Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Občan v EU - Zákony

Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ()

Evropská ústava ()
Smlouva o Ústavě pro Evropu

Evropský veřejný ochránce práv - Prováděcí ustanovení ()
Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, kterým se přijímají prováděcí předpisy, přijaté dne 8. července 2002 a pozměněné rozhodnutím veřejného ochránce práv ze dne 5. dubna 2004.

Evropský veřejný ochránce práv - Statut ()

Charta základních práv Evrospké unie ()
The Charter of Fundamental Rights of the European Union

Legislativa ke strukturálním fondům ()

Nařízení Komise o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů ()

Nařízení Rady č. 1260-1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ()

Návrh Nařízení Rady o strukturálních fondech pro období 2007 - 2013 ()
Návrh Nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti pro období 2007 - 2013.

Obecné zásady a minimální standardy konzultací Evropské komise ()
Toward a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission

Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva ()
Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva

Smlouva o založení Evropského společenství ()
Treaty establishing the European Community

Ústava České republiky ()
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Zákon o podpoře regionálního rozvoje ()

Zákon o volbách do Evropského parlamentu ()
Zákon ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit