od r. 1998. Stránkou, kde získáte další informace, je: www.cpkp.cz/regiony

Dokumenty:

Významným dokumentem v této oblasti je Komunikační strategie při přípravě programového období na léta 2007-2013 - zpráva zpracovaná Centrem pro komunitní práci a dokončená v březnu 2005. Obsahuje podrobný popis účasti NNO v přípravě minulého programového období (2004-06), a především návrhy a doporučení, jak by měla fungovat spolupráce a komunikace mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou při přípravě a fungování období následujícího – 2007-13. Zpráva popisuje a navrhuje nejlepší způsob zapojení NNO tak, aby jejich připomínky, nápady a návrhy byly vzaty v potaz při stanovování priorit Strukturálních fondů EU v novém období. Součástí je i výzkum a řada doplňujících informací a analýz.
Pokud má zpracování programových dokumentů pro období 2007 – 2013 vykazovat znaky partnerství, musí podle Komunikační strategie respektovat několik základních pravidel:
- Identifikovat všechny dotčené a zainteresované skupiny, kterých se bude partnerství týkat
- Poskytovát a šířit informace – kvalitní informační kampaň
- Konzultovat s partnery (veřejností)
- Zajistit přímou účast partnerů na zpracování

V červnu 2005 vzniklo Stanovisko NNO pro řízení Strukturálních fondů EU v České republice v programovém období 2007-2013. Stanovisko se věnuje třem oblastem:
1) zpracování programových dokumentů,
2) aktivitám, které mají být financovány,
3) přípravě projektů a pravidlům rozdělování pomoci mezi projekty - zvýšení transparentnosti výběru, zjednodušení systému financování a administrace jednotlivých projektů, návrhu nástrojů pro podporu přípravy projektů. Tyto návrhy a doporučení vyplývají ze zkušeností z nynějšího období.
Ekologické organizace zpracovaly jako podklad detailnější stanovisko v této oblasti.

(Aktuality pro NNO mj. z oblasti strukturálních fondů a programování najdete na portálu Evropská brána a na stránkách www.cpkp.cz/regiony)


Základní informace o strukturálních fondech, iniciativách a principech strukturální politiky (programové období 2000 - 2006)

Mezi strukturální fondy patří:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF) – je nejdůležitějším fondem pro čerpání prostředků NNO. ESF podporuje především zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů. Přispívá na rozvoj schopností, kvalifikace i rekvalifikace lidí nastupujících na trh práce či snažících se na trh práce vrátit; podporuje tvorbu nových míst. Bojuje tak proti dlouhodobé nezaměstnanosti, nezaměstnanosti znevýhodněných osob a mládeže.
 • Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)
 • Kohezní fond = Fond soudržnosti - poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HDP (HNP) je nižší než 90% průměru EU.

Z fondů jsou prostředky čerpány na základě připravených programových dokumentů.

Iniciativy Společenství

Vedle fondů je možné žádat prostředky také z tzv. Iniciativ Společenství. Jsou to speciální programy k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU. Doplňují jednotlivé Komunitární programy nebo usnadňují jejich realizaci. Z rozpočtu SF je pro ně určeno 5,35%. Iniciativy kladou důraz na inovativní a pilotní řešení problémů, a na partnerskou spolupráci. Iniciativy jsou také významnou příležitostí pro NNO, které z nich mohou získat prostředky na projekty.

Pro období 2000 – 2006 byly vytvořeny tyto iniciativy:

 • INTERREG - zaměřuje se na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci s cílem podporovat harmonické a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území EU.
 • EQUAL – cílem programu je bojovat proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Speciální pozornost je věnována integraci žadatelů o azyl.
 • LEADER - program pro rozvoj venkova – za využití principu partnerství podporuje sociální a hospodářský rozvoj venkovských mikroregionů a chce tak přispět tak ke zkvalitnění životního prostředí a života na venkově.
 • URBAN – zaměřuje se na trvalou ekonomickou a sociální obnovu vybraných městských oblastí. Základem realizace projektů je zapojení místních subjektů – především samotných občanů a jejich sdružení. V ČR dosud nebyl URBAN uplatněn. Je podobnou příležitostí pro NNO ve městech jako Leader pro venkov. Speciální program URBACT sdružuje města v rámci programu URBAN a má dva cíle – rozvíjet mezinárodní výměny zkušeností mezi městy, která se podílejí na programech URBAN I a URBAN II; shromažďovat poučení, která jsou výsledkem analýzy těchto zkušeností.
 • ESPON - Monitorovací síť pro evropské územní plánování

(Aktuální informace o iniciativách v ČR najdete na stránce strukturalni-fondy.cz)

Komunitární programy

Podporují spolupráci mezi členskými státy v různých specifických oblastech, které souvisejí s politikami Společenství. Tyto programy jsou většinou iniciovány Evropskou komisí nebo jinými orgány EU. Fungují jako grantové programy. Opět jsou příležitostí pro nevládní organizace a jejich projekty.
Na národní úrovni koordinují jednotlivé programy buď Národní agentury (např. Národní vzdělávací fond či ministerstva), pokud nejsou vytvořeny, pak garanti – např. Ministerstva.

Komunitární programy jsou vytvořeny v následujících oblastech (v závorce jsou uvedeny některé probíhající programy):

 • výzkum (6. rámcový program EU)
 • vzdělávání (např. Sokrates – má 8 podprogramů, které dohromady pokrývají celoživotní učení (např. Comenius (ZŠ, SŠ), Erasmus (VŠ), Gruntvig, Lingua, Minerva) Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání, Erasmus Mundus - spolupráce a mobilita v oblasti VŠ vzdělávání, Tempus, E-learning - zapojení ICT do vzdělávání a odborné přípravy, Mládež - neformální výchova a vzdělávání mládeže, E-learning - podpora efektivního využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a odborné přípravě; Erasmus Mundus - spolupráce a mobilita v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi EU a třetími zeměmi, Jean Monet - rozvoj evropských studií v rámci vzdělávacích institucí)
 • kultura (Culture 2000 - částečné financování mezinárodních projektů z oblasti kultury; Media - podpora evropské filmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace)
 • životní prostředí – ochrana a tvorba (LIFE - podporuje rozvoj a zavádění strategie a politiky životního prostředí EU. Má tři části: LIFE – příroda, LIFE – životní prostředí, LIFE – třetí země. Garantem programu v ČR je Ministerstvo životního prostředí)
 • energetika (Inteligent Energy for Europe)
 • veřejné zdraví (Akční program Společenství)
 • sociální politika (např. Employment Incentive Measures)
 • malé a střední podnikání (Víceletý program pro podniky a podnikání)
 • daně a cla (Cystome 2007)
 • evropské občanství (v současné době je v přípravě nový program 'Citizens for Europe')

Finanční příspěvky ze SF jsou nevratné, nejsou to tedy půjčky. Při financování projektů je však možné vyžadovat určitou míru spolufinancování. SF samozřejmě nejsou jediným zdrojem financí EU pro realizaci rozvojových aktivit členských států. Tyto aktivity může také financovat Evropská investiční banka formou úvěrů.

Členské země mohou při vyjednávání s EU o směřování pomoci SF vycházet ze svých specifických potřeb a využívat tak příspěvky ze SF k řešení konkrétních problémů.

Zdrojem financí pro SF jsou finanční příspěvky všech členských států do společného rozpočtu Unie. Částka pro regionální politiku, tedy strukturální fondy činí přes 35% celkového rozpočtu EU. Platí zde princip, že bohatší státy přispívají více a chudší méně.

Členské země získávají od EU příspěvky ze strukturálních fondů přes své národní či regionální orgány zodpovědné za řízení rozvojových programů – většinou ministerstva, ale také Magistrát hl.m. Prahy, krajské úřady apod. V rámci těchto programů jsou pak poskytovány příspěvky na předložené a schválené projekty. Jak rozvojové dokumenty tak samotné projekty musí být velmi kvalitní.

Principy

Provádění strukturální politiky a také využívání strukturálních fondů jako jejího hlavního finančního nástroje je založeno na 5ti hlavních principech:

Princip programování

Členské země mohou čerpat prostředky ze SF na základě vypracování víceletých a víceoborových programů rozvoje, které vlády jednotlivých zemí předkládají ve formě programových dokumentů EK vždy na určité období dopředu (programovací období EU trvá zpravidla 6 let). Současné programovací období trvá od roku 2000 do roku 2006. V ČR toto období začalo běžet od našeho vstupu do EU v roce 2004.

Pro toto období bylo vypracováno celkem 7 programových dokumentů, na základě kterých se v současné době předkládají projekty:

Pro nové programové období 2007-2013 se budou připravovat nové dokumenty i tzv. Národní rozvojový plán, který je pro ně základem. Je důležité, aby se do příprav těchto dokumentů zapojily i NNO a další subjekty, které pak budou na jejich základě podávat projekty. (viz Partnerství).

Princip koncentrace
Pro skutečně nejefektivnější využití SF je podstatné nerozmělňovat jejich prostředky na řadu drobnějších a méně významných projektů, ale koncentrovat je do komplexních projektů v rámci předem naplánovaných strategií rozvoje.

Princip partnerství
Je stěžejním principem fungování Strukturálních fondů EU, který Evropská komise zdůrazňuje. Do procesu plánování a využívání SF mají být zapojováni příjemci prostředků - regiony, města, obce, soukromé subjekty. Při přípravě programových dokumentů je kladen důraz na spolupráci mezi EK a příslušnými orgány na národní, regionální a místní úrovni, které pověřuje členský stát přípravou a realizací rozvojových programů. (Více o partnerství jsme psali výše.)

Princip doplňkovosti (adicionality)
Prostředky ze SF jsou určeny pouze k doplnění výdajů členských států. Členské státy musí ve předkládaných rozvojových plánech doložit vlastní finanční prostředky na spolufinancování akcí, na které jsou přiděleny i prostředky fondů EU. Finance SF tedy nesmějí nahrazovat národní výdaje, není např. možné snížit ve státním rozpočtu výdaje na životní prostředí, protože je tato oblast podpořena SF.

Princip monitorování a vyhodnocování
Veškeré operace SF jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány z hlediska efektivnosti vynakládaných prostředků. Při schvalování projektů se předběžně posuzují možné dopady, projekty se pravidelně hodnotí v průběhu realizace a po ukončení se vyhodnotí skutečné výsledky projektů.

Cíle pomoci ze SF pro období 2000-2006

Pro každý cíl jsou stanovena kritéria, která musí region splňovat, aby byl pod daný Cíl zařazen. Každý Cíl znamená jinou úroveň pomoci. EK pro každé sedmileté období zveřejňuje mapu Evropy s vyznačenými územími spadajícími pod jednotlivé Cíle. Poté začnou politická vyjednávání o přidělení pomoci mezi příslušným členským státem a EK.

V programovém období 2000-2006 rozdělují SF své finanční prostředky v rámci tří cílů pomoci:
- Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů
- Cíl 2: Podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím
- Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti

(Zdroj: CpKP; Strukturální fondy a jak na ně http://www.sfcd.cpkp.cz/SF/index.html)

Horizontální témata (priority)

Horizontální témata mají být zohledněny ve všech strukturálních fondech, operačních programech a projektech bez ohledu na jejich zaměření. Jsou to zásadní oblasti, kterými se má každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů zabývat již od fáze přípravy.

V cílech stanovených Evropskou komisí na programové období 2000-2006 je vedle podpory konkurenceschopnosti a ekonomické a sociální soudržnosti zapojení a podpora horizontálních priorit velmi zásadní. Zvláštní důraz je kladen na rovné příležitosti mužů a žen, na udržitelnost životního prostředí a rozvoj informačních technologií, a to zvláště v souvislosti s přijetím Lisabonské strategie.
Různé národní a regionální orgány specifikují i další tzv. průřezové tématické oblasti, např. sociální začlenění, místní rozvoj, podpora malého a středního podnikání. Strategický dokument ČR - Rámec podpory Společenství - proto řadí mezi horizontální priority následující oblasti:
- životní prostředí (udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům EU)
- rovné příležitosti
- informační společnost
- vyvážený rozvoj regionů

Udržitelný rozvoj:
Podle definice OSN z roku 1987 je rozvoj udržitelný tehdy, jestliže naplní potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: sociálním, environmentálním a ekonomickým. Ústředním pojmem UR je kvalita života.
V oblasti strukturální politiky se sleduje především vztah k životnímu prostředí. Principy UR je třeba brát v úvahu v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování.

Rovné příležitosti:

Princip rovných příležitostí znamená potírání všech forem diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace a stojí na zásadě rovného přístupu všech ke zdrojům, vzdělání, službám, zaměstnání apod.
Zvláštní pozornost je věnována dosahování rovných příležitostí žen a mužů. Komise definovala 5 cílů v rámci SF pro omezení nerovnosti a podporu dosažení rovných šancí pro ženy a muže:
- přístup a účast ve všech sektorech pracovního trhu;
- všeobecné a profesní vzdělávání;
- zakládání a rozvoj podniků;
- slučitelnost práce a rodiny;
- vyvážená účast na rozhodovacích procesech.

Informace k prioritě rovné příležitosti najdete například ve Zpravodaji Rovné příležitosti ve strukturálních fondech, který od prosince 2005 do listopadu 2006 vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Více informací:
Horizontální priority v programech strukturálních fondů


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   20. 7. 2007 Miloslav Hýsek
CF nepatřil mezi SF
 Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit