Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

  1. Zastupitel ukradl utajovanou studii
  2. Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.
  3. Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena
  4. Král cizích slov
  5. Slovenský posun kupředu
  6. Nový BIO-zákon
  7. "Copyright" ministerstva pro místní rozvoj
  8. Chceme, ale nemůžeme
  9. Soukromý život medvědů
  10. Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Společnost Danone porušuje označováním jogurtů zákon

Pavel Franc
Via Iuris č. 6/1999
Asi každý se už setkal v našich prodejnách, supermarketech, hypermarketech a bůh ví, kde ještě, s jogurty označenými názvem BIO. Z obrazovek novin a časopisů na nás hledí mladí, zdraví, krásní lidé s jogurtem BIO v ruce, proklamující jejich vyšší zdravotní hodnotu. Prvním, kdo začal takto své výrobky značit a uvádět na trh a kdo také vydal pravděpodobně největší náklady na reklamu operující s názvem BIO, je potravinářská společnost Danone.

Na této skutečnosti by nebylo nic mimořádného, kdyby… kdyby v České republice neexistovali ekologičtí zemědělci a jejich produkty, označované jako "BIO produkty ekologického zemědělství". Ekologické zemědělství je speciální systém zemědělské produkce, který má za cíl využití přirozených zemědělských postupů. Nepoužívá agrochemikálie, přebírá zodpovědnost za tvorbu krajiny, netýrá zvířata, snaží se udržet osídlení venkova a podobně. U nás upravuje činnost biozemědělců metodický pokyn ministerstva zemědělství 1) . Ten stanovuje, po vzoru evropské úpravy ekologického zemědělství, konkrétní podmínky pro všechny, kteří chtějí označovat svoje produkty značkou "BIO produkt ekologického zemědělství". Pokyn doporučuje i systém kontroly a certifikace, který zajišťuje společnost KEZ (Kontrola ekologického zemědělství), o.p.s. Ústředním motivem značky definované metodickým pokynem je právě termín BIO.

Je zde však jeden problém - metodický pokyn není právně závazný. Následkem toho zde existuje fungující systém ekologického zemědělství podléhající přísné kontrole, používající značení, které však není dostatečně chráněno. Existuje pouze vyhláška ministerstva zemědělství č.324/1997 Sb., obsahující zákaz používání předpony BIO nebo EKO před název potraviny, nejde-li o potravinu pocházející ze systému ekologického zemědělství.

Následkem této právní mezery mohla Česká zemědělská a potravinářské inspekce dojít k závěru, že společnost Danone výše uvedený zákaz neporušuje, neboť používá označení BIO samostatně, nikoli jako předponu! S odkazem na tento názor inspekce proti firmě neuplatnila žádné sankce.

To však nic nemění na faktu, že firma Danone porušuje český právní řád. Používáním označení BIO na svých jogurtech firma Danone, bez ohledu na to zda úmyslně či nikoli, využívá pověsti výrobků pocházejících ze systému ekologického zemědělství. Tím samozřejmě poškozuje producenty biopotravin, neboť ti díky takovémuto zneužívání označení BIO přicházejí o zákazníky. Ti v domnění, že takovýto jogurt má kvality přisuzované biopotravinám (zvláštní zdravotní a ekologické přednosti) použijí svůj kupní potenciál na nákup těchto výrobků, které však nemají s ekologickým zemědělstvím nic společného. Tím dochází ke klamání spotřebitele, což zakázují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, o nekalé soutěži. Používání označení BIO je zároveň parazitováním na dobré pověsti producentů ekologického zemědělství, neboť společnost Danone tak získává neoprávněný prospěch, kterého by bez použití značky BIO těžko dosáhla. I toto jednání je obchodním zákoníkem zakázáno.

Není pochyb, že jednání společnosti Danone poškozuje ekologické zemědělce - značka BIO používaná producenty ekologického zemědělství tak ztrácí svoji hodnotu, neboť produkt s takovým označením je k dostání v každém krámě. Spotřebitel tak postupně přestane dávat tomuto označení význam, neboť nebude schopen rozlišit, o čem značka vypovídá.

Poškozování ekoproducentů může mít i další nepředpokládaný důsledek, a tím je poškozování životního prostředí. To totiž (na rozdíl od běžného zemědělství) ekologické zemědělství chrání. Úpadkem ekozemědělců by se zbrzdila již takto nedostatečně pokračující obnova krajiny, zmizel by také nesmírně důležitý příklad alternativy k intenzivnímu "družstevnímu" hospodaření. Právě to byl důvod, proč EPS spolu s občanským sdružením ARS AEQUI et BONI, společností KEZ o.p.s. a zpracovatelem ekologického zemědělství - společností PRO-BIO s.r.o., podal žalobu na společnost Danone, s cílem zabránit dalšímu klamání spotřebitele a zneužívání značky BIO pro produkty, které si toto označení nezaslouží.

Poznámka: 1) Čj. 655/93-340.

[Zastupitel ukradl utajovanou studii] [Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.] [Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena] [Král cizích slov] [Slovenský posun kupředu] [Nový BIO-zákon] ["Copyright" ministerstva pro místní rozvoj] [Chceme, ale nemůžeme] [Soukromý život medvědů] [Jogurt BIO Danone - dobrou chuť]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz