Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Účast na rozhodování - Zákony

Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ()

Atomový zákon ()
ZÁKON ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Evropský veřejný ochránce práv - Prováděcí ustanovení ()
Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, kterým se přijímají prováděcí předpisy, přijaté dne 8. července 2002 a pozměněné rozhodnutím veřejného ochránce práv ze dne 5. dubna 2004.

Evropský veřejný ochránce práv - Statut ()

Horní zákon ()
ZÁKON ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Jednací řád Poslanecké sněmovny ()
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění zákona č. 47/2000 Sb., 39/2001 Sb., 78/2002 Sb. a 192/2002 Sb.

Jednací řád Senátu ()
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu

Listina základních práv a svobod ()
§ 1-Čl. 44 23/1991 Sb. Ústavní zákon ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Nařízení Rady č. 1260-1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ()

Nařízení Rady hl.m.Prahy o místě, kde lze konat shromáždění bez oznámení ()
Právní předpis hl. m. Prahy č. 19/2004 - Nařízení, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení

Občanský soudní řád ()
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecné zásady a minimální standardy konzultací Evropské komise ()
Toward a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission

Prováděcí vyhlášky ke Stavebnímu zákonu ()

Rámcová směrnice pro vodní politiku ES ()
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Směrnice kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) ()
Směrnice Rady ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Směrnice o environmentální odpovědnosti s ohledem na prevenci a odstraňování škod na ŽP (2004/35/CE)
Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage

Směrnice o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA) (2001/42/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí

Směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) ()
Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Směrnice o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí ()
Směrnice 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí.

Směrnice Rady 94/80/ES o právu být volen a volit v obecních volbách (94/80/ES)
Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky

Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) ()
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění

Směrnice Rady č. 93/109/ES o právu volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie ()
Směrnice Rady č. 93/109/ES kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

Soudní řád správní ()
Zákon č. 150 ze dne 21. března 2002, soudní řád správní.

Správní řád ()
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení - Správní řád

Stavební zákon ()
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Trestní řád (141/1961 Sb.)
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákon ()
ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ústava České republiky ()
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Vodní zákon ()
ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty ()

Vyhláška kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení ()
VYHLÁŠKA kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí ()
VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 6. prosince 2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ()

Zákon o hl. m. Praze ()
ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze.

Zákon o integrované prevenci (IPPC) ()
Zákon ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon o krajích ()
ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení).

Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů ()
ZÁKON ze dne 11. prosince 2003 o místním referendu a o změně některých zákonů.

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty ()
ZÁKON ze dne 22. ledna 2004 o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

Zákon o obcích ()
ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení).

Zákon o obecní policii ()
ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii.

Zákon o ochraně osobních údajů ()
§ 1-51 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny ()
ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny.

Zákon o Policii ČR ()
ZÁKON České národní rady ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky.

Zákon o politických stranách ()
424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA + SEA) ()
ZÁKON o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ze dne 27.03.1990

Zákon o právu shromažďovacím ()
Zákon ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ()
231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o přestupcích ()
Zákon České národní rady ze dne 17. května 1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sdružování občanů ()
ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů.

Zákon o správě daní a poplatků ()
337/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků

Zákon o správních poplatcích ()
634/2004 Sb. Zákon Ministerstva financí ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

Zákon o účetnitví ()

Zákon o úřednících územních samosprávných celků ()
§ 1-48 312/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zákon o Veřejném ochránci práv (ombudsmanovi) ()
Zákon o Veřejném ochránci práv

Zákon o volbách do Evropského parlamentu ()
Zákon ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR ()
247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů ()
130/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí ()
491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Zákon o vyvlastnění ()
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ()
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit