Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Strategické plánování - hierarchie a příklady strategických plánů

Následující text by měl usnadnit orientaci v hierarchii strategických plánů a umožnit porovnat celkovou kvalitu jednotlivých dokumentů a posoudit úroveň a vhodnost strategických cílů, které budou ovlivňovat další rozvoj Evropské unie, České republiky i krajů a obcí. Zapojování veřejnosti do zpracování strategií probíhá velmi často jako součást procesu SEA - posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, která je od roku 2004 ze zákona povinná.

  1. Strategické plánování na mezinárodní úrovni
  2. Strategické plánování na úrovni státu - strategie vlády
  3. Strategické plánování na úrovni státu - strategie resortů
  4. Strategické plánování na úrovni krajů
  5. Strategické plánování na úrovni obcí
  6. Strategické plánování subjektů sídlících na administrativním území obce

Strategické plánování na mezinárodní úrovni

V případě strategických plánů zahrnujících prosazování principů udržitelného rozvoje v praxi musíme konstatovat, že na úrovni globální i na úrovni Evropské unie je jejich vytváření a schvalování extrémně komplikované a následné plnění naprosté většiny strategických cílů bylo dosud neúspěšné.

V globálním měřítku jsou nejdůležitějšími dokumenty "Deklarace o životním prostředí a rozvoji" (Rio Declaration On Environment And Development), formulující 27 principů udržitelného rozvoje a podrobný návod k jeho dosažení "Agenda 21" ("Akční plán rozvoje pro 21. století") obsahující ve 40 kapitolách cca 2500 návrhů na konkrétní činnosti, které slouží k prosazování udržitelného rozvoje v praxi.

Pro strategie udržitelného rozvoje na krajských a místních úrovních jsou významné zejména následující kapitoly Agendy 21:
6. Ochrana a podpora lidského zdraví;
7. Podpora udržitelného rozvoje v lidských sídlištích;
8. Integrace životního prostředí a rozvoje do rozhodovacího procesu;
9. Ochrana atmosféry;
13. Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj hor;
19. Šetrný způsob zacházení s toxickými chemikáliemi s ohledem na životní prostředí;
20. Šetrný způsob zacházení s nebezpečnými odpady s ohledem na životní prostředí;
21. Šetrný způsob zacházení s pevnými odpady a problematika související s kapalnými odpady;
28. Iniciativy místní správy k podpoře Agendy 21;
36. Podpora vzdělávání, povědomí veřejnosti a školení odborníků.

Tyto dokumenty byly přijaty účastníky Konference o životním prostředí a rozvoji (UNCED), resp. "Summitu Země" v brazilském Rio de Janeiru v r. 1992. V průběhu následujících 10 let nebylo plánovaných cílů dosaženo a zásadní negativní vývojové trendy nebyly zvráceny.

V roce 2002 se v Johannesburgu konal "Světový summit o udržitelném rozvoji" (WSSD), na němž byla přijata "Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji", která ve 34 bodech mimo jiné znovu potvrzuje závazek týkající se udržitelného rozvoje a zdůrazňuje nutnost vybudování humánní, spravedlivé a pozorné globální společnosti, realizace společných opatření, jakož i společné odpovědnosti vůči budoucím generacím. Rovněž zde byl přijat Implementační plán obsahující návrh postupné realizace výsledků Světového summitu o udržitelném rozvoji, včetně prosazování udržitelného rozvoje v dnešním globalizujícím se světě.

Pro úroveň Evropské unie byl 16. června 2001 na summitu v Göteborgu projednán Evropskou radou dokument navrhovaný Evropskou komisí "Udržitelná Evropa pro lepší svět: Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj" (A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development) (EU SDS). V souvislosti s účastí na Světovém summitu o udržitelném rozvoji byla strategie doplněna o další rozměr nazvaný "Směrem ke globálnímu partnerství pro udržitelný rozvoj" ("Towards a global partnership for sustainable development"), který akcentuje roli Evropské unie ve světě při prosazování udržitelného rozvoje.

V roce 2004 bylo za široké účasti veřejnosti (cca 1400 jednotlivců, nevládních organizací, odborných institucí, aj. z celé EU) zahájeno hodnocení plnění strategie a 9. 2. 2005 předložila Evropská komise "Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu k Hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU v roce 2005: Výchozí rekapitulace a budoucí směry vývoje" (The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations). Dne 13. 12. 2005 pak Evropská komise předložila "Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přezkumu strategie udržitelného rozvoje - Akční platforma" (On the review of the Sustainable Development Strategy - A platform for action). Cílem těchto aktivit bylo vytvořit podklady pro rozpracování EU SDS do podoby konkrétních opatření, jejichž realizace v příštích letech zajistí prosazování udržitelného rozvoje v praxi.

Dne 9. 6. 2006 byla Radou Evropské unie schválena "Revidovaná Strategie udržitelného rozvoje EU" (Review of the EU Sustainable Development Strategy) (EU SDS) - Renewed Strategy).

 

[Strategické plánování na mezinárodní úrovni] [Strategické plánování na úrovni státu - strategie vlády] [Strategické plánování na úrovni státu - strategie resortů] [Strategické plánování na úrovni krajů] [Strategické plánování na úrovni obcí] [Strategické plánování subjektů sídlících na administrativním území obce]Za správnost textu odpovídá Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz