Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Evropské občanství - Jak na to

Evropské občanství


Pokud jste občanem některého členského státu Evropské unie, jste zároveň také občanem Evropské unie. Z toho pro vás plynou některá další práva, která vaše národní občanství doplňují. Občanství EU neznamená státní příslušnost; občanská práva poskytnutá v rámci občanství EU jsou dalšími právy navíc. Také pokud máte dvojí občanství, z nichž alespoň jedno je občanstvím členského státu EU, jste občany EU a tak s vámi musí být nakládáno.

Jako občan Evropské unie máte tato práva:

 • Volně se pohybovat (cestovat), hledat práci a pracovat, pobývat a usadit se v kterémkoli členském státě EU. (Více o těchto právech se dočtete na webu Občanských poraden - Volný pohyb osob v rámci Evropské unie.)
 • Volit a být volen do Evropského parlamentu(Více se dočtete v sekci Volby v EU).
 • Volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev v místě svého pobytu. (Více se dočtete v sekci Volby v EU.)
 • Podávat petice Evropskému parlamentu. Předmět petice musí spadat do oblasti působnosti Evropské unie. (Více se dočtete v sekci Petice v EU.)
 • Podávat stížnosti evropskému ombudsmanovi. (Více se dočtete v sekci Ombudsman v EU.)
 • Obracet se na orgány EU a obdržet odpověď ve vašem úředním jazyce (čl. 21). Úředními jazyky EU jsou všechny úřední jazyky členských států (s výjimkou irštiny). (Více se dočtete v sekci Právo na informace v EU.)
 • Právo konzulární a diplomatické ochrany od jiného členského státu EU, pokud ve třetí zemi chybí diplomatické zastoupení vašeho státu

Výše uvedená práva jsou výslovně spojená s evropským občanstvím. Právo Evropské unie však dává občanům EU řadu dalších práv jako např.:

 • Právo na rovné podmínky zaměstnanců Evropské unie - zákaz diskriminace v zaměstnání.
 • Jako osoba samostatně výdělečně činná můžete poskytovat služby na celém území EU.
 • Právo studovat, vzdělávat se, připravovat se na budoucí povolání a uskutečňovat výzkum na území EU.
 • Právo na volný přístup ke všem dokumentům Unie a členských států Evropské unie. Výjimku z tohoto pravidla mohou udělit pouze Evropský parlament nebo Rada Evropské unie. (Více v sekci Právo na informace v EU.)
 • Vzhledem k tomu, že evropské právo má přímý dopad na všechny občany Evropské unie a některými předpisy jsou přímo povinni se řídit, musí mít každý občan EU veškeré evropské právo (neboli acquis communautaire) dostupné ve svém jazyce.

  Právo na dobrou veřejnou správu (citizens' right to good administration) je zakotveno v článku 41 Charty základních práv EU (Charter of Fundamental Rights of the European Union). Kodex řádné správní praxe (European Code of Good Administrative Behaviour) vytvořil Evropský ombudsman a jeho smyslem je podrobněji vysvětlit co toto ustanovení článku 41 v praxi znamená. Kodex obsahuje pravidla a principy, které by měly instituce a orgány EU, jejich úředníci a představitelé respektovat a dodržovat při jednání a vztazích s veřejností. Vyhnou se tak chybám v úředním postupu a tedy i stížnostem. Kodex dále informuje občany co mají právo očekávat od veřejné správy EU, úředníků a představitelů; jak s nimi tito mají jednat. Kodex schválil Evropský parlament v roce 2001 svou rezolucí

  Na tomto základě vytvořila svůj kodex Evropská komise (Code of Good Administrative Behaviour, Code of Conduct). Na jeho stránkách lze vedle principů a pravidel, kterými se Komise řídí, najít také informaci o tom, jak si stěžovat na porušení Kodexu. Je zde k dispozici i formulář pro zaslání stížnosti. Stížnost lze také zaslat Evropskému ombudsmanovi. (viz Ombudsman v EU)

Volný pohyb osob je součástí širšího pojetí jednotného trhu, které také zahrnuje tři další svobody: volný pohyb kapitálu, zboží a služeb. I když byl volný pohyb osob zpočátku hlavně ekonomickou záležitostí dotýkající se jen pracujících, jeho pojetí se postupně rozšířilo, aby umožnilo každému občanu EU pohybovat se volně v rámci členských států.

Evropské občanství ve Smlouvách a úmluvách

Pojem občanství Evropské unie poprvé zavedla Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva z roku 1992.

Amsterodamská smlouva (1997) práva občanů dále prohloubila a zakotvila:
Článek 17 říká: "Tímto je ustanoveno občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie nenahrazuje, nýbrž doplňuje státní příslušnost členského státu".
Článek 18 pak říká, že každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených v této smlouvě a v předpisech přijatých k jejímu provedení.
V článku 12 je dále zakotven tzv. princip nediskriminace, což znamená, že v rámci předmětu úpravy této smlouvy, aniž by byla dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána diskriminace z důvodů státní příslušnosti.

Významným počinem bylo také přijetí Charty základních práv občanů EU v roce 2000. Charta obsahuje jak tradiční lidská práva, tak novější práva ekonomická, politická a sociální. Najdete zde právo na lidskou důstojnost, rovnost před zákonem, rovnost mezi muži a ženami, svobodu projevu, svobodný přístup k informacím, právo na vzdělání či právo na sociální ochranu. V Chartě najdete také právo na dobrou veřejnou správu evropskými institucemi. Charta základních práv EU je nyní nedílnou součástí – jako část II. - Evropské ústavy.

Vedle Charty EU jsou základní práva obsažena také v Evropské sociální chartě Rady Evropy z roku 1961. Je to dokument zajišťující základní sociální práva občanů – týká se práce, zaměstnávání, sociálního zabezpečení, ochrany rodiny.
(Další informace viz článek Evropská sociální charta Rady Evropy.)

Ústava EU a občanská práva

Krokem vpřed v zakotvení občanských práv EU je také nová Ústava EU, která by měla nahradit dosavadní evropské smlouvy a dohody. V rámci Ústavy je evropské občanství dále posíleno. Řadí jej vedle dalších práv za svobodný pohyb. Stává se tak součástí listiny sdílených hodnot a základních politických, ekonomických, sociálních a občanských práv – která jsou z větší části univerzální a nikoli omezená na občany EU.

Ústava občanům zaručuje vedle již dříve stanovených práv také právo na řádnou správu, účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, slušné a spravedlivé pracovní podmínky, nedotknutelnost lidské osobnosti, osobní bezpečnost. Charta základních práv EU je v Ústavě přímo začleněna jako část II.
(Více o Evropské ústavě)


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit