Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

 1. Úvod - Vojenský újezd Boletice
 2. Průběh kauzy – rok 2003
 3. Průběh kauzy – rok 2004
 4. Průběh kauzy – rok 2005
 5. Průběh kauzy – rok 2006
 6. Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?
 7. Příroda a morfologie Boletic
 8. Chronologie kauzy

Průběh kauzy – rok 2006

Počátkem ledna 2006 vydalo sdružení Calla spolu s Českou společností ornitologickou barevnou brožuru "Příroda Boletic, Významného ptačího území roku 2006 a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000". Brožura se stala vítaným a hledaným zdrojem informací doplňující stejnojmennou výstavu. S průvodním dopisem apelujícím na ochranu Boletické přírody s opětovným požadavkem o odstoupení od záměru výstavby lyžařského areálu, ji obdrželi krajští zastupitelé. Na tisku brožury se podílela ministerstva obrany a životního prostředí spolu s Vojenskými lesy a statky a vedle úřadů a obcí ji obdržely všechny domácnosti ve VVP Boletice a jejím okolí. Jejímu vydání předcházela počátkem ledna tisková konference, na níž byly Boletice oficiálně vyhlášeny Významným ptačím územím roku 2006.

Ekologický právní servis napadl veřejně Smlouvu o Sdružení Chlum. (Tisková zpráva z 12.1.2006.)

"Dělení pozemků v Boleticicích by bylo v rozporu se zákonem Rada Jihočeského kraje podpořila na svém prosincovém zasedání (6.12.2005) novou variantu postupné transformace vojenského újezdu Boletice pod veřejnou správu, která počítá s využitím hory Špičák nedaleko Horní Plané pro lyžařské centrum na místo dosavadní lokality Chlum. V této souvislosti je na místě otázka, zda zůstává v platnosti smlouva o sdružení Jihočeského kraje se společností Lipno Servis, s.r.o. Ekologický právní servis zpracoval právní rozbor této smlouvy a zjistil, že Smlouva o sdružení "Chlum – středisko zimních sportů", uzavřená mezi Jihočeským krajem a společností Lipno Servis, s.r.o. obsahuje ustanovení, která jsou v rozporu se zákonem o krajích. Konkrétně se jedná se o články VII., bod 7.3. a článek V., bod 5.3. písm a) této smlouvy. Jihočeský kraj se zavazuje k převodu určitých pozemků na společnost Lipno Servis, s.r.o. "Tato konstrukce je však dle Mgr. Michala Bernarda, právníka Ekologického právního servisu.porušením ustanovení § 17 odst.1 a § 18 odst. 1 zákona o krajích", Podle ustanovení § 18 odst. 1 musí kraj svůj záměr prodat nebo vypůjčit nemovitý majetek zveřejnit po stanovenou dobu vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli vyjádřit všichni potenciální zájemci a předložit své nabídky. Účelem je zabezpečení otevřené veřejné soutěže. Kraj svým jednáním diskriminuje ostatní potenciální zájemce, jejichž nabídky by mohly být vhodnější pro dané území."

Nevládní organizace žádají s využitím zákonů č. 106/1999 Sb. a 123/1998 Sb. Jihočeský kraj o poskytnutí nové studie "Lipensko – zimní turistická sezona" řešící využití lokality Špičák. Poskytnutí informace je jim odmítnuto, přesto, že s její interpretací bylo seznámeno na lednovém zasedání Zastupitelstvo jihočeského kraje.

"Vojenský výcvikový prostor Boletice není podle ustanovení § 78 a zákona č. 114/1992 Sb.,,ve znění pozdějších předpisů, pod správou orgánů Krajského úřadu Jihočeského kraje, ale příslušných orgánů Ministerstva obrany České republiky. Zdejší orgán ochrany přírody nedisponuje v současnosti s žádnými kompetencemi ve vztahu k tomuto území, a proto Vám ani nemůže poskytnout požadovanou informaci podle ust. § 3 zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zároveň Vás tímto informujeme, že jihočeský hejtman Jan zahradník plánuje prezentaci variantního řešení civilního využití VVP Boletice , předloženého společností Lipno Servis, s.r.o. zejména pro neziskové organizace, na kterou Vás rádi pozveme."

Požadovanou studii získaly nevládní organizace prostřednictvím ministerstva životního prostředí a přijaly k ní závěry na setkání v Horní Plané počátkem března 2006. Zde byl také dohodnut další společný postup v součinnosti s armádou a vojenskými lesy a statky. Přítomní deklarovali, že variantu Špičák nelze chápat jako kompromis, nýbrž jako nový projekt a jako takový jej odmítli. Pozornost bude soustředěna do připomínkovacího řízení ke konceptu územního plánu VÚC Jihočeského kraje a získání dalších odborných podkladů sloužících zejména pro obhajování přírodovědného významu VVP Boletice jako celku a informování veřejnosti. K tomuto účelu má přispět i podzimní odborný seminář zorganizovaný sdružením Calla, další putování výstavy Příroda Boletic po regionu, zavedení e-mailové konference a vytvoření zvláštních internetových stránek.
Calla a Česká společnost ornitologická vydávají ke studii "Lipensko-zimní turistická sezóna" své stanovisko a hodnocení.

"Studie navrhuje z hlediska ochrany přírody a národní i evropské legislativy zcela mimořádné a velmi těžko průchodné aktivity (rozsáhlé zásahy v 1. a 2. zóně národního parku a 3. a 4. zóně CHKO, úprava hranic CHKO, likvidace různých typů stanovišť v rámci soustavy Natura 2000, výrazné ovlivnění předmětných druhů v ptačí oblasti včetně rozsáhlé likvidace jejich stanovišť, využívání území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma apod.). Lokalizaci sjezdovek v oblasti Smrčiny (resp. Hraničníku), Chlumu a Špičáku, stejně tak jako prosazování varianty lyžařského centra Špičák jako z hlediska ochrany přírody méně problematické ve srovnání s variantou Chlum, lze považovat za vysoce kontroverzní a za důsledek nekvalifikovaného odborného posouzení."
Celý text viz níže

24. června 2006 byla za účasti veřejnosti, zástupců Ministerstva životního prostředí ČR a dalších orgánů státní správy a samosprávy vyhlášena ptačí oblast Boletice Významným ptačím územím roku 2006.

Výnosem číslo 2025-16/2006 ze dne 30. června 2006 vydaným Přednostou Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, byly zpřístupněny od 1. červenec 2006 trasy pro pěší a cyklisty ve vojenském újezdu Boletice.

Viz text Výnosu

Hodnocení studie "Lipensko-zimní turistická sezóna"

(11/2005 © Atelier 8000 spol. s r. o.; Lipno Servis, s.r.o.)

Předkládají: Česká společnost ornitologická a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

 1. Studie navrhuje z hlediska ochrany přírody a národní i evropské legislativy zcela mimořádné a velmi těžko průchodné aktivity (rozsáhlé zásahy v 1. a 2. zóně národního parku a 3. a 4. zóně CHKO, úprava hranic CHKO, likvidace různých typů stanovišť v rámci soustavy Natura 2000, výrazné ovlivnění předmětných druhů v ptačí oblasti včetně rozsáhlé likvidace jejich stanovišť, využívání území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma apod.). Lokalizaci sjezdovek v oblasti Smrčiny (resp. Hraničníku), Chlumu a Špičáku, stejně tak jako prosazování varianty lyžařského centra Špičák jako z hlediska ochrany přírody méně problematické ve srovnání s variantou Chlum, lze považovat za vysoce kontroverzní a za důsledek nekvalifikovaného odborného posouzení.
 2. Studie není komplexním řešením zimní turistické sezóny na Lipensku. Není možné předkládat a hodnotit návrhy na lyžařská střediska aniž by se vzaly v úvahu vlivy dalších záměrů v oblasti, ať již plánovaných nezávisle, či nutně vyvolaných navrhovaným řešením.
 3. Autoři studie neuvádějí některé důležité skutečnosti:
  1. Zamlčují, že Krajský úřad Jihočeského kraje (jako všechny krajské úřady v ČR) byl seznámen s návrhy ptačích oblastí soustavy Natura 2000 již v roce 2002. Proto se při zpracování návrhu "Chlum-centrum zimních sportů" lokalita Chlum neměla jevit jako oblast v nejmenším konfliktu se zájmem ochrany přírody (str. 14). To ovšem jak zpracovatelé návrhu z roku 2003, tak krajská rada a následně i zastupitelé vůbec nevzali na vědomí. Vedení kraje se naopak snažilo vyhlášení Ptačí oblasti Boletice v navrženém rozsahu zabránit, přičemž nepostupovalo v souladu s legislativou EU. Novinové titulky typu "V Boleticích budeme lyžovat do čtyř let, tvrdí architekt Krupauer" (MfD, 10. května 2003) ukazují na nedostatečnou přípravu ze strany předkladatelů první studie a totální opominutí zájmů ochrany přírody.
  2. Zmiňují sice existenci prioritních stanovišť (str. 16), ale již neberou v úvahu skutečnost, že v případě negativního vlivu na lokalitu s prioritními stanovišti nebo prioritními druhy lze koncepci nebo záměr schválit, případně řešení v rámci územně plánovací dokumentace přijmout jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí a že jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen na základě stanoviska Evropské komise (zák. č. 114/1992 Sb., § 45i, odst. 10).
  3. Nepřihlížejí k seznamu cenných lokalit ve Vojenském újezdu Boletice, který je jedním z výstupů polyfunkční studie GeoVision z roku 2005; pět takových lokalit se nachází v prostoru navrhovaného sjezdového areálu v lokalitě Špičák.
  4. Nedostatečně respektují existenci ptačích oblastí Šumava a Boletice. To dokazuje skutečnost, že se termín "ptačí oblast" objevuje pouze jednou na straně 15, kde se autoři omezují na pouhé konstatování "Na celém území VÚ Boletice je vymezena "ptačí oblast" (SPA special protection areas)". Přitom při posuzování záměrů bude existence ptačí oblasti hrát stejně významnou úlohu jako existence evropsky významné lokality.
  5. Zcela opomíjejí skutečnost, že ve všech lokalitách žije množství dalších druhů, které jsou v ČR zvláště chráněny (vyhl. 395/1992 Sb.).
  6. Nezajímají je vůbec další významná hlediska, jako např. lesnické, hydrologické.
  7. Počítají sice se spornou úpravou hranic CHKO Šumava, ale neberou v úvahu to, že území i nadále je a bude součástí ptačí oblasti i evropsky významné lokality, tedy součástí soustavy Natura 2000.
 4. Přestože předkládaný materiál lze chápat jako orientační návrh, je nutné zdůraznit, že se v něm příliš často vyskytují nepřesnosti, chyby, omyly, nepodložené či blíže nevysvětlené údaje a zákresy. Jako příklady lze uvést následující:
  1. Na str. 14-18 jsou u Špičáku uvedeny rozdílné zákresy sjezdovek (2 varianty), které ještě navíc ne zcela korespondují s lokalizací regionálního lyžařského centra na str. 21.
  2. Autoři studie neprovedli potřebné změny ani v těch částech, které převzali ze studie z roku 2003. Příkladem je strana 24, kde se zdůrazňuje jedinečnost záměru realizovat centrum zimních sportů v lokalitě Chlum
 5. Zpracovatelé návrhu i představitelé Jihočeského kraje nemají podloženy své záměry odbornými argumenty, jak dokazují zcela rozporuplná vyjádření:
  V době prosazování lokality Chlum prohlašoval jihočeský hejtman Jan Zahradník (LN 14.dubna 2004) "Naše studie ukazují, že zatímco vyhlášení Natury má smysl na většině rozlohy Boletic, v jejich severní části už tak přísná ochrana není nutná". Nyní svůj postoj zásadně změnil a tvrdí (LN 29.listopadu 2005) "Podle naší studie ale 1220 metrů vysoký vrch Špičák není z přírodního hlediska zdaleka tak cenný jako Chlum. Proto by výstavbě střediska zimních sportů v této lokalitě nemělo nic bránit". Pokud je tou studií míněna studie "Lipensko - zimní turistická sezóna", pak jde o zcela nedostatečné argumenty.
 6. Místo důsledného posuzování záměrů v souladu s odbornými argumenty a s legislativou na ochranu přírody a místo transparentního jednání se používají argumenty jako např. "výměna za vstřícnost".
  "Vedení Jihočeského kraje je ochotno ustoupit od svých plánu na výstavbu rozsáhlého lyžařského střediska na hoře Chlum v dnešním vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Krajští radní údajně už po dvouletém marném boji už nechtějí prosazovat tento kontroverzní projekt proti dlouhotrvajícímu odporu ekologů. Zároveň ale žádají, aby armáda i ekologové výměnou za "vstřícnost" kraje umožnili sjezdové lyžování v jiné, přírodně méně cenné lokalitě boletického prostoru. Takovou lokalitou je údajně vrch Špičák, ležící nedaleko Horní Plané na Lipensku." (LN 29.listopadu 2005). Tedy výměna "něco za něco" místo transparentnosti, odborných argumentů a postupu v souladu s legislativou.
 7. Realizace lyžařského areálu Smrčina v každé z variant, navržených konceptem Územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje (ÚPVÚC) je dle zpracovatelů posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA, dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, v rozporu s ochrannými podmínkami Národního parku Šumava a všeobecně s ustanovením odst.2, § 16 zákona č. 114/1992 Sb. SEA posouzení z tohoto důvodu nemůže žádnou z uvedených variant doporučit k zapracování do návrhu ÚPVÚC.

Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice
CZ - 382 29 Boletice,
tel. +420 973326893,fax +420 973326888
e-mail: uuvu.boletice@seznam.cz

Výnos číslo 2025-16/2006

Přednosta Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice vydává dne 30. června 2006 v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, § 37, odstavec 1, část c, tento výnos

čl. 1

Dnem 1. července 2006 se ve vojenském újezdu Boletice zpřístupňují volně civilní veřejnosti trasy pro pěší a cyklisty takto:
 1. Značené trasy pro pěší
  Trasa - Popis - Značení - Délka
  Pěší trasa č.1 Červený dvůr- hranice újezdu-kolem Podvořského rybníku-směr Kravský vrch- Nad vápenkou-hranice újezdu Značená zelená cca 9 km
  Pěší trasa č.2 Zastávka ČD Hodňov - Květušín - hranice újezdu - směr Mokrá Značená červená cca 5 km
  Pěší trasa č.3 Arnoštov - Sedmidomí - Čtyři domy - Na skále Značená zelená cca 3 km
  Pěší trasa č.4 Markov - nad Chlumanským lesem - rozcestí Pod Chlumkem – Tisovka Značená žlutá cca 3,5 km
  Pěší trasa č.5 Pěkná – Pod Hájovnou - Korunáč Značená žlutá cca 2,5 km
 2. Značené trasy pro cyklisty
  Značení trasy - Popis - Délka
  Cyklotrasa č.1253 Křižovatka Maniny-Křižovatka Boletice-Chvalšinská závora cca 3,8 km
  Cyklotrasa č.1254 Kájovká závora – křižovatka Maniny - kostel sv.Mikuláše-křižovatka Hořičky – křižovatka Kovařovice – Polná – Polečnice – Otice - hranice újezdu - Hodňov - Maňava - hranice újezdu - Horní Planá cca 20 km
  Cyklotrasa č.1256 Křižovatka Hořičky - kolem bývalého MS - hranice újezdu směr Kladenské Rovné cca 1,5km
  Cyklotrasa č.1255 Křižovatka Polná - Květušín - Olšina cca 7km
  Cyklotrasa č.1254A Maňávka - Horní Planá ccc 1km
  Cyklotrasa č.1252 Hranice újezdu od Perneku - směr Bulov - jižně Černý Les - křižovatka Záhvozdí – Arnoštov cca 18,5 km
  Cyklotrasa č.1252A Záhvozdí cca 2,4 km
  Cyklotrasa č.1251 Hranice újezdu Březovík – křižovatka Třebovice – křižovatka Sádlno-hranice újezdu směr Tisovka cca 5km
 3. Režimová opatření
  Vojenský újezd Boletice je území, které na základě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, slouží k výcviku ozbrojených složek.
  Osoby vstupující na území újezdu je povinny dodržovat režimová a bezpečnostní opatření, dbát zásad ochrany přírody a veřejného pořádku v souladu s platnými právními předpisy, zejména:
  1. pohybovat se výhradně po vyznačených trasách a komunikacích k tomu určených a vymezených – vyznačeny na informační mapě;
  2. respektovat všechny zákazy vstupu do prostor uzavřených výstražnými tabulemi nebo do kterých je jinak přístup uzavřen – vyznačeny na informační mapě;
  3. uposlechnout výzvy vojenských a policejních orgánů a dále osob, které újezdní úřad pověřil výkonem kontroly vstupu a vjezdu na území újezdu a na požádání uvedených orgánů prokázat svoji totožnost;
  4. zdržet se v případě nálezu nevybuchlé munice nebo jiného vojenského materiálu jakékoliv manipulace s nimi a nález bezodkladně ohlásit na telefonní linku +420 973326820 – stálá dozorčí služba nebo +420 973303386 – dozorčí vojenské policie, nebo na linku 112;
  5. respektovat další omezení nebo zákazy, které vyplývají z ostatních právních předpisů např. lesního zákona, zákona o požární ochraně, zákona o myslivosti, zákona o vodách, zákona o ochraně životního prostředí, zákona o ochraně utajovaných skutečností;
  6. osoby mladší 15 let mohou vstupovat na území újezdu v rámci bezpečnosti pouze v doprovodu osoby starší 18.- ti let;
  7. zastavovat pouze na místech, která jsou k tomu určena a dodržovat pravidla silničního provozu;
  8. zákaz vstupu do cílových ploch a jiných vojenských objektů, zejména střelnic a cvičišť;
  9. zákaz zakládání stanování a ohňů;
  10. zákaz vyhazování odpadků.
Vojenská správa nezodpovídá za zdraví a bezpečnost vstupujících osob a případné vzniklé škody na materiálu a majetku osob na celém teritoriu vojenského újezdu.

Zásady pro pohyb po turistických značených trasách

Tyto zásady upravují režim pohybu všech osob po značených turistických trasách pěších, lyžařských, cyklistických i jezdeckých (dále jen TZT), které zřizuje, značí nebo (v případě lávek aj.) udržuje Klub českých turistů (dále jen KČT).

Zásady pohybu po TZT

TZT je oprávněn užívat každý obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Značení TZT slouží výhradně pro orientaci osob v terénu i v zastavěných územích, ukazuje turistům další směr pochodu nebo jízdy a je uzpůsobeno tak, aby turista na TZT v každém místě poznal, kterým směrem a po jaké komunikaci má jít nebo jet. Ze samotného značení ani z vedoucí barvy trasy však nelze nijak odvodit její náročnost a schůdnost v daném čase nebo ročním období. Značení TZT je tak na úrovni informativních značek směrových na silnicích a dalších pozemních komunikacích (§ 13, vyhlášky č. 30/2001 Sb.).
Uživatel TZT je povinen ve smyslu § 415 Občanského zákoníku si při pohybu po TZT počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Musí tedy např. přizpůsobit svůj pohyb po nich kvalitě a povrchu cesty, musí sám posoudit, zda za daných povětrnostních podmínek, stavu cesty či pěšiny, zachovalosti lávek či zábradlí, své momentální výkonnosti, s ohledem na svůj zdravotní stav apod. průchod nebo průjezd konkrétního úseku TZT bezpečně zvládne nebo zda se raději vrátí. KČT neoznačuje nebezpečná místa na TZT.

Režim vstupu

Na uvedené značené trasy je povolený vstup v soboty, neděle a státní svátky od 07,00 hodin do 21,00 hodin pro pěší a cyklisty. Pohyb bez vydání povolení ke vstupu na území vojenského újezdu je povolen pouze po uvedených značených trasách .
Do uvedených ploch a na komunikace není povolen vjezd motorovými vozidly bez platného povolení ke vstupu.
Režim vstupu může být upraven na základě oznámení ÚÚřVÚ Boletice podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

čl.2

Kontrolní činnost k oprávněnosti vstupu na území vojenského újezdu provádí :

 1. přednosta újezdního úřadu
 2. Vojenská policie AČR
 3. Policie ČR
 4. Osoby pověřené přednostou újezdního úřadu podle § 86, odst.1, zák. č.128/2000 Sb.
Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku ve zpřístupněných částech vojenského újezdu Boletice je nutné dodržovat tato opatření:
 • Vstup do zpřístupněných částí vojenského újezdu je povolen pouze značených trasách a do vymezeného prostoru. Občané jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů orgánů MO ČR a Policie ČR, které zde provádějí dopravně regulační činnost a řízení provozu. Je zakázáno vybočovat z tras uvedených v článku 1 tohoto výnosu,
 • Při vstupu nutno věnovat zvýšenou pozornost silničnímu provozu, šířka zpřístupněných komunikací v některých částech neumožňuje bezpečné míjení s vojenskou technikou a vozidly zajišťujícími hospodářskou činnost. Část tras je v přechodném a zimním období udržována ve sjízdném stavu pouze účelově, podle potřeb vojenské správy. Z tohoto důvodu je nutné věnovat stavu povrchu komunikací zvláštní pozornost,
 • Občané musí zachovávat základní pravidla bezpečnosti pobytu ve vojenském újezdu, zejména se nesmějí dotýkat nalezených neznámých předmětů a součástí vojenské výzbroje či techniky. O takovém nálezu ihned uvědomí Vojenský útvar 6817 Boletice tel. 973 326 820 nebo Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice tel. 973 326 893, případně nejbližší policejní stanici nebo pracovníky Vojenských lesů a statků,
 • Vstup do zpřístupněných částí je povolen za účelem pěší a lehké turistiky, cykloturistiky,
 • Upozorňuji na skutečnost, že i ve zpřístupněných částech vojenského újezdu se nacházejí vojenské objekty MO ČR. Dále se bude i nadále provádět výcvik jednotek. Občané jsou povinni se řídit pokyny příslušných vojenských orgánů a sledovat aktuální informace o výcviku na úředních deskách v okolních obcích,
 • Zpřístupněné části vojenského újezdu jsou protkány vodní sítí povrchových vod, které jsou většinou zdroji pitné vody okolních obcí. Z tohoto důvodu je nutné zachovávat v plné míře pravidla o pobytu osob na území ochranných hygienických pásem vodních zdrojů,
 • Na celém zpřístupněném území vojenského újezdu platí t r v a l ý zákaz vjezdu vozidel, zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava dříví podle ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích,
 • Zákaz volného rozdělávání ohně, pobyt ve vojenském újezdu po setmění, táboření a stanování podle ustanovení § 26 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákaz kouření v lese a znečišťování lesa a ostatních ploch odpadky a odpady podle ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích,
 • Ve zpřístupněných částech vojenského újezdu je zakázáno stavět jakékoliv stavby,
 • Vzhledem k výskytu chráněných živočichů, zvířat a rostlin ve zpřístupněných oblastech vojenského újezdu, je nutno respektovat platné zákony a opatření na jejich ochranu podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jakékoliv jejich porušování je nepřípustné a bude postihováno dle platných zákonů.
V zájmu osobní bezpečnosti je bezpodmínečně nutné tato opatření respektovat a MO ČR nenese v případě porušení zákonem stanovených opatření odpovědnost za škody, úrazy, poškození zdraví a majetku.
V případě jejich porušení se občan dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a může mu být uložena pokuta ve výši podle ustanovení tohoto zákona.
Do uzavřených (nepřípustných) částí vojenského újezdu Boletice je vstup i nadále povolen pouze na základě žádosti , kterou lze podat u Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice.
Tímto výnosem se nemění hranice vojenského újezdu Boletice. Všechny vyjmenované trasy a komunikace zůstávají nadále jeho součástí. Výkon státní správy zde provádí Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a hospodářské využití půdy a lesů je svěřeno podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá.
Vojenská správa si vyhrazuje právo v případě potřeby uzavřít jednotlivé zpřístupněné části vojenského újezdu Boletice a obnovit v nich propustkový systém.

čl. 3

Odůvodnění

Výnos sleduje zlepšení životních podmínek občanů, přispívá k další demokratizaci činnosti MO ČR a vytváří příznivé podmínky pro využití veřejností okrajových částí vojenského újezdu Boletice.

čl. 4

Poučení

Proti tomuto výnosu se lze odvolat do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti cestou Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice, se sídlem v sídelním útvaru Boletice č.p.3, k Ministerstvu obrany ČR, Tychonova 1, Praha, 160 01.

čl. 5

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Přednosta újezdního úřadu
major Ing. Karel TRNĚNÝ v.r.

 

[Úvod - Vojenský újezd Boletice] [Průběh kauzy – rok 2003] [Průběh kauzy – rok 2004] [Průběh kauzy – rok 2005] [Průběh kauzy – rok 2006] [Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?] [Příroda a morfologie Boletic ] [Chronologie kauzy]Za správnost textu odpovídá Vladimír Molek, Sdružení Calla. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz