Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti

Žádost k Ministerstvu zemědělství:

Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti

Žádost týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb.
Žádost podalo Hnutí Duha (dále jen HD) v listopadu 1998 k MZe. Požadovalo v ní písemná stanoviska MZe a zápisy z jednání k připomínkovému řízení k vyhlášce k zákonu o myslivosti. MZe během dvou týdnů informace odepřelo. Odepření zdůvodnilo tak, že předmětem požadovaných informací nejsou skutečnosti, které upravuje zákon 123/1998 Sb. Podle názoru ministerstva nejsou informacemi o ŽP, ale informacemi o průběhu legislativních prací. HD podalo proti rozhodnutí rozklad. V argumentaci se odvolalo na § 2 písm. a) odst. 2 zákona 123/1998, který pod pojmem informace chápe i "opatření, jež podnikají úřady odpovědné za ochranu ŽP nebo jiné osoby při předcházení nebo nápravě poškození ŽP". Proto je možné se domnívat, že příprava vyhlášky č. 134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti, takovými opatřeními je. Rozklad ministr vyřídil za více než tři měsíce (ačkoli maximální lhůta pro vyřízení je podle správního řádu 60 dní) a potvrdil v něm původní rozhodnutí informace odepřít. Předloženou argumentaci ministr neuznal. V odůvodnění zamítnutí rozkladu se navíc spekuluje o možných motivech podání žádosti, podle kterých by mohla být žádost zamítnuta i podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona 123/1998 Sb. (když je žádost formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně). Po důvodech vedoucích žadatele k podání žádosti o informace obecně nikomu nic není, zmiňovaný paragraf jde použít v případech, v kterých je zcela zřejmé, že žadateli jde o něco jiného, než o informace o ŽP. Těžko lze tento paragraf aplikovat na tuto žádost.

 

Podklady pro návrh novely vyhlášky 134/1996 Sb.
HD vypracovalo vlastní návrh připravované novely vyhlášky a zaslalo ho Odboru státní správy lesů a myslivosti (dále jen 0SSL) MZe. Ten k němu vyslovil nesouhlas ve všech bodech kromě jednoho, proto HD zaslalo v únoru 1999 k OSSL další připomínky k vyhlášce spolu s žádostí o informace, z čeho OSSL vycházel, když ve vyhlášce schvaloval lov tchoře tmavého pro zamezení škod na drůbeži, které tchoř prý díky své vrozené agresivitě působí. Konkrétně HD požadovalo počet případů ročně a výši škod působených tchořem. Dalším bodem žádosti byly kopie písemných stanovisek účastníků připomínkového řízení k vyhlášce. Problém žádosti byl v tom, že z ní nebylo na první pohled patrné, že jde o žádost, protože nebyla formulovaná na první straně dopisu a nebyla zmíněna ve věci. Na žádost tedy nikdo neodpověděl a HD za necelé dva měsíce od jejího podání zaslalo k MZe rozklad proti rozhodnutí odepřít informace. V rozkladu byla ale chyba v datu zaslání původní žádosti (rok 1998 místo 1999). Od MZe přišel dopis, že se jim původní žádost (kvůli chybě) nepodařilo dohledat. Proto HD poslalo MZe kopii podacího lístku. Je pravda, že chyba byla na straně HD, zajímavé ale je, že úředníky MZe nenapadlo, že jde jen o překlep v roce, když podle informací z rozkladu měla být žádost zaslána 4.2.1998, tedy ještě před přijetím zákona o právu na informace o ŽP. MZe posléze rozklad nebralo v úvahu, ale rovnou svým způsobem poskytlo informace, z jakých podkladů při návrhu vyhlášky vycházelo.

Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 6.11.1998 Žádost o informace Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
2 19.11.1998 Rozhodnutí o odepření 1 - 2 Ministerstvo zemědělství Hnutí Duha
3 8.12.1998 Rozklad proti rozhodnutí 1 - 2 - 3 Michal Rezek, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
4 29.3.1999 Rozhodnutí o rozkladu 1 - 2 - 3 Jan Fencl, Ministerstvo zemědělství Hnutí Duha
5 30.3.1999 Urgence, podnět k opatření proti nečinosti Jaromír Bláha, Hnutí Duha Jan Fencl, Ministerstvo zemědělství
6 12.4.1999 Informace k urgenci Jindřich Urfus, Ministerstvo zemědělství Jaromír Bláha, Hnutí Duha
7 4.2.1999 K návrhu novelizace vyhlášky 134/1996 Sb. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
8 23.3.1999 Rozklad proti rozhodnutí odepřít informace 1 - 2 Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
9 2.4.1999 Informace k rozkladu Jiří Dobiáš, Ministerstvo zemědělství Hnutí Duha
10 30.4.1999 Kopie podání z 4.2.1999 Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
11 21.5.1999 Informace 1 - 2 Jiří Dobiáš, Ministerstvo zemědělství Hnutí Duha

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz