Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Příklady projektů ze škol

V naší republice existuje řada skvělých pedagogů s úžasnými projekty směřujícími k výchově k občanské společnosti. Cílem této stránky je některé z nich vám představit.

Projekt Občan.

Projekt občan je určený pro výuku občanské nauky na druhých stupních základních škol či nižších ročnících víceletých gymnázií. Jde o mezinárodní projekt, který vznikl ve Spojených státech a byl adaptován na české podmínky týmem odborníků a učitelů pod vedením RNDr. Pavly Polechové a pod záštitou Ústavu rozvoje školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již třetím rokem je celostátním garantem Projektu Občan SVOD - Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii. Do projektu je zapojeno téměř 200 učitelů a více než tisíc žáků. Jeho jádrem je, že žáci samostatně identifikují problémy ve svém okolí, vyberou ten, který jim připadá nejpalčivější, shromáždí o nich informace, seznámí se s místními občanskými sdruženími a místní samosprávou a navrhnou řešení. Mezi řešenými problémy se objevily například: Sběr PET lahví, Ohrožené druhy rostlin v okolí obce, Psí miláčci a čistota obce, Národnostní a etnické menšiny - Romové, Šikana, násilí a netolerance, Týrání a sexuální zneužívání dětí, Drogy v Třešti, Dojíždění do školy, Hřiště mých snů a další.

Další informace: Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii http://www.svod-cz.info

Projekt I*EARN.

 Jde o mezinárodní program, probíhající od konce osmdesátých let. V rámci projektu se mohou přihlásit základní i střední školy s poměrně rozdílnými tématy, které spojuje využití internetu v některé z jeho fází. Do projektu je dnes zapojeno kolem 3000 škol, zhruba 300 000 studentů v 74 zemích. V České republice je to sedm středních škol a dvě školy základní. Projekty zahrnují témata ekologická, společensko vědní, sportovní i umělecká. V jednom z českých projektů (OA Svitavy) například studenti sledovali průjezdnost jedné z městských křižovatek a pak diskutovali o výsledcích z médii i s městským úřadem. V jiném (Gymnázium Kralupy nad Vltavou) vytvářeli ekologickou mapu svého okolí. Podle české stránky projektu: 'Hlavními komunikačními jazyky mezinárodních projektů jsou angličtina a španělština, což má velmi pozitivní vliv na studenty, jejichž mateřské jazyky jsou odlišné. Tito studenti se učí srozumitelně formulovat své názory a respektovat názory ostatních, učí se spolupracovat s lidmi z druhého konce světa, které nikdy neviděli a třeba ani nikdy v životě neuvidí. Zároveň si velmi aktivní formou upevňují své znalosti zmíněných dvou jazyků. '

Další informace:
I*EARN - Information education and students network. http://www.iearn.cz
I*EARN - International education and students network. http://www.iearn.org

Projekty nabízené středisky ekologické výchovy

Přestože hlavním cílem projektů, které jsou v současnosti nabízeny základním a středním školám středisky ekologické výchovy je právě výchova k životnímu prostředí, mají často i přesah k hodnotám občanské společnosti. Z množství zajímavých projektů upozorňuji zejména na následující:

  • GLOBE - mezinárodní projekt, který nabízí sdružení TEREZA. Cílem projektu je zapojení školy do monitoringu životního prostředí ve vlastním regionu. Výsledky pak jsou prostřednictvím internetu mezinárodně sdíleny s vědeckou komunitou po celém světě.
  • Sněm dětí České republiky pro životní prostředí - český projekt, nabízený sdružením Agentura Koniklec. Z každého okresu je zvolen jeden zástupce ve věku 14-17 let, který se stává součástí celorepublikového Sněmu. Na pravidelných setkáních se děti scházejí, diskutují o aktuálních otázkách životního prostředí, kladou otázky pozvaným hostům (např. poslancům, politikům, ministrům) a zpracovávají souhrnné zprávy o problémech. Své aktivity pak prezentují před kamarády, spolužáky, ale i zástupci městských a krajských úřadů.

Další informace:
Agentura Koniklec - Sněm dětí České republiky pro životní prostředí http://sdcr.koniklec.cz
Sdružení Tereza - Globe program v ČR http://www.terezanet.cz/www/index.php?id=33

Právo pro každý den - Street Law

"Právo pro každý den" je vzdělávací program v oblasti práva. Cílem programu je poskytnout zejména dětem a mladým lidem praktické znalosti o právu, právním systému, o jejich právech a povinnostech. Vzdělávací program pomáhá mladým lidem osvojit si také dovednosti, které jsou potřebné v osobním i profesionálním životě: řešení konfliktů, kritické myšlení, srozumitelný projev, samostatnost a schopnost nahlížet problémy z více perspektiv. Programu je založen na interaktivních metodách, tzn., že mladí lidé jsou vztaženi do výuky (hraní rolí, diskuse, simulace např. soudního řízení).

Program Právo pro každý den je součástí mezinárodního programu Street Law, který vznikl v 70. letech v USA a dnes se realizuje ve více než 30 zemích po celém světě. V České republice program, který byl adaptován na naše prostředí, koordinuje občanské sdružení Partners Czech od roku 1998. V rámci programu byla v roce 2001 publikována učebnice Právo pro každého, která obsahuje nejenom teoretické právní znalosti, ale i metodiku pro učitele a praktické pracovní listy pro žáky a studenty.

Další informace:
Partner Czech: Street Law http://www.partnersczech.cz/p_street.htm

Amnesty International: Průvodce po stopách lidských práv

Průvodce po stopách lidských práv (www.amnesty.cz/pruvodce) je nová speciální internetová stránka vytvořená jako pomůcka při výuce občanské výchovy či základů společenských věd na druhém stupni základních škol a na školách středních.

Studenti i učitelé na stránkách najdou základní informace o lidských právech a souvisejících tématech jako je univerzalita lidských práv a význam pro společnost, dočtou se o možnostech jejich ochrany i o lidskoprávní situaci v České republice. Návštěvníci stránek si také mohou zahrát zajímavou interaktivní hru „Ostrovní země“ či hlasovat v anketě o lidských právech u nás a vzápětí si své názory porovnat s názory významných českých osobností zabývajících se touto tématikou. K dispozici jsou také dva znalostní testy s automatickým vyhodnocením. V sekci urgentní apely najde zájemce popis aktuálního případu porušování lidských práv někde ve světě. K tomuto případu je připravený dopis v anglickém jazyce, který si lze vytisknout, opatřit uvedenými adresami a jehož odesláním odpovědným činitelům lze požadovat nápravu.
Průvodce po stopách lidských práv je přehledně rozčleněn do jednotlivých sekcí doprovázených citáty významných osobností. Technické i tématické zpracování Průvodce je přizpůsobeno studentům základních a středních škol. Informace jsou podávány srozumitelným „lidským“ jazykem a jsou určeny i těm, kteří se s touto problematikou setkávají vůbec poprvé.
Všechny texty a interaktivní prvky byly vytvořeny a navrženy odborníky Amnesty International, kteří se dlouhodobě zabývají výchovou k lidským právům na základních a středních školách.
Další informace:
Amnesty International: Průvodce [online] [Cit. 7.10.2003]. Dostupné z: <http://www.amnesty.cz/pruvodce>.

Dětská zastupitelstva.

 Projekt je svojí myšlenkou podobný Sněmu dětí, zajišťovaném Agenturou Koniklec, v naší republice je realizován v Českých Budějovicích: Cílem projektu Dětské zastupitelstvo (DZ) je zapojení co nejširšího okruhu dětí ze základních škol ve městě do řešení problematiky ochrany životního prostředí (OŽP) spolu s jejich výchovou k občanství včetně pochopení principů řízení města. Na principu demokratického rozhodování se děti mohou zapojit do ochrany ŽP, do tvorby a spolurozhodování o životě města. Z dlouhodobého hlediska je možné chápat tento projekt i jako „výchovu“ budoucích komunálních politiků s cílem na OŽP. Jedná se vlastně o paralelu se samosprávou města Českých Budějovic. Delegováním svých zástupců vzniklo Dětské zastupitelstvo (DZ), které si zvolilo dětského primátora. Zastupitelstvo na podněty svého okolí předkládá určitý problém, který chce řešit, čímž vzniká program zasedání DZ. V rámci diskuse hledají zastupitelé řešení s kterým budou dále pracovat zastupitelé města. DZ vždy dostává zpět informace, jak bylo se závěry naloženo. Zastupitelstvo je tvořeno 45 členy, schází se jednou za dva až tři měsíce.

Další informace:
Dětské zastupitelstvo města České Budějovice http://www.budweb.cz/dz/


Smutnou ukázkou toho, že to školy, které s výchovou k občanské společnosti skutečně začnou, nemusí mít jednoduché, dokládá příklad ZŠ v Obříství. Její ředitelce se podařilo kolem sebe shromáždit tým učitelů, zapálených do nových přístupů k výuce. Podle týdeníku Respekt: V roce 1999 'děti pracovaly na projektu Občan a našly ve svém regionu problém, který je nejvíce trápí: chybějící chodník u školy a přechod. "Od policie si vyžádaly statistiky, nafotily si nebezpečné situace, vytvořily portfolia s podklady pro jednání s někým kompetentním a navrhly řešení," popisuje příklad projektového vyučování ředitelka Kašová. Při práci na portfoliu dělali žáci i anketu s občany města. Starosta Obříství Jaroslav Polívka (ODS) ji však před jejich očima roztrhal. "Takový ankety já ale nebudu podporovat," rozhořčuje se starosta ještě dnes. "Víte, co už jsem za tu dobu ve vesnici udělal? Novou školu, plyn, vodu, chystám kanalizaci...," vypočítává své úspěchy. "Práci dětí na projektu vnímali zastupitelé jako útok na kvalitu své práce," komentuje starou událost ředitelka Kašová. A vzdutá úřední nevraživost už zůstala.' Problémy pokračovaly. Některým rodičům vadilo, že si učitelé s jejich dětmi hrají a že toho děti neznají tolik, jako jejich vrstevníci z 'normálních škol'. Starosta se k jejich výhradám přidal. Výsledkem byl nátlak na ředitelku a její rezignace.

Nezbývá než doufat, že tato tristní zkušenost nepochopení a ignorance zůstane výjimečným případem …

Podle: BÁRTOVÁ, Eliška. Kvůli škole pitomý. Respekt, 17.12.2001. s. 5.
 Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 12/11/2003

Související zprávy


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit