Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Jaký je rozdíl mezi starostou a tajemníkem? - stručné vysvětlení některých pojmů

Zastupitelstvo obce - nejdůležitější samosprávný orgán obce. K základním pravomocem obce patří: schvalování rozpočtu obce; schvalování vyhlášek; zřízení obecní policie; schvalování územních a regulačních plánů; rozhodování o převodu a zástavě obecního nemovitého majetku.

Zastupitel - člen zastupitelstva má ve své funkci tyto práva - předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím návrhy na projednání; vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy; požadovat od zaměstnanců obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce.

Rada obce - výkonný orgán obce. Obecní radu volá ze svých členů zastupitelstvo. radu tvoří starosta, místostarostové a další zvolení zastupitelé. Počet členů rady je vždy lichý a činí nejméně 5členná a nejvíce 11členná. Hlavním úkolem rady je realizovat rozhodnutí zastupitelstva, řídit chod obecního úřadu a vyřizovat běžné záležitosti obce. Kompetence obecní rady upravuje § 102 zákona o obcích.

Starosta - v čele každé obce stojí starosta (u statutárních měst je to primátor). Volí jej zastupitelstvo a tomu je také odpovědný. Jeho vliv na chod úřadu a možnost ovlivnit rozhodování obce je značný, jeho pozice však závisí také na podpoře v zastupitelstvu. jeho pravomoce stanoví § 103-108 zákona o obcích.

Tajemník - tato funkce musí být obsazena v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností; v ostatních obcích může, ale nemusí být zřízena. Tajemník zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva a rady a řídí a kontroluje činnost pracovníků obecního úřadu. Úkoly a pravomoce tajemníka stanoví § 110 zákona o obcích.

Obecní úřad - je tvořen starostou, zástupci starosty, tajemníkem a dalšími pracovníky (úředníky). V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo, a pomáhá v práci komisím a výborům. V přenesené působnosti vykonává státní správu, kterou obcím svěřují jednotlivé zákony. V těchto věcech je podřízen krajskému úřadu.
Obecní úřad se vnitřně člení na odbory a oddělení. O jejich ustanovení rozhoduje rada obce. Orgánem obce je však také becní úřad jako celek a občané nejsou při podávání podnětů, návrhů či žádostí povinni zjišovat, který odbor či oddělení je zodpovědný za konkrétní činnost. Pro urychlení komunikace je však vhodné jeho vnitřní členění znát.

Komise rady - poradní orgán, většinou bez pravomocí. Starosta může komisi svěřit některé úkoly státní správy. Komise jsou vhodným místem pro zapojování občanské a odborné veřejnosti do obecního života/.

Výbory zastupitelstva - zastupitelstvo může zřídit iniciativní a kontrolní výbory, které plní úkoly dané zastupitelstvem. Vždy musí být zřízeny výbory finanční a kontrolní.

Statutární města - tyto města mají poněkud jinou organizační strukturu. Statutární města mají právo rozdělit své území na městské části, resp. obvody, které se pak de facto stávají obcemi v obci. Mají své vlastní obecní úřady a starosty. Současně ovšem existují obecní orgány (rada, starosta apod.) celého města. Zcela zvláštní postavení má město Praha, na nějž se nevztahuje zákon o obcích, ale zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze.

(zdroj: Dohnal, V., Černý, P.: Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí. EPS, Brno 2003, 2. vydání).

Související zprávy

3.3.2014 - Problémy se zprovozněním Blanky město nepálí. Namísto řešení otálí
Magistrát měl do konce roku 2013 prověřit, jak pomoci Praze od problémů po zprovoznění Blanky, ale zaspal. Iniciativa Auto*Mat kvůli tomu interpelovala náměstka Nouzu, ale ten má dost času i na odpovědi. Na dotazy totiž chce odpovědět písemně do 30 dní.
kategorie: Účast na rozhodování

7.2.2014 - Chalupova vyhláška ohrožuje stromy. Je nelegální, potvrdil ombudsman
Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba půl roku a bude se muset novelizovat. Vyplývá to z dopisu, který zástupce ombudsmana zaslal novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) a dal tak za pravdu i Arnice.
kategorie: Účast na rozhodování

10.1.2014 - Děti Země žalují ŘSD ČR za utajování informací o D8
První letošní žaloba Dětí Země směřuje proti dálnici D8, kterou se od roku 2007 snaží Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českém středohoří postavit. Důvodem jejího podání je utajení rozsahu právní činnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři při zastupování ŘSD ČR v deseti soudních řízeních.

kategorie: Účast na rozhodování

6.1.2014 - Rekreační parky? Brněnská radnice chce ve skutečnosti do zeleně pustit supermarkety
V rozporu s veřejnou prezentací aktualizace územního plánu navrhuje Magistrát města Brna v textu závazné vyhlášky, aby se v zeleni a lesích mohly stavět supermarkety. O rekreačních parcích je zde jedna neurčitá věta, která jejich vznik nezajistí.
kategorie: Účast na rozhodování

9.12.2013 - Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí
Krajský úřad v Pardubicích zrušil dne 28. listopadu 2013 územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal Městský úřad Přelouč dne 17. prosince 2012. Úspěšné odvolání podala občanská sdružení Přátelé Slavíkových ostrovů a Děti Země. Krajský úřad stavebnímu úřadu především vytknul, že se pečlivě a přesvědčivě nezabýval všemi námitkami obou občanských sdružení, čímž závažným způsobem porušil zákon. Územní řízení probíhá devět let a územní rozhodnutí bylo zrušeno již třikrát.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit