Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Zákony

Prováděcí vyhlášky ke Stavebnímu zákonu

Zákon číslo:
Oficiální název:

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v částkách 163/2006 dne 28.11.2006 a 170/2006 dne 5.12.2006

Vždy aktuální znění najdete na Portálu veřejné správy:

 

* Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

* Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

* Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

* Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

* Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

* Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

* Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit