Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Hry & techniky

 

Na této stránce uvádíme příklady her a technik, které rozvíjí některé z klíčových schopností potřebných pro aktivní občanství: umění diskutovat, vidět problém z více stran, naslouchat, spolupracovat, porozumět některému z problémů okolí či současného světa. Všechny uvedené techniky jsou použitelné pro studenty středních škol a s drobným zjednodušením i pro žáky vyšších ročníků základních škol. Všechny sdílí společné přesvědčení, že postoje, které jsou jádrem výchovy k občanské společnosti, nelze předávat prostřednictvím klasických forem frontální výuky. Výchova k občanské společnosti musí používat aktivní metody – založené na diskusi, argumentaci a společném hledání. Uvedené techniky volně korespondují se všemi tématickými oblastmi webu Občanská společnost.
Hry a techniky jsou rozděleny do pěti tématických oblastí, kterých se týkají, resp. na jejichž rozvíjení jsou zaměřeny:
Hodnoty, lidská práva; Budoucnost; Diskriminace; Občanská angažovanost; Spolupráce a soutěžení.

Související zprávy


Komentáře k textu


-Hodnoty, lidská práva

Úvod

Předpokladem aktivního přístupu ke světu je orientace ve vlastním hodnotovém systému. Jaký význam má pro mě osobní svoboda? Spravedlnost? Jaký postoj zaujímám k mimolidskému světu? Jaký názor mají na stejné otázky lidé v mém okolí? Obhajoba vlastních postojů je cestou k jejich uvědomění i k uvědomění názorové plurality společnosti. S uvědoměním plurality docházíme k uvědomění si nezbytnosti tolerance a otevřenosti i vůči menšinovým názorům. A bez tolerance a otevřenosti je občanská společnost nemyslitelná.

Balón

Autor: Jan Činčera
Vyvolat diskusi o důležitosti lidských práv a hranici důstojného života, naučit se argumentovat, ale i naslouchat názorům druhých.-Budoucnost

Úvod

Jsme časové bytosti, směřujeme k neodhadnutelnému budoucímu, které nás fascinuje, straší i konejší. Naše úsilí je vždy projekcí do budoucnosti. Přesto se o budoucnosti na školách mluví velice málo – jako by v budoucnosti neleželo všechno to, na co mají být naši studenti připraveni poté, co opustí školu. Společnost v naší zemi příštích desetiletí může být občanská, ale také nemusí. Pojmenujeme-li hrozby i příležitosti, budeme lépe schopni určit kurs, kterým se dát.

Futurologický kongres

Autor: Jan Činčera
Diskusní technika zaměřená na posouzení různých scénářů budoucího vývoje.-Diskriminace

Úvod

Spolupráce i soutěž musí být založena na stejných šancích hájit a prosazovat svůj názor. Určitá nerovnost je přirozená, stane-li se ale příliš hlubokou, povede k diskriminaci a k vyloučení minoritních skupin z rozhodování. Porozumění problému nerovnosti a diskriminace je jedním z předpokladů jeho řešení.

Obchod aneb jak funguje neviditelná ruka trhu

Autor: Christ Church, Christian AID, překlad Monika Cahová, 1995
Hra pomáhá porozumět principům a důsledkům fungování volného obchodu a tomu, jak obchod souvisí s prosperitou země. Jejím hlavním cílem je probudit zájem o problém a vyprovokovat zábavnou formou diskuzi o systému světového obchodu. Hra ukazuje na rozdělenost naší planety mezi bohaté a chudé země a na problém neustálého prohlubování propasti mezi nimi.

Spravedlivé rozdělení?

Autor: Milan Caha (s využitím údaje z článku D. Meadowsové "Kdyby byl svět vesnicí kde by žilo 1000 obyvatel")
Hra pomocí jednoduché simulace názorně ukazuje nerovnoměrné rozdělení příjmů na naší planetě.-Občanská angažovanost

Úvod

Součástí výchovy k občanské společnosti je samozřejmě i porozumění nástrojům, jakým občané mohou ovlivňovat věci kolem sebe a podílet se na rozhodování. Uvedenou techniku je možné přizpůsobit místním poměrům, jakkoliv upravit. Může se stát předehrou zapojení školy do rozsáhlejších projektů, směřujících k řešení skutečných problémů.

EIA v Malinovce

Autor: Jan Činčera, Jiří Neustupa, Josef Šedlbauer na základě jiných her obdobného typu (např. Spring Green Motorway). Lektoroval ing. Josef Marek (Pražské ekologické centrum).
Hra seznamuje hráče s možnostmi ovlivnění budoucnosti svého okolí na příkladě simulace veřejného projednávání. Ilustruje různost pohledů na jediný problém a nutnost nalézt obecně akceptovatelnou dohodu.

Předvolební boj

Autor: Jan Činčera
Jednoduchá hra, která vede studenty k analýze předvolebních programů v politických stran. Rozebírány jsou environmentální programy tří parlamentních stran.

Přírodu ochrání trh

Autor: Jan Činčera
Technika, jejímž cílem je vyvolat diskusi o vztahu mezi ekonomií a životním prostředím, upozornit na ovlivňování čtenářů médii i na to, jak se necháváme ve svých názorech ovlivnit jménem autora článku.-Spolupráce a soutěžení

Úvod

Jen ve svobodných společnostech vzniká prostor pro skutečnou spolupráci a soutěžení. Oba tyto vzorce jednání by spolu ale měly být v rovnováze – přílišný důraz na soutěživost ničí možnost dohody a nalezení oboustranně výhodného řešení. Bez porozumění a ochoty hledat konsensus je svobodná společnost stejně těžko myslitelná, jako bez svobodné soutěže.

Černá a bílá (Dilema vězně)

Autor: neznámý
Hra se dotýká etických hodnot hráčů, které jsou konfrontovány s okamžitou výhodností "nečestného" jednání. Hráči se při ní zamyslí nad problémem dodržování a porušování dohod, zda je výhodnější spolupracovat či "podrážet".

Mistrovství světa ve fotbale

Autor: Milan Caha
Při čerpání neobnovitelných zdrojů je třeba hledat takové chování, které minimalizuje toky zdrojů při zachování cílové kvality. K nalezení trvale udržitelných variant zacházení se zdroji je potřeba tvořivé myšlení, bez stereotypů a konvenčního vidění problému. Pouze systémový pohled může nabídnout řešení, která jsou trvale udržitelná a dlouhodobě výhodná pro všechny.

Peníze na stole

Autor: Christopher, Elizabeth
Cílem hry je rozpoutat diskusi o vztahu k penězům. Hra ale také vede k rozvoji argumentačních schopností, schopnosti empatie a diskuse.

Perestrojka

Autor: Dennis Meadows
Hra učí týmové práci a neotřelému přístupu k hledání řešení. Hlavní poučení, které by si hráči ze hry měli odnést, je uvědomění důležitosti udržet si "otevřenou mysl" k novým postupům, nebo obecněji řečeno, k novým netradičním způsobům jak řešit problémy, protože ty mohou někdy lépe sloužit našim záměrům. Řešíme-li nějaký úkol, soustřeďujeme se většinou na to, abychom stále lépe a lépe zvládali určitý zvolený způsob práce. Obvykle proto nepřemýšlíme o tom, neexistuje-li jiný, efektivnější způsob, jak úkol splnit.

Rogerova hra

Autor: Elizabeth Christopher
Hra ukazuje zakořeněnost soutěživého jednání v nás a poukazuje na výhody kooperativního přístupu.Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 12/11/2003

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit