Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

Čerpání pomoci ze strukturálních fondů probíhá vždy v sedmiletých obdobích. Na každé období je potřeba se připravit - určit priority a oblasti, které budou v následujícím období ze strukturálních fondů podpořeny. Tento proces přípravy se nazývá programování. Text je stručným porovnáním situace, jak programování pro období 2004-2006 vzhledem k zapojení veřejnosti a nevládních organizací probíhalo v České republice a dalších evropských zemích, které vstoupily do EU společně s ČR - s Maďarskem, Lotyšskem, Polskem a Slovenskem.

  1. Úvod
  2. Legislativa a metodiky
  3. Šíření informací
  4. Zapojení partnerů do programovacího procesu
  5. Veřejné konzultace
  6. Kapacity NNO

Úvod

Strukturální fondy jsou základním zdrojem pro rozvoj méně rozvinutých regionů a vyrovnávání rozdílů v EU – pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU. Čerpání pomoci ze strukturálních fondů probíhá vždy v sedmiletých obdobích. Na každé období je potřeba se připravit - určit priority a oblasti, které budou v následujícím období ze strukturálních fondů podpořeny. Tento proces přípravy se nazývá programování a je důležité a Evropskou komisí vyžadované, aby se této přípravy, ale také následné realizace a monitoringu, zúčastnili různí socio-ekonomičtí partneři - jde o tzv. princip partnerství.

Mezi partnery, kteří mají být do programování zapojeni, patří tedy i veřejnost a nevládní organizace, pro které je správné nastavení důležité také pro možnost čerpat tyto prostředky na projekty. Prvním obdobím pro programování, vzhledem ke vstupu do EU, bylo pro ČR stejně jako pro další země, které se připravovaly na vstup do EU, období 2004 – 2006. Následující text je stručným porovnáním situace, jak programování pro 2004-2006 vzhledem k zapojení veřejnosti a NNO probíhalo v České republice a dalších evropských zemích, které vstoupily do EU společně s ČR - s Maďarskem, Lotyšskem, Polskem a Slovenskem.

 
Text je překladem shrnutí poznatků z publikace „Partnerships for Sustainable Development? – Report on the Structural Funds Programming Process in Central Europe“, únor 2004, ve které 5 NNO - z ČR, Maďarska, Lotyšska, Polska a Slovenska + Milieukontakt Oost-Europa z Holandska hodnotí proces programování pro období 2004 - 2006 v těchto zemích z hlediska zapojení veřejnosti.
Základním výsledkem je zjištění, že proces byl často velmi chaotický a bez strukturovaného a aktivního zapojení NNO. To je proti pricipům, které definují Pravidla pro strukturální fondy EU a také Aarhuská úmluva. Nevládní organizace ve zprávě jasně doporučují, jak by proces měl probíhat při přípravě příštího programového období 2007-2013, který je v plném proudu právě nyní.
Překlad, úpravy a krácení provedlo Centrum pro komunitní práci (CpKP). Text je také součástí Komunikační strategie - Návrh systému zapojení NNO do přípravy programových dokumentů na období 2007-2013, kterou CpKP vydalo v březnu 2005.

[Úvod] [Legislativa a metodiky] [Šíření informací] [Zapojení partnerů do programovacího procesu] [Veřejné konzultace] [Kapacity NNO]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz