Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Zákony

Zákon o volném přístupu k informacím o životním prostředí (německý)

Zákon číslo:
Oficiální název: Umweltinformationsgesetzes - Gesetz zur Neugestaltung des Umweltinformationsgesetzes und zur Änderung der Rechtsgrundlagen zum Emissionshandel Vom 22. Dezember 2004

Nový německý zákon z roku 2004, který implementuje Směrnici 2003/4/ES a který nahradil zákon z roku 1994.
Text najdete na stránkách německého ministertstva životního prostředí: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/uig_2005/index.html

Text zákona v PDF i se změnami dalších zákonů

Pro informaci přinášíme překlad staršího zákona:
BGBl I 1994, 3732 - Zákon k provádění směrnice 90/313/ES Rady ze dne 7. června 1990 o volném přístupu k informacím o životním prostředí ze dne 8. července 1994

Spolkový sněm přijal se souhlasem Spolkové rady následující zákon:

Článek 1
Zákon o informacích o životním prostředí

 

§ 1
Účel zákona

Účelem tohoto zákona je zaručit volný přístup k informacím o životním prostředí, které mají k dispozici úřady, a zajistit rozšiřování těchto informací a stanovit základní předpoklady, za kterých se tyto informace mají zpřístupňovat.

§ 2
Oblast aplikace

Tento zákon platí pro informace o životním prostředí,

1.které existují u úřadů federace, zemí, obcí a obecních spolků stanovených v §3 odst. 1 a ostatních právnických osob veřejného práva, nebo

2.které existují u fyzických nebo právnických osob soukromého práva, jež plní veřejnoprávní úkoly v oblasti ochrany životního prostředí a jsou podrobeny dozoru úřadů.

§ 3
Stanovení pojmů

(1) Úřad je každé místo ve smyslu §1 odst. 4 Zákona o správním řízení, které musí plnit úkoly ochrany životního prostředí. K nim nepatří:

1.nejvyšší spolkové a zemské úřady, pokud jsou činné v rámci zákonodárství nebo při vydávání právních nařízení,

2.úřady, pokud musí dbát zájmů životního prostředí pouze podle právních předpisů platných pro všechny,

3.soudy, orgány činné v trestním řízení a disciplinární úřady.

(2) Informace o životním prostředí jsou všechna data existující v písemné písemné a obrazové podobě nebo na jiných informačních nosičích, a to o:

1.stavu vod, vzduchu, půdy, světě zvířat a rostlinstvu a o přírodním životním prostředí,

2.činnostech, včetně takových, z nichž vychází zatížení, jako např. hluk, nebo opatření, která poškozují nebo mohou poškodit tento stav, a

3.činnostech nebo opatřeních k ochraně těchto oblastí životního prostředí, včetně správních technických opatření a programů k ochraně životního prostředí.

§ 4
Nárok na informace o životním prostředí

(1) Každý má nárok na volný přístup k informacím o životním prostředí, které existují u úřadu nebo osoby soukromého práva ve smyslu §2 č. 2. Úřad může na žádost poskytnout informaci, dovolit nahlédnutí do spisů nebo dát jiným způsobem k dispozici informační nosič.

(2) Kromě toho zůstávají ostatní nároky na přístup k informacím nedotčeny.

§ 5
Podávání žádostí, rozhodování o žádostech

(1) Žádost musí být dostatečně určitá a zejména se z ní musí rozpoznat, na jaké informace ve smyslu §3 odst. 2 je zaměřena.

(2) O žádosti musí být rozhodnuto do dvou měsíců. U informace nebo poskytnutí nosičů informací není úřad povinen přezkoumat obsahovou správnost údajů.

§ 6
Zástupce u stejných žádostí

U žádostí, které jsou podepsány více než 50 osobami na seznamech podpisů nebo byly podány ve formě rozmnožených stejně znějících textů (stejné žádosti), platí příslušně §17 a §19 Zákona o správním řízení. Pokud je nutno vybídnout více než 50 osob, aby jmenovaly stejného zástupce, může úřad oznámit výzvu způsobem obvyklým v jeho místě.

§ 7
Vyloučení a omezení nároku k ochraně veřejných zájmů

(1) Nárok neexistuje,

1.pokud se oznámení informací dotýká mezinárodních vztahů, obrany země nebo důvěrnosti rad úřadů nebo pokud by mohlo být způsobeno značné nebezpečí pro veřejnou bezpečnost, nebo

2.během doby trvání soudního řízení nebo trestního přípravného řízení a správního řízení, týkajícího se těchto údajů, které úřad získal na základě řízení,

3.když je třeba zajistit, aby oznámením informací statky životního prostředí ve smyslu §3 odst. 2 č. 1 nebyly podstatně nebo trvale poškozeny nebo aby nebyl ohrožen úspěch úředních opatření ve smyslu §3 odst. 2 č. 3.

(2) Žádost má být odmítnuta, když se vztahuje na předání dosud neuzavřených spisů nebo dosud nezpracovaných dat nebo interních správních sdělení.

(3) Zjevně zneužívající žádosti musí být odmítnuty. To je zejména případ, když žadatel již disponuje požadovanými údaji.

(4) Informace o životním prostředí, které soukromá třetí osoba předala úřadu bez právní povinnosti, nesmí být zpřístupněny bez souhlasu třetí osoby. Věta 1 neplatí bez újmy §8 pro informace, které třetí osoba musela předat úřadu jako podklad pro žádost nebo oznámení.

§ 8
Vyloučení a omezení nároku na ochranu soukromých zájmů

(1) Nárok neexistuje, pokud

1.by oznámením informací byly vyzrazeny osobní údaje a tím by byly poškozeny zájmy postiženého, které si zasluhují ochranu,

2.by ochrana duševního vlastnictví, zejména autorská práva, bránila udělit informace nebo poskytnou nosiče informací.

Provozní nebo obchodní tajemství nesmí být neoprávněně zpřístupněno. Nárok podle věty 1 a věty 2 neexistuje zvláště tehdy, když požadované informace podléhají daňovému nebo statistickému tajemství.

(2) Před rozhodnutím o sdělení informací chráněných odstavcem 1 je nutno vyslechnout postiženého. Úřad musí zpravidla vycházet z postižení třetí osoby, pokud označila tyto předané informace jako provozní a obchodní tajemství. Pokud to úřad požaduje, musí třetí osoba v jednotlivém případě projevit, že se jedná o provozní nebo obchodní tajemství. Věta 2 se nepoužije na informace, které úřad získal před 1. lednem 1993 a které nebyly označeny jako provozní nebo obchodní tajemství.

(3) Nárok u provozních a obchodních poměrů ve smyslu §139b Živnostenského řádu není vyloučen, pokud tyto informace podle odstavce 1 věta 2 smí být zpřístupněny.

§ 9
Příslušnost

(1) K provádění tohoto zákona jsou příslušné ty úřady, u nichž existují požadované informace. V případech §2 č. 2 jsou příslušné ty úřady, které vykonávají dozor nad tam jmenovanými osobami.

(2) Spolkové země mohou pro svoji oblast přijmout odlišnou úpravu. Spolková vláda se zmocňuje k odlišné úpravě příslušnosti úřadů federace právním nařízením, které nevyžaduje souhlas Spolkové rady.

§ 10
Náklady

(1) Pro úřední úkony na základě tohoto zákona se vybírají poplatky a výdaje. Poplatky mají krýt předpokládané náklady. Předpisy o nákladech v jiných právních předpisech zůstávají nedotčeny.

(2) Spolková vláda se zmocňuje ke stanovení výše poplatků pro úřední úkony úřadů federace právním nařízením, které nevyžaduje souhlas Spolkové rady.

§ 11
Informování veřejnosti o životním prostředí

Spolková vláda zveřejňuje ve čtyřletých intervalech zprávu o stavu životního prostředí ve federaci. První zpráva musí být uveřejněna nejpozději do 31. prosince 1994.

Článek 2
Změna Živnostenského řádu

K §139b odst. 1 Živnostenského řádu ve znění vyhlášky ze dne 1. ledna 1987 (BGBL. I. str. 425), který byl naposledy změněn článkem 2 zákona ze dne 24. června 1994 (BGBl. I str. 1322), se připojuje následující věta 4:

"Pokud se u obchodních a provozních poměrů jedná o informace o životním prostředí ve smyslu zákona o informacích o životním prostředí, řídí se oprávnění k jejich zveřejnění podle zákona o informacích o životním prostředí.

Článek 3
Platnost zákona

Tento zákon vstupuje v platnost dnem po jeho vyhlášení.

Berlín, 8. července 1994


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit