Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Strategické plánování - hierarchie a příklady strategických plánů

Následující text by měl usnadnit orientaci v hierarchii strategických plánů a umožnit porovnat celkovou kvalitu jednotlivých dokumentů a posoudit úroveň a vhodnost strategických cílů, které budou ovlivňovat další rozvoj Evropské unie, České republiky i krajů a obcí. Zapojování veřejnosti do zpracování strategií probíhá velmi často jako součást procesu SEA - posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, která je od roku 2004 ze zákona povinná.

Příklady z praxe v EU - odkazy

Nabízíme několik odkazů na případové studie a kauzy z oblasti účast na rozhodování, právo na informace, čerpání ze strukturálních fondů a diskriminace na trhu práce v zemích EU.

Rodičovská dovolená a země Evropské unie

Podobně jako nenajdeme dvě stejné děti, nejsou ani zákony týkající se péče o děti v zemích Evropské unie totožné. Jedno ale mají společné – už to není zdaleka jen žena, kdo je zodpovědný za výchovu dětí a za péči o ně, když jsou malé. Čím více matek pracuje na své kariéře, tím více otců pečuje o děti. Genderová rovnost v rodinné a ve veřejné sféře, to jsou spojené nádoby. Informace o rodičovské dovolené ve státech EU zpracovala Klára Kubíčková. (červen 2005)

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

Čerpání pomoci ze strukturálních fondů probíhá vždy v sedmiletých obdobích. Na každé období je potřeba se připravit - určit priority a oblasti, které budou v následujícím období ze strukturálních fondů podpořeny. Tento proces přípravy se nazývá programování. Text je stručným porovnáním situace, jak programování pro období 2004-2006 vzhledem k zapojení veřejnosti a nevládních organizací probíhalo v České republice a dalších evropských zemích, které vstoupily do EU společně s ČR - s Maďarskem, Lotyšskem, Polskem a Slovenskem.

Právo na informace v EU - příklady

"I Do Riga" - Zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Rigy

Začátek snah o zapojení veřejnosti v Rize (hlavním městě Lotyšska, 371 tis. obyv., 307 km2) byl klasický – město vyzvalo občany k podávání připomínek a námětů k připravovanému územnímu plánu jen obvyklým způsobem – tedy zveřejněním inzerátů a výzvou na webových stránkách města. Když ale dostali pouhých šest odpovědí, usoudilo město, že je to pro přípravu strategických materiálů příliš málo, a rozhodlo se uspořádat kampaň pro zapojení veřejnosti do plánování Územního plánu rozvoje města Rigy na období 2006-2018. (Příklad je shrnutím příspěvku, který byl přednesen Marií Abeltinou z MÚ Riga na konferenci „Účast veřejnosti v rozvoji měst v rozšířené EU“ (Berlín, 3.–4. 11. 2004), a představuje průběh kampaně a použité metody pro zapojení veřejnosti v Rize v roce 2004 a její výsledky).

Ženy v politice

Alena Králíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies, vám podrobně představí téma postavení žen v politice. Zvláštní důraz je kladen na situaci v členských státech EU. (červen 2005)

Případy neposkytnutí informací od orgánů Evropské unie

Několik příkladů sporů o zpřístupnění informací, kterými disponovaly orgány Evropské unie. Kauzy odráží stav z poloviny devadesátých let, tedy ještě před přijetím nové směrnice.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit