Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

 1. Úvod - Vojenský újezd Boletice
 2. Průběh kauzy – rok 2003
 3. Průběh kauzy – rok 2004
 4. Průběh kauzy – rok 2005
 5. Průběh kauzy – rok 2006
 6. Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?
 7. Příroda a morfologie Boletic
 8. Chronologie kauzy

Průběh kauzy – rok 2005

Nový rok 2005 přivítali ochránci Boletické přírody vkusným kalendářem z dílny Aleny Vydrové, věnovaný tématicky květům v Boleticích.

"V zázemí cvičišť se zachovaly nesmírně cenné lesy a rašeliniště. Vznikly i plochy, které se vracejí od zemědělského využití zpět k přírodě. Množství vzácných citlivých druhů rostlin je dobrým důkazem, že příroda v Boleticích nezemřela."

Mezi jednu z nejvýznamnějších akcí kampaně "Veřejnost proti lyžařskému areálu Chlum" patřila bezesporu lednová panelová diskuse na téma Lyžařský areál ANO-NE? Pořadatelům, členům sdružení Calla, se podařilo kromě zástupce společnosti Lipno Servis získat všechny, kteří mají do Boletic co mluvit. Také zájem veřejnosti byl značný. Škoda, a to také díky emočnímu vystoupení hejtmana Zahradníka, že diskuze měla místy bulvární charakter. Při panelové diskuzi měla rovněž premiéru putovní výstavka "Boletice – klenot přírody". Cílem večera bylo odpovědět zejména na otázky.

"Změnil se názor kraje na vybudování střediska zimních sportů po schválení ptačí oblasti Boletice? V čem představuje projekt rozvoj regionu? Co se skrývá za smlouvou mezi krajem a společností Lipno Servis? Jak se bude žít občanům v ptačí oblasti? Připravuje v tomto směru soustava Natura 2000 nějaká překvapení? Končí s vyhlášením ptačí oblasti petice nevládních organizací?Hodlá armáda definitivně opustit vojenský prostor?"

Až počátkem února 2005 obdrželo sdružení Calla odpověď na druhé předání petice od Jihočeského kraje. Hejtman Jan Zahradník v ní již nezpochybňuje přírodovědné hodnoty VVP Boletice a přijetí návrhu do soustavy Natura 2000. Nepopírá rovněž zákonný postup při posuzování projektu.

"Záměr "Středisko zimních sportů Chlum" podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. To, zda bude mít tento záměr negativní vliv na přírodní hodnoty daného území, bude předmětem tohoto posouzení a nelze jej předjímat předem."

Nutnost předložit Jihočeskému kraji, armádě a veřejnosti variantní řešení proti záměru výstavby lyžařského areálu Chlum vyvolala pracovní schůzku zástupců újezdního úřadu Boletice, Správy NP a CHKO Šumava, nevládních organizací, mapovatelů soustavy Natura 2000 a fy Geovision. Výsledkem schůzky bylo zadání pro zpracování tzv. Polyfunkční studie pro využití Vojenského výcvikového prostoru Boletice zabezpečující ochranu biotopů a druhů dle soustavy Natura 2000, předkládající návrh na vyhlášení reprezentativních lokalit a preferující tzv. měkkou turistiku v okrajových částech vojenského újezdu.

"To vše při zachování VVP Boletice pod správou armády Na základě kriteriální analýzy navrhnout způsoby využití vhodných částí území (opět v čase a prostoru) tak, aby nebyly dotčeny zájmy AČR při využití vojenského újezdu i zájmy ochrany přírody. Na základě příkladů využití vojenských výcvikových prostorů v některých členských státech NATO (Holandsko, Velká Británie) mohou být navrženy aktivity měkké turistiky v časových výsečích, kdy prostor není využíván k vojenským aktivitám."
Viz plné znění zadání níže

Po otevřeném dopise profesora Karla Pracha z biologické fakulty Jihočeské university, reagující na vystoupení hejtmana Jana Zahradníka na celostátní výstavě Země živitelka, odchází v březnu 2005 z Jihočeské university další otevřený dopis adresovaný hejtmanovi.

RNDr. Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

České Budějovice, 7.3.2005

Vážený pane hejtmane!

S určitým znepokojením sledujeme diskusi o budoucím využití Vojenského újezdu Boletice, která probíhá v posledních měsících. Zpochybňování argumentů přírodovědců posouvá bohužel diskusi do poněkud demagogické roviny, kterou považujeme za nepřijatelnou. Diskutovat je třeba bez zbytečných emocí a na základě vědeckých argumentů.

Území VÚ Boletice patří dnes z přírodovědeckého hlediska bez jakékoli pochybnosti k nejcennějším oblastem střední Evropy. Vedle značně různorodých a příhodných přírodních podmínek je skutečně příčinou tohoto stavu i dlouhodobá existence vojenského újezdu. Režim vojenského újezdu zakonzervoval stav krajiny zhruba z poloviny 20. století s druhovou diversitou a prostorovou různorodostí na malé ploše a s nízkým obsahem živin. Mechanické narušování pak alespoň částečně nahradilo tradiční obhospodařování člověkem – zemědělcem, na kterém je druhová pestrost kulturní krajiny závislá a které bylo v okolní krajině (včetně sousedních zemí) nahrazeno intenzivní zemědělskou činností. Zpochybňování funkce tohoto "vojenského managementu" svědčí o nepochopení příčin zániku druhového bohatství v krajině 21. století.

Zachování unikátního přírodního bohatství musí být společným zájmem přírodovědců i orgánů státní správy. Žádný rozumný přírodovědec se nemůže bránit zpřístupnění území, které bylo po staletí člověkem obhospodařováno. Na druhé straně však nemůže souhlasit s aktivitami, které změní současný vyvážený stav a připodobní krajinu představám člověka 21. století, který často chodí do přírody již jen s cílem "užít si" a nikoliv "poznat". Nebraňme vstupu všem opravdovým zájemcům a milovníkům přírody, ale pokusme se zájem o "masové sportovní vyžití" směrovat do poněkud méně cenných území.

Klíčovým problémem VÚ Boletice je však především zabezpečení obhospodařování na takové úrovni, která by i do budoucnosti zabezpečila přežití všech vzácných a ohrožených organismů. Přestože "vojenský management" není jistě ideální, je třeba konstatovat, že se v našich podmínkách a v současné době v historicky osídlené krajině nejvíce osvědčil při zachování bohatství a různorodosti organismů i stanovišť na větším území. To lze doložit přírodovědnými studiemi i dalších vojenských újezdů. Za plnohodnotnou náhradu tohoto "obhospodařování" nelze v žádném případě považovat alternativní model péče pouze o několik nejcennějších území, který nutně postupně vede k degradaci okolních ploch a tím k rozdrobení a většímu ohrožení populací vzácných organismů.

V případě zájmu jsme ochotni zúčastnit se jakéhokoli jednání, které bude probíhat v atmosféře oboustranné snahy o zachování přírodovědného bohatství VÚ Boletice pro budoucí generace.

Pracovníci Biologické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích

Počátkem dubna se setkává ministr obrany Karel Kühnl s hejtmanem Janem Zahradníkem přímo v Boleticích. Dohodu na opuštění části VVP Boletice podmiňuje však armáda změnou zákona a dostatečnými finančními prostředky (více jak dvě miliardy korun) na pyrotechnickou sanaci území.

Sdružení Calla na toto setkání reagovalo tiskovou zprávou s titulkem "Handlování o Boleticích je nezodpovědné a pro občany nepřijatelné".

"Místo veřejného a seriozního představení analýzy využití vojenských výcvikových prostorů postavené na odborných podkladech, se dozvídáme z médií o jakési bleskové návštěvě ministra obrany v Boleticích. Tento postup nás uráží a utvrzuje v tom, že o osudu vojenského prostoru nebude rozhodovat ani armáda, občané a přírodovědci, ale několik politiků."

Kampaň proti záměru Jihočeského kraje a společnosti Lipno Servis nabývá na intenzitě. Nevládní organizace čelí neustálenu tlaku a zpochybňování přírodovědných dat. Proto významnou roli v přinášení informací veřejnosti sehrála putovní výstava Boletice – klenot přírody. Její součástí se stala i výstavka Význam a poslání soustavy Natura 2000 zapůjčená od sdružení Arnika. Při výstavě pokračuje sběr podpisů pod petici, v každém místě její instalace se uskutečnila přednáška ing. Bohuslava Kloubce s využitím audiovizuální prezentace doc. Grulicha a součástí expozice jsou rovněž dokumenty a informace získané pomocí zákona č. 1213/1998 Sb. Postupně je takto výstava zorganizována v Českém Krumlově při přehlídce Ekofilmu, Prachaticích, Chvalšinách, Brloze, přímo ve VVP Boletice v obci Polná a zotavovně Olšina. Od září pak pokračuje jako součást velké výstavy fotografií "Příroda Boletic."

"Ukazuje se, že názor obyvatel obcí okolo VVP Boletice na využití tohoto prostoru není tak jednoznačný jak prezentuje krajská samospráva."

Armáda konečně zveřejnila Analýzu existence vojenských újezdů z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených ekonomických kriterii.

"Předložený materiál si dává za cíl komplexně analyzovat problémy spojené s existencí vojenských újezdů v rámci pokračující reformy ozbrojených sil. Je nesporné, že základem takovéto analýzy musí být definovaná potřeba zajištění obrany státu a zejména definování rozsahu objektů důležitých pro obranu státu, který jsou újezdy. Z hlediska vojenského a ekonomického bylo hodnoceno všech pět vojenských újezdů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné zachovat dosavadní způsob využívání v lokalitách uvedených pro soustavu Natura 2000. Pro zabezpečení výcviku ozbrojených sil a na základě komplexního posouzení uvedené problematiky je doporučeno zachovat všech pět újezdů."

V rámci informační kampaně zorganizovalo 1. září sdružení Calla pro krajské zastupitele a starosty obcí ležící v blízkosti vojenského prostoru Boletice odbornou exkurzi. Pod vedením docenta Grulicha a za přítomnosti zástupců Újezdního vojenského úřadu Boletice navštívili účastníci exkurze, mezi nimiž byl i senátor Jirsa se svým poradcem arch. Krupauerem z Atelieru 8000 (autor studie Chlum) vybrané části vojenského prostoru. Na odpoledne byla připravena ve vojenské zotavovně Olšina diskuze s prezentací audiovizuálního pořadu Příroda Boletic. V prostorách zotavovny byla v té době nainstalována putovní výstavka Boletice – klenot přírody.

Díky podpoře projektu zaměřeného na kampaň proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum a za prosazení ochrany přírody Boletic Nadací Partnerství, Velvyslanectvím Nizozemského království a EU v programu Evropských sociálních fondů a programu Transition Facility, byla vytvořena další výstava. V tomto případě se jednalo o výstavu velkoformátových fotografií "Příroda Boletic" od autorů z řad profesionálních biologů – fotografů. Premiéru měla výstava v říjnu 2005 v Českých Budějovicích. Calla k tomu vydala tiskovou zprávu "Sdružení Calla zve na výstavu fotografií Příroda Boletic". Součástí expozice byly i putovní výstavky Boletice – klenot přírody a Význam a přínos soustavy Natura 2000. Díky propagaci – barevným plakátům různých formátů s využitím leteckého snímku Boletic, se setkala výstava se značným zájmem. Obdobný úspěch zaznamenala i v dalších místech regionu, kde byla prezentována (Český Krumlov, Kájov, Volary, Strakonice, Prachatice, Horní Planá, Vimperk). Obdobně jako v případě putovní výstavy i zde byla součástí přednáška k tématu ochrany přírody VVP Boletice. V místech zahrnujících CHKO Šumava nebo s ní sousedících přednášel ředitel NP a CHKO Šumava ing. Alois Pavlíčko. V jednotlivých místech se spolupořadateli stávaly místní nevládní organizace za úzké spolupráce kulturních organizací.

"Naši předkové již před mnoha lety objevili, že v podhůří Šumavy je kraj úrodný a přívětivý. První doklad o jejich přítomnosti je starší než náš letopočet. Od středověku zde vzniklo na 50 obcí a osad, kde kypěl život až do poloviny 20. století. Pak se karta obrátila – místní obyvatelé byli vysídleni a území zabrala armáda. Paradoxem je, že zkáza vesnic šla současně s návratem k přírodě. Některá místa byla sice vojenskými aktivitami převrácena vzhůru nohama, ale na druhé straně specifický režim vojenského újezdu nedovolil, aby zdejší krajinu dobyla zemědělská velkovýroba s odvodněnými mokřady a přehnojenými mokřady. V zázemí cvičišť se zachovaly nesmírně cenné lesy a rašeliniště, ale vznikly i plochy, které se vracejí od zemědělského využití zpět k přírodě. Množství vzácných citlivých druhů flory a fauny je dobrým důkazem, že příroda v Boleticích nezemřela,” říká v úvodu k výstavě Vít Grulich z Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně.

Zahájení výstavy se stalo příležitostí pro další pracovní schůzku rozšířeného petičního výboru. Hlavním bodem programu bylo připomínkování Polyfunkční studie využití vojenského prostoru Boletice se kterou seznámil přítomné RNDr. Vladimír Zýval ze společnosti GeoVision s.r.o.

5. prosince byla na Újezdním úřadu vojenského prostoru Boletice, za účasti představitelů Jihočeského kraje, samospráv obcí Boleticka a nevládních organizací, představena ministerstvem obrany studie polyfunkčního využití vojenského újezdu Boletice. Studii zadanou z podnětu nevládních organizací objednalo ministerstvo obrany.

"Polyfunkční využití újezdu počítá s výcvikem ozbrojených sil, hospodářským využitím , ochranou přírody a krajiny a turistikou a cestovním ruchem. Na základě hlediska vojenského využití a hlediska ochrany přírody se jedná o zónu volného vstupu na území VVP , z toho 273 ha zpřístupněno celoročně (Houbový vrch u Horní Plané) dalších 3593 ha se sezónním režimem. Navrženo vyznačení tras pro cykloturistiku a pěší turistiku."

Rada Jihočeského kraje podpořila na svém prosincovém zasedání (6.12.2005) novou variantu postupné transformace vojenského újezdu Boletice pod veřejnou správu uvažující s využitím hory Špičák nedaleko Horní Plané pro lyžařské centrum na místo dosavadní lokality Chlum. Tato skutečnost se stala důvodem pro ukončení petiční akce proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum. Poslední petiční archy byly zaslány na příslušné úřady s konstatováním, že petice splnila svůj hlavní účel a není nutno v ní pokračovat. Zároveň petiční výbor požadoval, aby byla podpořena její poslední část odstoupením Jihočeského kraje od záměru výstavby velkého střediska zimních sportů ve vojenském újezdu. Doporučil krajské samosprávě a obcím Polipenska, aby soustředily pozornost na realizaci výstupů Polyfunkční studie využití vojenského prostoru Boletice s důrazem na tzv. měkkou turistiku. Informaci o záměru využít Špičák místo Chlumu získala občanská sdružení prostřednictvím odpovědi Jihočeského kraje na dotaz občana.

"Rada Jihočeského kraje v úterý 6.12.2005 podpořila novou variantu postupné transformace vojenského újezdu Boletice pod veřejnou správu, která počítá s využitím Špičáku (1221 m n. m.) nedaleko Horní Plané pro regionální lyžařské centrum, místo dosavadní lokality Chlum."
Viz plné znění odpovědi níže

Stanovisko České společnosti ornitologické a Sdružení Calla ke studii "Lipensko-zimní turistická sezóna"

(11/2005 © Atelier 8000 spol. s r. o.; Lipno Servis, s. r. o.)

Česká společnost ornitologická a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí:

 1. nesouhlasí s tím, že studie stále počítá s možností vybudovat sjezdový areál v lokalitě Smrčina – Hraničník v I. a II. zóně Národního parku Šumava, které jsou zároveň součástí Ptačí oblasti Šumava;
 2. zdůrazňují, že Vojenský újezd Boletice je unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává ochrany v rámci soustavy Natura 2000, a to jak vyhlášením ptačí oblasti, tak evropsky významných lokalit;
 3. upozorňují na skutečnost, že studie nepřikládá potřebný význam existenci ptačích oblastí Boletice a Šumava;
 4. pozastavují se nad tím, že se ve studii i nadále počítá s lokalitou Chlum, a to i přes oznámení o upuštění od záměru vybudovat zimní středisko v této lokalitě; upozorňují, že jak z hlediska výskytu druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti Boletice, tak z hlediska výskytu dalších zvláště chráněných druhů je lokalita Špičák stejně významná jako lokalita Chlum;
 5. upozorňují, že předkladatelé opomíjejí existenci polyfunkční studie využití vojenského újezdu Boletice (GeoVision 2005) i skutečnost, že Armáda ČR již některé rozsáhlé plochy okrajových částí Vojenského újezdu Boletice uvolnila pro tzv. měkkou turistiku, a to v souladu s požadavky státní ochrany přírody a ve spolupráci s ekologickými sdruženími. Využití, které navrhují zpracovatelé studie Lipensko – zimní turistická sezóna, je v rozporu s citovanou studií GeoVision.
 6. upozorňují na skutečnost, že zpracovatelé studie Lipensko opomíjejí další významná hlediska, jako např. lesnické a hydrologické;
Na základě výše uvedených skutečností a odborných argumentů Česká společnost ornitologická a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí:
 1. nesouhlasí s výstavbou jakéhokoliv lyžařského centra v první a druhé zóně Národního parku Šumava, která je současně částí Ptačí oblasti Šumava a žádají, aby tento záměr byl vyřazen z konceptu územního plánu Jihočeského kraje;
 2. nesouhlasí s návrhem na vybudování rozsáhlého lyžařského střediska v lokalitách Chlum a Špičák v Ptačí oblasti Boletice;
 3. požadují, aby východiskem pro další využívání Vojenského újezdu Boletice byla polyfunkční studie z roku 2005;
 4. požadují, aby veškeré záměry byly posuzovány transparentně, na základě odborných argumentů a v souladu s právními předpisy;
 5. požadují vypracování komplexní analýzy potřebnosti dalších regionálních velkých lyžařských středisek na Šumavě s vyhodnocením využívání stávajících kapacit a jejich případného rozšíření, s perspektivou rozvoje sítě malých lokálních středisek a konkurence středisek na rakouské a německé straně Šumavy a v Alpách;

Odpověď krajského úřadu na žádost o informaci dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím panu Královi

Jihočeský kraj – krajský úřad
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Vážený pan
Miroslav Král
Nad Městem 167
373 71 Adamov u Českých Budějovic

Č.j. KUJK-S 168/2006 KHEJ

Vyřizuje: Linda Věrná, DiS.
Tlf.: 386 720 225
Věc: Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážený pane Králi, na Vaši žádost o informaci ze dne 4. ledna 2006 sdělujeme následující.
 1. Je tato zpráva pravdivá?
  Ano. Rada Jihočeského kraje v úterý 6.12.2005 podpořila novou variantu postupné transformace vojenského újezdu Boletice pod veřejnou správu, která počítá s využitím Špičáku (1221 m n. m.) nedaleko Horní Plané pro regionální lyžařské centrum, místo dosavadní lokality Chlum.

 2. Na základě jakého rozhodnutí (rady kraje, zastupitelstva kraje) k upušťění od záměru lyžařského centra v lokalitě Chlum došlo?
  Na základě rozhodnutí porady vedení Jihočeského kraje byla společnost Lipno Servis, s.r.o., požádána o prověření dalších možností civilního využití vojenského újezdu Boletice s důrazem na cestovní ruch, zejména sjezdové a běžecké lyžování, cykloturistiku a další druhy trávení volného času.
  Alternativní návrh (využití vrcholu Špičák) byl předložen Radě Jihočeského kraje 6.12.2005, v dohledné době bude též na programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

 3. Byla tedy zrušena smlouva o sdružení se společností Lipno Servis, s.r.o. (smlouva o sdružení Chlum - centrum zimních sportů)?
  Smlouva o sdružení zrušena nebyla, neboť účelem sdružení je "realizace záměru revitalizace území Vojenského újezdu Boletice" (obnova samosprávy na území VÚ).
S pozdravem

Ing. Jaroslav Jedlička

 

[Úvod - Vojenský újezd Boletice] [Průběh kauzy – rok 2003] [Průběh kauzy – rok 2004] [Průběh kauzy – rok 2005] [Průběh kauzy – rok 2006] [Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?] [Příroda a morfologie Boletic ] [Chronologie kauzy]Za správnost textu odpovídá Vladimír Molek, Sdružení Calla. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit