Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Strategické plánování - hierarchie a příklady strategických plánů

  1. Strategické plánování na mezinárodní úrovni
  2. Strategické plánování na úrovni státu - strategie vlády
  3. Strategické plánování na úrovni státu - strategie resortů
  4. Strategické plánování na úrovni krajů
  5. Strategické plánování na úrovni obcí
  6. Strategické plánování subjektů sídlících na administrativním území obce

Strategické plánování na úrovni krajů

Prosazování principů udržitelného rozvoje v praxi s využitím procesů strategického plánování za přímé účasti veřejnosti se na úrovni globální, Evropské unie i na úrovni státu ukázalo jako zcela neúčinné a výrazného pokroku směrem k udržitelnosti nebylo dosaženo.

Z hlediska účinnosti uplatňování principů udržitelného rozvoje se jeví jako mnohem perspektivnější měřítko krajů, mikroregionů a především jednotlivých měst a obcí. V této souvislosti bylo velmi významným krokem, že Státní politika životního prostředí České republiky z roku 2001 obsahovala v rámci aktuálních cílů a opatření: "doporučit krajským úřadům a jejich odborům regionálního rozvoje a územního plánování zpracovávat koncepce udržitelného rozvoje na úrovni vyšších územních samosprávných celků a podporovat vznik obdobných koncepcí na úrovni obcí". Státní politika životního prostředí České republiky 2004 - 2010 pak mezi environmentálními opatřeními v oblasti regionálního rozvoje, obnovy venkova a cestovního ruchu uvádí: "ustavit Regionální rady pro udržitelný rozvoj v jednotlivých vyšších územních samosprávných celcích".

V souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje mají všechny regiony zpracovány strategie rozvoje kraje a programy rozvoje kraje. Do procesů jejich vytváření se obyvatelé příslušného kraje měli možnost zapojit. Bohužel však tyto dokumenty mají charakter pouhých rámců vymezujících vhodné aktivity pro přípravu projektů financovaných z finančních nástrojů strukturální politiky Evropské unie a z ostatních veřejných rozpočtů. Tím je dána i nízká míra konkrétnosti těchto strategických plánů i to, že v mnoha případech v nich nejsou kvalitně a vyváženě provázány všechny tři pilíře udržitelného rozvoje a správa věcí veřejných.

V roce 2004 se Ústecký kraj a Liberecký kraj přihlásily k projektu Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. "Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR" v jehož rámci byly poprvé v České republice zpracovány za přímé účasti veřejnosti dvě krajské strategie udržitelného rozvoje. Partnerem projektu a poskytovatelem hlavní části finančních prostředků ke krytí uznaných nákladů byl Rozvojový program Organizace spojených národů (UNDP OSN). Za českou stranu bylo na úrovni ústředních správních úřadů garantem Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). Kofinancování pro oba kraje bylo zajištěno ze Státního fondu životního prostředí ČR.

"Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 - 2020" (SUR ÚK), byla schválena Radou a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/10Z/2006 ze dne 15. února 2006. Zestručněná a zjednodušená verze SUR ÚK pro veřejnost je k dispozici v české i v anglické verzi v elektronické a v tištěné podobě.

Za účasti veřejnosti bylo provedeno vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) v souladu s ustanoveními § 10a - 10j zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně hodnocení vlivů koncepce na území Natura 2000 podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

"Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020" (SUR LK). Zkrácená verze.

Také liberecká SUR byla podrobena veřejnému procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) v souladu s ustanoveními § 10a - 10j zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně hodnocení vlivů koncepce na území Natura 2000 podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Strategie stanovily konkrétní priority a střednědobé i dlouhodobé strategické cíle pro optimální a vyvážený rozvoj těchto krajů v oblasti ekonomické, sociální, environmentální a v oblasti správy věcí veřejných, který bude respektovat principy udržitelnosti. Východiskem byla úcta k tradičním regionálním hodnotám a specifikům a dlouhodobě odpovědný vztah obyvatel k prostředí, ve kterém žijí.

Dále jsou uvedeny vybrané příklady konkretizovaných, kvantifikovaných strategických cílů, které byly ve Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje stanovené pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje:

Ekonomická oblast
" zvýšit podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy z celkové rozlohy zemědělského půdního fondu Ústeckého kraje na 20 % do r. 2020;
" zvýšit podíl subjektů zpracovatelského průmyslu se sídlem v Ústeckém kraji z celkového počtu ekonomických subjektů na 13,5 % do r. 2020;
" zavést integrovaný systém dopravy ve velkých městech Ústeckého kraje s cílem změny podílů jednotlivých způsobů dopravy na celkových přepravních výkonech osobní dopravy do r. 2020.

Sociální oblast
" v období 2008 - 2020 stabilizovat registrovanou míru nezaměstnanosti na úrovni 8 %;
" zvýšit počty dlouhodobě nezaměstnaných a registrovaných na pracovních úřadech zapojených do programů veřejně prospěšných prací na 15 % do r. 2020;
" zvýšit podíl obyvatelstva s dokončeným vysokoškolským vzděláním na 9 % do r. 2020.

Environmentální oblast
" nárůst podílu pořízených investic na ochranu životního prostředí Ústeckého kraje na 5 % z celkových pořízených investic do r. 2020;
" snížit podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové rozlohy Ústeckého kraje na 5,5 % do r. 2020;
" snížit celkovou rozlohu nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů ("brownfields") do r. 2020;
" snížit podíl skládkování odpadů na celkovém nakládání s odpady v Ústeckém kraji na 15 % do r. 2020;
" zvýšit podíl listnatých dřevin na celkovém zalesňování území Ústeckého kraje do r. 2020.

Správa věcí veřejných
" zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Ústeckého kraje s fungujícím procesem MA 21 do r. 2020;
" nárůst podílu prostředků ze zdrojů Ústeckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty realizované na území Ústeckého kraje do r. 2020;
" zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit environmentální politiky navazující na Strategii udržitelného rozvoje i na Environmentální politiku kraje ve všech obcích s rozšířenou působností Ústeckého kraje do r. 2020;
" zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit ve všech obcích Ústeckého kraje územně plánovací dokumentaci do r. 2020;
" snížit celkovou zadluženost obcí Ústeckého kraje na 3,6 % ukazatele dluhové služby do r. 2020.

Zpracovatel obou strategií Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. použil vlastní metodiku strategického plánování založenou na zahraničních zkušenostech i na znalostech, které jeho odborní pracovníci získali při realizaci projektů na místní (Lokální Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna) a celostátní (Strategie udržitelného rozvoje České republiky) úrovni.

Co se týče zapojení veřejnosti - v obou krajích byly vytvořeny pracovní skupiny ze zástupců veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. Základem pro strategie byly kvalitativní a kvantitativní sociologické průzkumy a podrobná analýza současného stavu regionů i vývojových trendů v oblastech společenských aktivit, které zde významným způsobem ovlivňují udržitelnost.

Návrhy souborů priorit a střednědobých i dlouhodobých strategických cílů a následně také kompletní strategie udržitelného rozvoje byly projednány s veřejností. Občané měli možnost se k dokumentům vyjadřovat a připomínkovat je i prostřednictvím webových stránek. Obě SUR byly rovněž připomínkovány jednotlivými odbory krajských úřadů. Další platformou pro uplatnění připomínek veřejného, soukromého i neziskového sektoru byl proces SEA podle zákona č. 100/2001 Sb.

Výsledky projektu i zkušenosti s přípravou krajských strategií udržitelného rozvoje prezentovali pracovníci Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s., zástupci MŽP ČR, MMR ČR a Ústeckého kraje na seminářích ve čtyřech krajích (Jihočeský, Olomoucký, Královéhradecký a Vysočina).

Experti z organizací Enviconsult, s. r. o. a Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. zpracovali pro MMR ČR, MŽP ČR a Úřad vlády ČR manuál, který ostatním krajům v České republice usnadní realizaci obdobných strategických plánovacích procesů (HŘEBÍK, Š., TŘEBICKÝ, V., GREMLICA, T. Manuál plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Praha : MMR ČR, Enviconsult, s. r. o., 2005, 74 str.).

 

[Strategické plánování na mezinárodní úrovni] [Strategické plánování na úrovni státu - strategie vlády] [Strategické plánování na úrovni státu - strategie resortů] [Strategické plánování na úrovni krajů] [Strategické plánování na úrovni obcí] [Strategické plánování subjektů sídlících na administrativním území obce]Za správnost textu odpovídá Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz