Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

  1. Zastupitel ukradl utajovanou studii
  2. Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.
  3. Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena
  4. Král cizích slov
  5. Slovenský posun kupředu
  6. Nový BIO-zákon
  7. "Copyright" ministerstva pro místní rozvoj
  8. Chceme, ale nemůžeme
  9. Soukromý život medvědů
  10. Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.

9. 6. 2003
Ekologický právní servis, tisková zpráva.
http://www.i-eps.cz/php/index.php?x=136505

Ekologický právní servis (EPS - organizace právníků a studentů práv) požádal v lednu tohoto roku Zmocněnce vlády pro severozápadní Čechy, pana Vlastimila Aubrechta, aby poskytl informace týkající se smlouvy mezi jeho kanceláří a známým pražským advokátem, bývalým ministrem vnitra, panem Tomášem Sokolem. Ten měl být kanceláří zmocněnce najat k tomu, aby státu a městu Most pomohl v souvislosti s podanou ústavní stížností ve věci místního referenda v Havrani.

Na území havraňské průmyslové zóny Joseph, jejíhož další osudu se mělo referendum týkat, společnost NEMAK v současné době zahajuje zkušební provoz továrny na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů a také se chystá k dalšímu podstatnému rozšíření závodu a celé výroby. Konání místního referenda v Havrani původně plánovaného na listopad minulého roku však bylo nezákonným postupem tehdejšího starosty a dalších zastupitelů zmařeno. Přitom i z výsledků obecních voleb je zřejmé, že většina občanů Havraně by se vyslovila proti dalšímu rozšiřování zóny a růstu továrny NEMAKu. Již v říjnu minulého roku proto byla na nezákonný postup obce Havraň podána stížnost k Ústavnímu soudu. Ta i přes naléhavost celé věci zatím není nijak řešena. Zmocněnec vlády v této souvislosti v tisku mimochodem k činnosti pana Sokola uvedl: "Naštěstí se ale podařilo zažehnat ústavní soud." 1) Advokátní kancelář má totiž investici společnosti NEMAK v rozvojové zóně Joseph ochránit.

Právník EPS Jiří Nezhyba k celé kauze uvádí: "Pan Sokol za jistě nemalé peníze státu chrání investici nadnárodní společnosti na úkor ústavně zaručeného práva občanů rozhodovat v referendu. Stojí snad kontakty vlivného advokáta za tím, že Ústavní soud již více než půlrok mlčí? Můžeme se jen dohadovat."

Zmocněnec vlády na žádost EPS o informace odpověděl, že prostředky na činnost advokáta mají být hrazeny z rozpočtu kanceláře zmocněnce a za přispění města Mostu, smlouvu samotnou však poskytnout odmítl, protože je podle jeho názoru chráněna obchodním tajemstvím. Má totiž obsahovat ujednání o právní taktice advokáta a státu v celé kauze. Kdyby ji tedy EPS zjistil, podle přesvědčení zmocněnce by tímto byl stát vůči EPS značně znevýhodněn. Proti postupu zmocněnce vlády, který v rozporu se zákonem o informacích 2) odmítl zpřístupnit informace o rozsahu prostředků plynoucích panu Sokolovi se státního rozpočtu se EPS odvolal k jeho nadřízenému, předsedovi Vlády ČR, panu Vladimíru Špidlovi. Ten však ve lhůtě stanovené zákonem o informacích o odvolání nerozhodl. 3) EPS se proto v těchto dnech obrátil na Městský soud v Praze s žalobou, jejímž cílem je zrušení rozhodnutí předsedy vlády a přimění zmocněnce, aby smlouvu s kanceláří pana Sokola poskytl.

kontakt:
Jiří Nezhyba, EPS, mobil: 608 42 50 66; tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012; URL: www.eps.cz
e-mail: brno@eps.cz, Bratislavská 31, 602 00 Brno

poznámka pro redaktora:
1) viz - "Zmocněncem najatý právník si dopisuje s ekology", Deník Mostecka, str. 15, 25.4.2003, autor Jan Pimper: "Právní kancelář Tomáše Sokola, která má ochránit investici v rozvojové zóně Joseph, si prozatím dopisuje s Ekologickým právním servisem. Informoval o tom Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec pro severozápadní Čechy. "Některá zdůvodnění jsou velmi veselá. Naštěstí se ale podařilo zažehnat ústavní soud," uvedl Aubrecht."

2) § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, říká: "Při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství."

3) § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, říká: "Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil"

20. 1. 2003
Ekologický právní servis, tisková zpráva
http://www.i-eps.cz/php/index.php?cat=prip&x=116972

Ekologický právní servis (EPS) požádal v říjnu minulého roku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o poskytnutí kopií dokumentů, na jejichž základě povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Nemak Europe, s.r.o.. Rozhodnutím ÚOHS byly v červnu 2001 povoleny investiční pobídky pro společnost Nemak - desetileté "daňové prázdniny" (slevy na dani), a poté dotace na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace v celkové výši 64,8 mil. Kč. Úřad pak v srpnu 2002 povolil pro Nemak prodej pozemků v hodnotě přes 65 mil. Kč za symbolickou cenu 1 Kč/m2. Město Most hodlá investovat do celé průmyslové zóny, v níž staví Nemak svou továrnu, okolo 150 mil. Kč, z toho až 70 mil. Kč může získat jako dotaci od státu.

ÚOHS rozhodoval o výjimce ze zákazu veřejné podpory a o možnosti použití vysokých částek ze státního rozpočtu, přičemž odmítl poskytnout EPS informace, na jejichž základě výjimku pro Nemak povolil. Tím však porušil zákon o informacích, který poskytování kopií listin ze správních spisů výslovně umožňuje1). EPS proti rozhodnutí ÚOHS podal rozklad k jeho předsedovi, který se však jeho rozkladem vůbec nezabýval. EPS se proto obrací s žalobou na Krajský soud v Brně, aby úřad přiměl požadované informace zveřejnit.

"Antimonopolní úřad odmítá poskytnout informace o tom, proč právě Nemak může dostat mimořádnou finanční výpomoc ze strany státu. Navíc způsob a argumentace, s níž nám bylo poskytnutí informací odepřeno, vychází z mylného výkladu zákona o informacích a především pak z naprostého nepochopení jeho celkového účelu a významu v českém právním řádu," uvádí k věci právník EPS Jiří Nezhyba.

kontakt:
Jiří Nezhyba, EPS, mobil: 608 42 50 66; tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012; URL: www.eps.cz
e-mail: brno@eps.cz, Bratislavská 31, 602 00 Brno

poznámka pro redaktora:
1) § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

[Zastupitel ukradl utajovanou studii] [Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.] [Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena] [Král cizích slov] [Slovenský posun kupředu] [Nový BIO-zákon] ["Copyright" ministerstva pro místní rozvoj] [Chceme, ale nemůžeme] [Soukromý život medvědů] [Jogurt BIO Danone - dobrou chuť]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz